Dátum: 15. 1. 2013, pred viacerými rokmi

Inauguračné konanie uchádzača: doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 21. 11. 2012, č. PdF/6720/2012
Inauguračné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Od kultúry školy k jej textualite

Údaje z profesijného životopisu uchádzača:

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Rok narodenia 1961
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Filozofickú fakultu absolvoval v Bratislave na UK (diplom zo dňa 22. 5. 1984). Titul PhDr. obhájil na Filozofickej fakulte UK v roku 1988 (diplom zo dňa 13. 1. 1988). Za docenta bol vymenovaný na Univerzite Komenského v Bratislave dňa 30. 12. 2005. Vedeckú hodnosť CSc. obhájil v roku 1993 na SAV (diplom zo dňa 13. 5. 1993).
Ďalšie vzdelávanie Kurzy mediácia riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie
Priebeh zamestnaní
1984 – 1990: SAV, študijný pobyt/vedecký pracovník, Ústav experimentálnej psychológie 1.0
1990 – 1992: SAV, vedecký pracovník, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie 1.0
1992 – 2004: PdF UK, vedecký pracovník, Ústav pre výskum vývinu dieťaťa 1.0
2004 – 2006: PdF UK, samostatný vedecký pracovník, Ústav humanitných štúdií 1.0
2005 – 2012: PdF UK, docent/mimoriadny profesor, Katedra sociálnej pedagogiky 1.0
2012 – doteraz: PdF TU, docent/mimoriadny profesor, Katedra školskej pedagogiky 1.0
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)
2011 – 2013: Trnavská univerzita, PdF: metodológia vied o výchove (PhD.)
2003 – 2010: Univerzita Komenského, PdF: tvorba výskumných projektov (PhD.)
2012 – 2013: Trnavská univerzita, PdF: akademické písanie (Bc., Mgr.)
2012 – 2013: Trnavská univerzita, PdF: metodológia pedagogického výskumu (Bc.)
2012 – 2013: Trnavská univerzita, PdF: sociálna patológia a dieťa v ranom veku (Bc.)
1996 – 2007: Univerzita Komenského, PdF: matematicko­‑štatistické metódy vo výskume (Mgr.)
1998 – 2010: Univerzita Komenského, PdF: základy rodinnej a školskej sexuálnej výchovy (Bc., Mgr.)
1998 – 2010: Univerzita Komenského, PdF: sociálne otázky HIV/AIDS (Bc., Mgr.)
1998 – 2010: Univerzita Komenského, PdF: metodológia výskumu (Bc.)
2001 – 2008: Univerzita Komenského, PdF: počítačové spracovanie dát vo výskume (Bc.)
Odborné alebo umelecké zameranie Kultúra školy, deti a mladí ľudia v pedagogických a sociálnych kontextoch, metodológia pedagogického výskumu
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. monografie:

AAB LUKŠÍK Ivan ŠKOVIERA, Albín, PUKANČÍK, Milan, SVETLÍKOVÁ, Jana, FÜLÖPOVÁ, Eva, LEMEŠOVÁ, Miroslava, SMETANOVÁ, Dorota. Kultúra škôl a výchovných zariadení. Bratislava : UK, 2012. ISBN 978­‑80­‑223­‑2962­‑0 (Lukšík: 5,57 AH).
AAB LUKŠÍK Ivan. Osoba v kontextoch a textoch. Bratislava : Geotropos. 2012, 98 s. (3 AH).

2. učebnice:

ACB LUKŠÍK, Ivan – SUPEKOVÁ, Marianna. Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. 1. vyd. Bratislava : Humanitas, 2003. 203 s. ISBN 80­‑89124­‑01­‑1 (Lukšík: 3 AH).
ACB LUKŠÍK, Ivan – MAYER, Vlastimil. Sociokultúrne otázky AIDS. 1. vyd. Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2004. 111 s., ISBN 80­‑89185­‑01­‑0 (Lukšík: 3 AH).

3. skriptá:

ACB LUKŠÍK, Ivan. Q­‑metodológia. Faktorové zobrazenie ľudskej subjektivity. Trnava : PdF TU, 2013 (3 AH).
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Citácie domáce: 44

Citácie zahraničné: 272

Citácie podľa SCI: 253

Počet doktorandov: školených
  ukončených

2 školení

3 ukončení

Oponenti

prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. 
pracovisko: PdF Prešovskej univerzity v Prešove 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. 
pracovisko: PdF Univerzity Komenského Bratislava 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. 
pracovisko: PdF Masarykovej Univerzity Brno 
študijný odbor: pedagogika

Oponentské posudky
Členovia inauguračnej komisie

Predseda:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: PdF Trnavskej univerzity Trnava 
študijný odbor: pedagogika

Členovia:

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. – zahraničný odborník 
pracovisko: Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – zahraničný odborník 
pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej Praha 
študijný odbor: školská psychológia

prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 
študijný odbor: pedagogika

Zloženie vedeckej rady PdF TU

Interní (Pedagogická fakulta TU Trnava):

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.  
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.  
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.  
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.   doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.  
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. ThLic. Miloš Lichner, SJ, Teologická fakulta TU  
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.    
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. doc. Ing. Ján Reguli, CSc.  
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. doc. PhDr. Kristína Žoldošová, PhD.  

Externí:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., ÚVSK Bratislava
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., STU Bratislava
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., FF UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD., ŠPÚ Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., ÚSL SAV Bratislava
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore

schválené

Rozhodnutie vedeckej rady PdF, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PdF, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora
Zloženie vedeckej rady Trnavskej univerzity
Výpis zo zápisnice vedeckej rady TU
Rozhodnutie vedeckej rady TU
Dátum získania dekrétu 26. 11. 2013