Materiály k výučbe

námety a odkazy na zdroje informácií

 

Materiály v témach:

RASTLINY

VODA

PODA

VZDUCH

TEPLO A ENERGIA

SVETLO A FARBA

ZVUK

HUSTOTA

ZOTRVAČNOSŤ A ROVNOVÁHA

CHEMICKÉ REAKCIE

novéSILYnové

 

Elektronické tituly:

 

Vydavateľstvo BSP Multimedia

www.dkmm.cz

Hejbejte se kosti moje, Jak věci pracují, Encyklopedie přírody, Věda hrou, Jak se věci pohybují, Lidské tělo, Encyklopedie vesmíru, ...

 

Vydavateľstvo Silcom Multimedia

www.silcom-multimedia.cz

Einstein Junior, Všeználek to ví, Kto ví, odpoví!

 

Vydavateľstvo Terasoft

www.terasoft.cz

TS Komplet výukových programu pro 1. stupeň ZŠ, Dětský koutek 1-5

 

Vydavateľstvo AV PRO v.o.s.

www.av-pro.cz

Říše zvířat

 

Zebra Systems, s r.o.

www.zebra.cz

Zebra pre školy - Fyzika, Neználek a jeho Vševěd, Hádanky lva Leona

 

Edukačný materiál k témam Zdravie a Zdravý životný štýl nájdete vo virtuálnom centre zdravej výživy:

CENTRUM ZDRAVEJ VÝŽIVY

 

Zaujímavý podporný video-materiál prístupný na internete:

zrýchlený rast rastlín a iné zrýchlené biologické deje

Ako pracovať s materiálmi:

Dokumenty s materiálmi obsahujú karty s námetmi podobného zamerania. Uloženie kariet do tém je len všeobecné, námety sa dajú použiť v rôznych edukačných situáciách. Karty sú pomôckou pre učiteľa, nie sú použiteľné ako pracovné listy pre žiakov. Vzhľadom na princípy metodiky Vyhrňme si rukávy sú námety postavené dostatočne voľne na to, aby umožnili deťom zamerať sa na tie čiastkové fenomény problémovej situácie, ktoré si sami vyberú. Prácu s materiálmi vysvetlíme na príklade:

Príklad:

6. Téma: Vzduch

1         Ako dostať vajíčko do fľaše?

Pomôcky

vajíčko uvarené na tvrdo a ošúpané zo škrupiny, vriaca voda, rukavica na horúce hrnce, fľaša s pomerne úzkym hrdlom k veľkosti uvareného vajíčka (napríklad detská alebo kečupová fľaška; vajíčko musí na hrdle stáť a neprepadávať sa dovnútra)

Schéma

 

Pozorovanie

Do fľaše nalej vriacu vodu a chyť ju rukavicou. Potras ňou, aby sa fľaša poriadne prehriala a vodu vylej von. Čo najrýchlejšie polož na ústie fľaše na tvrdo uvarené a ošúpané vajíčko.

Čo sa deje?

Aj napriek tomu, že vajíčko je väčšie ako otvor vo fľaši, vajíčko spadne do fľaše a nedá sa vytriasť von.

Usmernenie pozorovania

Vedel by si vysvetliť, aká sila dostala vajíčko do fľaše? Ako je možné, že vajíčko nie je možné jednoducho vytriasť z fľaše von? Myslíš si, že je dôležité aby voda bola teplá? Nedalo by sa to realizovať inými látkami? Napríklad olejom, alkoholom a pod.? Podaril by sa experiment, keby bolo vajíčko neošúpané? Pokús sa vysvetliť svoje tvrdenia. Ako by si dostal vajíčko z fľaše von bez toho, aby si ho rozpučil? Zostala vo fľaške nejaká voda po vyliatí? Čo sa deje s vodou vo fľaši?

 

Predpoklady vytvorené na základe pozorovania (príklady)

Vajíčko vtiahol do fľaše podtlak, ktorý tam vznikol. Ochladzovaním teplého vzduchu v uzavretých nádobách vzniká podtlak. Vodná para zaberá oveľa väčší priestor ako to isté množstvo kvapalnej vody.

 

Pomocné informácie

Po vyliatí vody z fľaše zostala vo vnútri para, ktorá vytlačila von časť vzduchu. Keď začne para chladnúť, začne sa meniť na kvapky, ktoré zaberajú vo fľaši menší priestor. Okrem toho sa všetok vzduch ochladzuje a tým zmenšuje svoj objem. Tento dej zníži tlak vzduchu vo fľaši (ale len v prípade, že je uzatvorená), čím sa úmerne relatívne zvýši vonkajší (atmosférický) tlak vzduchu. Keďže vonkajší tlak vzduchu je vyšší ako vnútorný, vtlačí vajíčko dovnútra fľaše.

