Dátum: 4. 2. 2022, predminulý rok

Habilitačné konanie uchádzačky: Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 21. 1. 2022, VR­‑381­‑2022
Habilitačné konanie v odbore: pedagogika
Názov habilitačnej práce: Potenciál a limity spoločenskovedného poznávania v kontexte primárneho vzdelávania
Téma habilitačnej prednášky:  Vývoj univerzitnej idey

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Rok narodenia 1981
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
1999 – 2004 magister: občianska výchova – etická výchova – matematika (PdF UK BA)
2004 – 2007 PhD.: pedagogika (PdF UK BA)
Ďalšie vzdelávanie 2006 – 2008 štúdium verejnej politiky FSEV UK BA
Priebeh zamestnaní
2007 – 2011 odborný asistent (VŠM City University, Bratislava)
2011 – súčasnosť odborný asistent (PdF TU v Trnave)
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
VŠM BA kritické myslenie a akademické písanie, úvod do filozofie, úvod do politológie, matematika I.
PdF TU sociálne a regionálne štúdie, sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní, etika v učiteľskej profesii, akademické písanie.
Odborné alebo umelecké zameranie Spoločenskovedné poznávanie

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie:

 1. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 
  Občianstvo a výchova k občianstvu. In Výchova k občianstvu na primárnom stupni. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑926­‑1. s. 10–102. [3,36 AH].
 2. AAB Vývoj univerzitnej idey. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. 132 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0270­‑0.

Učebnica:

 1. ACB Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2018. 59 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0066­‑9.

Skriptá

 1. BCI Čarný, L., Danišková, Z., Derevjaníková, A., Masaryková, D., Petrová, Z., Šimčíková, E., Vargová, M., Zápotočná, O., Žoldošová, K., Benková, A., Pavlíková, J. Povinné/predprimárne vzdelávanie : sprievodca cieľmi a obsahom. 1. vyd. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2021. 73 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑259­‑04.
 2. BCI Pupala, B., Danišková, Z., Filagová, M., Bánovčanová, Z., Masaryková, D., Petrová, Z., Vaško, L.: Čo sa učia najmenší : oblasti výchovnej starostlivosti o deti do troch rokov, 1. vyd., Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑430­‑6.
 3. BCIPupala, B., Danišková, Z., Filagová, M., Bánovčanová, Z., Masaryková, D., Petrová, Z., Vaško, L.: Kým sa stanem škôlkarom : ako rozvíjať schopnosti detí do 3 rokov, 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑432­‑0.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 35
Údaje o publikačnej činnosti
Kontaktná adresa Pracovisko: 
Zuzana Danišková 
Katedra školskej pedagogiky 
Pedagogická fakulta TU v Trnave 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava
Členovia habilitačnej komisie:

predseda komisie:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
pracovník vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

členovia:

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

náhradník:

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Oponenti:

oponenti:

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
pracovník vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 85,20 kB (83,20 KiB), 27. 4. 2022 – prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
 • ikonaPríloha č. 2b 1,77 MB (1,69 MiB), 27. 4. 2022 – doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Dňa 22. apríla 2022 bol predsedníčke vedeckej rady doručený list od Mgr. Zuzany Daniškovej, PhD., v ktorom oznamuje, že sťahuje svoju žiadosť o začatie habilitačného konania.