Hlavné ciele

a etapy projektu

 

 

SÚČASNÝ STAV PROJEKTU

ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY

Hlavné ciele:

·         Podporovať rozvoj vedeckého a experimentálneho prístupu na troch základných školách v mesteTrnava

·         Vybaviť tieto školy didaktickým materiálom

·         Vyškoliť učiteľov a pomáhať im v uplatňovaní tohto prístupu

·         Preložiť a prispôsobiť protokoly o činnosti a o vzdelávaní inšpirované francúzskym systémom a adaptované na slovenské podmienky

·         Vytvoriť pilotné dispozície k rozšíreniu projektu na miestnej a celoštátnej úrovni

Partneri budú spolupracovať na projekte počas piatich rokov. Jeho zostavením je poverený miestny tím. Na jednotlivé aktivity bude dohliadať a hodnotiť ich tripartitná správna rada zložená zo slovenských a francúzskych vzdelávacích systémov, predstaviteľov mesta Trnava, predstaviteľov PSA Peugeot Citroën a predstaiteľov francúzskych a slovenských inšitúcií (akadémie vied, pedagogické fakulty a iné školy na prípravu učiteľov, regióny, ministerstvá...). Gestrorom experimentálneho overovania projektu na Slovensku je Štátny pedagogický ústav.

Projekt predpokladá:

·         Vzbudenie záujmu predstaviteľov mesta a štátu o realizáciu projektu na Slovensku

·         Školenie učiteľov zapojených do projektu

·         Vybavenie základných škôl zapojených do projektu

·         Preklad a adaptácia prameňov spracovaných vo Francúzsku

·         Vytvorenie centra prameňov

·         Sprievodná pomoc učiteľov experimentálnych ZŠ zo strany inžinierov PSA v Trnave

Etapy projektu

·         Stav vyučovania prírodných vied na základnej škole (metódy, učebné osnovy a plány, účastníci vyučovacieho procesu).

·         Organizácia týždennej študijnej cesty pre delegáciu štyroch až piatich miestnych a štátnych predstaviteľov s cieľom vzbudiť záujem o navrhovaný prístup, jeho dispozície a dosah.

·         Pracovná cesta jedného z akademikov vied obsiahnutých v programe na Slovensko.

·         Zadefinovanie päťročného projektu spolu s partnermi.

·         Zostavenie miestneho koordinačného tímu a správnej rady.

·         Podpísanie dohody o partnerstve.

·         Výber vyučujúcich a škôl, ktoré sa projektu zúčastnia.

·         Preklad a adaptácia prameňov pre trnavské školy.

·         Školenie koordinačného tímu a vybraných učiteľov vo Francúzsku.

·         Založenie slovenského Centra prameňov.

·         Materiálne vybavenie Centra prameňov a jednotlivých škôl.

·         Školenie pre všetkých zapojených učiteľov v Trnave pod vedením vyučujúcich, ktorí sa zúčastnili prípravy vo Francúzsku a za pomoci francúzskeho experta.

·         Začiatok experimentálneho vyučovania na školách.

·         Rozbehnutie nového ďalšieho vzdelávania zameraného na pramene preložené z francúzštiny pod vedením koordinačného tímu projektu.

·         Vyslanie francúzskych expertov s cieľom vyhodnotiť doterajšie aktivity a doplniť prípravu učiteľov.

·         Sprievodná pomoc triedam zapojeným do projektu zo stany inžinierov z továrne v Trnave.

·         Družobné vzťahy medzi slovenskými a francúzskymi školami v blízkosti centier PSA Peugeot Citroën vo Francúzsku.