Trnavská Univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta

 

Zborník

z vedecko-odborného seminára

 

Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania

 

Miesto konania: PdF TU v Trnave

Dátum: 19. 11. 2004

 

Úvod Plenárne prednášky 1. sekcia 2. sekcia Zoznam účastníkov

 

 

Recenzenti:
prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD. Zodpovedný redaktor: doc. Mgr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. Technický redaktor: Mgr. Martin Dojčár

 

 

Katedra pedagogiky a psychológie

 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
Priemyselná 4, P. O. Box 9 
918 43 TRNAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

E-mail: dojcar@centrum.sk

Tel.: 033/551 46 18 Fax: 033/55 15 047

 

Za odbornú a jazykovú úpravu jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori.

© Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

ISBN 80-8082-001-5