Dátum: 30. 6. 2015, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 15. 10. 2015, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 17. 6. 2015, č. VR_4748­‑2015
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10 odborová didaktika – teória chemického vzdelávania
Názov habilitačnej práce: Počítačom podporovaný experiment v školskej praxi
Názov habilitačnej prednášky: Počítačom podporovaný chemický experiment a školská prax

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Rok narodenia 1976
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1994 – 1999

Vysokoškolské štúdium: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (učiteľstvo akademických predmetov; chémia – biológia)

 

1999 – 2002

Interné doktorandské štúdium na Katedre chémie FPV UMB v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania chémie.

Ďalšie vzdelávanie

2000

Rigorózna skúška (RNDr.) a obhajoba rigoróznej práce na tému „Vybrané elektrochemické metódy v monitoringu životného prostredia“ v odbore: environmentálna ekológia, špecializácia: ekochémia.

Priebeh zamestnaní

október 2002 – december 2004

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen (oddelenie ekotoxikológie) 
pracovná pozícia: samostatný vedecký pracovník

od decembra 2004

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica (Katedra chémie) 
pracovná pozícia: odborný asistent 
(zástupca vedúceho Katedry chémie – od 2013)

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB

predmety (vedené v súčasnosti): 
biochémia I (od 2010), biochémia II (od 2010), biochemické experimentálne metódy (od 2005, súčasť biochémie II od 2010), didaktika chémie 3 (od 2012), dejiny chémie (od 2008), vybrané kapitoly z biochémie (od 2009), počítač vo výučbe chémie (od 2011), počítačom podporované experimenty (od 2013), záverečný seminár (od 2009), tvorba záverečnej práce (od 2013).

Odborné alebo umelecké zameranie didaktika chémie
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. monografia

AAB SKORŠEPA, M.: Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní. Banská Bystrica : Belianum (Vydavateľstvo UMB), 2015, 165 s. ISBN 978­‑80­‑557­‑0898­‑0. (8,25 AH)

2. A vysokoškolská učebnica

ACB MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M., BUDZÁK, Š.: Teória chemickej väzby. Banská Bystrica : Belianum (Vydavateľstvo UMB), 2013, 236 s. ISBN 978­‑80­‑557­‑0641­‑2. (5,54 AH)

2. B stredoškolské učebnice

BCB KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., VYDROVÁ, M.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978­‑80­‑8115­‑042­‑5. (3,44 AH)
BCB KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MÄČKO, P.: Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL Pedagogika, 2012, 183 s. ISBN 978­‑80­‑8091­‑271­‑0. (3,56 AH)

3. skriptá

BCI MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M.: Úvod do teórie chemickej väzby. 1. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2006, 140 s. ISBN 80­‑8083­‑331. (1,97 AH)
BCI SKORŠEPA, M., VACULČÍKOVÁ, D., CEJPEK, K.: Biochemické experimentálne metódy. 1. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2008, 203 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑570­‑5. (8,12 AH)
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu
Kód 1: 1
Kód 3: 24
Kód 4: 21
Spolu: 46
Oponenti

doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 
pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra chémie, Ostravská univerzita v Ostrave 
študijný odbor: chémia a odborová didaktika

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 
pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra učiteľstva a didaktiky chémie, Karlova univerzita 
študijný odbor: odborová didaktika

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra chémie, Univerzita Hradec Králové 
študijný odbor: odborová didaktika

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 3 51,87 kB (50,65 KiB), 14. 8. 2015 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  • ikonaPríloha č. 4 84,55 kB (82,56 KiB), 4. 9. 2015 – PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
  • ikonaPríloha č. 5 488,91 kB (477,45 KiB), 4. 9. 2015 – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Členovia habilitačnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra chémie, Trnavská univerzita v Trnave 
študijný odbor: odborová didaktika

členovia:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. 
pracovisko: Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
študijný odbor: odborová didaktika

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. 
pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Univerzita Komenského v Bratislave 
študijný odbor: odborová didaktika

Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady PdF TU v Trnave
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PdF TU v Trnave
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 15. 12. 2015 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 207,53 kB (202,66 KiB), 15. 12. 2015