doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 224
  Klapka: 515
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., prírodopis – chémia, 2001
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia chémia, 2004
PhD., teória vyučovania chémie, 2008

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava ako interný doktorand (2001 – 2002)
 • Základná škola sv. Štefana (St. Stephen’s School), Streator, IL, USA ako učiteľka
 • Schmidt’s Girls College, Jeruzalem, Izrael ako učiteľka
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii vedeckovýskumný pracovník (2009 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • teória a prax sekundárneho vzdelávania,
 • didaktika chémie,
 • technika a didaktika školských pokusov,
 • biochémia.

Výber z publikačnej činnosti

 • Kotuľáková, K. (2019). Identifying teachers’ beliefs prior to CPD training focusing on an inquiry­‑based approach in science education. In Research in Science Education,https://doi.​org/​10.​1007/​s11165­‑019­‑9841­‑0 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Held, Ľ. a kol. (2019) Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978­‑80­‑568­‑0197­‑0.
 • Reguli, J., Paveleková, I., Linekšová, M., Kolarovič, A., Kotuľáková, K. (2018). Chémia a spoločnosť. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 570 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0156­‑7.
 • Kotuľáková, K., Dlholucký, D. (2018). Potenciál didakticky rekonštruovaných tém dotýkajúcich sa kolobehu látok a energie na stupni ISCED 2 v rozvoji spôsobilostí vedeckej práce. In DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS. Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. 217–226. ISBN 978­‑80­‑7444­‑065­‑6.
 • Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K. Creation of Chemistry Workbooks in Cooperation with a Daily Newspaper. In 7th European Variety in University Chemistry Education, Book of Abstracts. Belgrade, 28 – 30 June 2017, p. 63.
 • Kotuľáková, K., Orolínová, M.: Inquiry Based Science Education in Continual Professional Development Program of In­‑Service Teachers. In Science Education Research for Evidence­‑based Teaching and Coherence in Learning (Proceedings of the ESERA Conference) / C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. Nicosia, Cyprus, 2014. ISBN 978­‑9963­‑700­‑77­‑6.
 • Kotuľáková, K.: Teachers’ focus on pupils’ prior conceptions in Inquiry­‑Based teaching. In Review in Science, Mathematics and ICT Education, University of Patras, 2013, ISSN 1791­‑261X.
 • Kotuľáková, K.: Didaktické stvárnenie problematiky životných prejavov mikroorganizmov na ISCED 2. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. ISBN 978­‑80­‑557­‑0546­‑0. S. 128–133.
 • Kotuľáková, K.: Learning Science Process Skills via CPD Design Module. In Hands­‑on Science Education for Science and through Science. Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia, 2013. ISBN 978­‑989­‑98032­‑2­‑0.
 • Kotuľáková, K., Orolínová, M: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania ako súčasť kontinuálneho vzdelávania učiteľov. In Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg 2012. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978­‑80­‑8084­‑941­‑2. CD­‑ROM, s. 151–160.
 • Kotuľáková, K.: Analýza postupov učiteľa pri formulácii predpokladov vo výskumne ladenej koncepcii. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑541­‑6. S. 47–53.
 • Kotuľáková, K.: Pokus o zovšeobecnenie genézy fungovania vedeckého pojmu mimo vedeckej komunity. In Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9. S. 115–128.
 • Kotuľáková, K.: Revealing and reflecting on students’ prior concepts about phenomenon in inquiry based teaching practice. In Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. ISBN 978­‑83­‑7271­‑767­‑2. S. 47–53.
 • Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K., Žoldošová, K., Schubertová, R., Held, Ľ., Slivová, Z., Mĺkva, M., Beníčková, Z., Bogárová, K.: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, ISBN 978­‑80­‑8082­‑508­‑9.
 • Held, L., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0.
 • Kotuľáková, K.: Používanie odborných termínov vo výučbe prírodovedných predmetov. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : UPJŠ, 2010. ISBN 978­‑80­‑7097­‑843­‑6. S. 327–331.
 • Held, Ľ., Kotuľáková, K.: Kompetencie – aktuálny didaktický, kultúrny a jazykový problém. In Chemické rozhľady [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 2010]. Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010). ISSN 1335­‑8391. S. 11–18.
 • Kotuľáková, K., Held, Ľ., Orolínová, M., Kvasničák, R.: Možnosti uplatnenia výskumne ladenej koncepcie vyučovania v nižšom sekundárnom prírodovednom vzdelávaní. In Chemické rozhľady [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. – 28. 2010]. Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010). ISSN 1335­‑8391. S. 93–100.
 • Kotuľáková, K.: Study of generation differences in science concepts outside a science community. In Badania w dydaktikach przedmiotów przyrodnicznych. Kraków : Pedagogical University of Krakow, 2010. ISBN 978­‑83­‑7271­‑636­‑1. S. 218–222.
 • Kotuľáková, K. – Held, Ľ.: Prečo sa potraviny kazia? In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D: Vedy o výchove2004, ISBN 80­‑8082­‑015­‑5.
 • Kotuľáková, K.: Porovnanie štruktúry a organizácie individuálnych prírodovedných poznatkov žiakov v SR a žiakov v USA. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 25–31. ISBN 80­‑8082­‑049­‑X.
 • Kotuľáková, K.: Diagnostikovanie žiackych reprezentácií vybraných biochemických javov. Rigorózna práca. Trnava : Pedagogická fakulta TU, Katedra chémie, 2004. Citované v: Held, L.: Plánovanie a koordinácia pedagogického výskumu v oblasti výchovy k zdravej výžive. In Held, Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, ISBN 80­‑8082­‑077­‑5.

Výber z účasti na riešení projektov

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.