Dátum: 20. 5. 2020, pred tromi rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 28. apríl 2020, VR­‑1999­‑2020
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10. odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Učiteľ v kontexte požiadaviek rozvoja prírodovednej gramotnosti
Názov habilitačnej prednášky: IBSE v príprave budúceho učiteľa chémie

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1998 – 2001: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: učiteľstvo akademických predmetov biológia – chémia – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (titul Mgr.).

2004: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie – získanie akademickej hodnosti doktor pedagogiky (PaedDr.): odbor učiteľstvo akademických predmetov – chémia

2001 – 2008: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: interné a externé doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania chémie (udelený titul PhD).

Priebeh zamestnaní

2002 – 2006: St. Stephen’s School, Shabbona St. 23, Streator, IL, USA

2006 – 2009: Schmidt’s College, Nablus Rd. 2, Jeruzalem, Izrael

2009 – doteraz: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

2002 – 2006: St. Stephen’s School, Shabbona St. 23, Streator, IL, USA; 
Biológia (biology), chémia (chemistry), science;

2006 – 2009: Schmidt’s College, Nablus Rd. 2, Jeruzalem, Izrael; 
Biológia (biology), chémia (chemistry), science;

2009 – doteraz: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie; 
Všeobecná didaktika (teória vzdelávania a didaktika) – prednášky a semináre; 
teória a prax vyučovania chémie – semináre; 
technika a didaktika školských pokusov – cvičenia; 
chémia pre biológov – semináre; 
zabezpečovanie priebežnej a súvislej praxe; 
vedenie diplomových a bakalárskych prác.

Odborné alebo umelecké zameranie

teória vzdelávania chémie; 
výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE).

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografia

AAB Orolínová, M., Kotuľáková, K. (2014). Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 182 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑828­‑8. 50 % [4 AH]

AAB Reguli, J., Orolínová, M., Mária Kotuľáková, K., Žoldošová, K., Schubertová, R., Held, Ľ., Benedikovičová, Z., Mĺkva, M., Beníčková, Z., Bogárová, K. (2011). Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 200 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. [0,8 AH]

AAB Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0. [0,5 AH]

2. Učebnica

ACB Reguli, J., Paveleková, I., Linkešová, M., Kolarovič, A., Kotuľáková, K. (2018). Chémia a spoločnosť. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 570 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0156­‑7. [3,5 AH]

3. Skriptá a učebné texty

BCI Fančovičová, J., Gazdíková, V., Kotuľáková, K. (2014). Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov. [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. 116 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑823­‑3. [1,4 AH]

BCI Bachmann, B., Bertsch, Ch., Blagdanić, S., Gritschenberger, I., Held, Ľ., Hermann, N., Jeggle, U., Jokić, L., Jokić, S., Kotuľáková, K., Miličić, D., Orolínová, M., Skiebe­‑Corrette, P., Battefeld, D., Hanft, J., Jochinke, J., Kirch, M., Walla, Ch. (2016). Výskumne ladený prístup v otázkach trvalej udržateľnosti : téma – jedlo. [editor: Katarína Kotuľáková]. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 61 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑986­‑5. [0,18 AH]

BCI Bachmann, B., Bertsch, Ch., Blagdanić, S., Gritschenberger, I., Held, Ľ., Hermann, N., Jeggle, U., Jokić, L., Jokić, S., Kotuľáková, K., Miličić, D., Orolínová, M., Skiebe­‑Corrette, P., Battefeld, D., Hanft, J., Jochinke, J., Kirch, M., Walla, Ch. (2016). Food in ESD. [editor: Katarína Kotuľáková]. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 64 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑976­‑6. [0,19 AH]

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a SCOPUS 9
2 – v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch WoS, Scopus 0
3 – v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 – v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
spolu: 54
zahraničné/domáce: 24/30
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Členovia:
doc. RNDr. Dana Kričfaluši, CSc. Katedra chémie, Prírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave
prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Náhradný člen:
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Oponenti
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Katedra učitelství a didaktiky chemie, Prírodovedecká fakulta, 
Univerzita Karlova v Prahe
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. Katedra chémie a didaktiky chémie, Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova v Prahe
Náhradný oponent:
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Katedra chémie, Pedagogická fakulta, 
Trnavská univerzita v Trnave
Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 154,09 kB (150,47 KiB), 13. 7. 2020 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  • ikonaPríloha č. 2b 300,93 kB (293,88 KiB), 16. 7. 2020 – doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2c 231,44 kB (226,02 KiB), 20. 7. 2020 – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc
Návrh habilitačnej komisie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. 9. 2020
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedníčka Podpredseda
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. UK Praha
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 17. septembra 2020
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 24. 9. 2020 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 96,67 kB (94,41 KiB), 29. 9. 2020