Ak chceme vajíčko dostať von z fľaše, je potrebné ju obráť hore dnom a fúkať do nej intenzívne asi 30 sekúnd. Vo fľaši tým zvýšime tlak vzduchu, ktorý vajíčko vytlačí von.

 

 

  • Prvý riadok Téma informuje o zaradení námetu k téme - informatívny údaj

  • V druhom riadku Otázka je uvedená stimulujúca otázka, ktorá sa priamo vzťahuje k realizovanej stimulujúcej situácii. Tento údaj je zväčša tiež informatívny, má pomôcť učiteľovi v tom, ako je možné stimulujúcu situáciu naviesť. Táto otázka nenahrádza identifikáciu problému, ale môže pomôcť...

  • V treťom riadku Pozorovanie je stručne opísaný postup, ako realizovať stimulujúcu situáciu. Stimulujúcu situáciu by mali deti realizovať v skupinách s možnosťou kooperatívneho prístupu k riešeniu možných problémov emergujúcich pri samotnej realizácii. Učiteľovou úlohou je vopred pripraviť pomôcky na realizáciu. Všetky potrebné Pomôcky sú uvedené v pravej časti tabuľky. Za absenciu Schém sa ospravedlňujeme, budú postupne do námetov včleňované.

  • V časti Čo sa deje? sú uvedené informácie, ktoré by mali pomôcť učiteľovi asistovať deťom tak, aby stimulujúca situácia prebehla tak, ako má a aby teda poskytla problém na riešenie. Deti by k tomu, čo sa deje mali prísť samé, v žiadnom prípade by to nemali vedieť vopred.

  • Dôležitá časť je Usmernenie pozorovania. Keďže každá edukačná situácia má vopred stanovený špecifický cieľ a stimulujúca situácia má široký záber cieľov, pozorovanie a všetky ďalšie aktivity detí je potrebné sústrediť špecifickým smerom. Okrem toho potrebujú často deti po drobných kúskoch posunúť v ich myslení veci ďalej. Otázky uvedené v tejto časti námetu pomáhajú učiteľovi formulovať otázky smerované deťom. Ak sa deťom darí analyzovať situáciu optimálnym spôsobom, otázky nie je potrebné pokladať. Používajú sa aktuálne podľa potreby v celej skupine detí alebo len v čiastkových kooperatívnych skupinách. Cieľom usmernenia je priviesť deti k definícii špecifických predpokladov (resp. hypotéz), ktoré zo stimulujúcej situácie môžu vyplynúť.

  • V šiestom riadku Predpoklady vytvorené na základe pozorovania sú uvedené príklady možných predpokladov, ku ktorým sa deti samé alebo s pomocou usmernení učiteľa môžu dopracovať. Deti môžu vytvárať veľmi špecifické predpoklady (napríklad: Vajíčko vtiahol do fľaše podtlak) alebo všeobecnejšie hypotézy (napríklad: Ochladzovaním plynov v uzavretých nádobách sa znižuje tlak plynu - vzniká podtlak). Predpoklady by mali vznikať v skupinách po diskusii o tom, čo sa stalo. Mali by byť prezentované pred celou triedou, pričom učiteľ sa môže rozhodnúť, s ktorými predpokladmi budú deti ďalej pracovať. Vo fáze diskusie v skupinkách ako aj vo fáze prezentácie predpokladov (hypotéz) učiteľ pomáha deťom správne predpoklady formulovať (aby boli ďalej skúmateľné - hlavne vzhľadom na ich úroveň rozvoja kognitívnych schopností). Aj keď mnohé vytvorené predpoklady nie sú pre deti ďalej skúmateľné, dôležité je, že deti sú schopné nad stimulujúcou situáciou premýšľať a svojským spôsobom si ju prezentovať.

  • V poslednej časti Pomocné informácie sú uvedené také údaje, ktoré učiteľovi môžu pomôcť lepšie smerovať premýšľanie detí pri formovaní hypotéz na ďalšie skúmanie. Tieto informácie by sa nemali k deťom dostať v hotovej podobe. Je dobré, ak na ne deti prídu testovaním stanovených hypotéz, ale nemusí to byť výsledok aktivity v metodike Vyhrňme si rukávy. Úspešne splneným cieľom je aj jednoduchý posun v predstavách detí o skúmaných javoch ako aj rozvoj vedeckého spôsobu získavania informácií z prostredia.

Po vytvorení hypotéz a po ich eventuálnej selekcii sa v metodike Vyhrňme si rukávy pokračuje ďalej - produkciou spôsobov overenia platnosti stanovených hypotéz, spätnou reflexiou hodnotiacou platnosť hypotézy, prezentáciou výsledkov a pri zamietnutí platnosti hypotéz aj možným ďalším hľadaním alternatívnych hypotéz. Táto časť metodiky sa v námetoch nenachádza, pretože je závislá od reakcií detí a preto je vždy iná a ťažko definovateľná.