Informácie pre študentov » Štipendiá

Dátum: 13. 4. 2021, pred tromi rokmi

Usmernenie k tehotenským štipendiám

V zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2020 Z. z. (ďalej len „zákona o vysokých školách“) od 1. apríla 2021 sa tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, a to najmä s cieľom pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Študentka podáva:

 • Písomnú žiadosť (tlačivo).
 • Lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že študentke nevznikol nárok na výplatu tehotenského.
 • Kópiu občianskeho preukazu.

Kompletnú písomnú žiadosť spolu s prílohami pošle študentka na adresu:

Trnavská univerzita – Pedagogická fakulta
Mgr. Ľubica Valčuhová
Priemyselná 4
918 43 Trnava

Vysoká škola prizná tehotenské štipendium:

 1. O priznaní tehotenského štipendia rozhodne rektor vysokej školy (prípadne dekan fakulty vysokej školy, ak to ustanoví štatút vysokej školy).
 2. Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť študentky.
 3. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť študentky doručená, tehotenské štipendium sa vypláca za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
 4. Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň prislúchajúceho mesiaca. Výška tehotenského štipendia je 200 € mesačne.
 5. Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium na bankový účet v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

 1. Vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku.
 2. Vznikom nároku na výplatu tehotenského.
 3. Skončením tehotenstva.
 4. Skončením štúdia.

Študentka je povinná oznámiť vysokej škole skutočnosť, ktorá vedie k zániku nároku na tehotenské štipendium do 10 pracovných dní odo dňa, kedy nastala táto skutočnosť.

 

Študentka je povinná vrátiť vysokej škole tehotenské štipendium za celé obdobie, za ktoré jej bolo vyplatené tehotenské aj poskytnuté tehotenské štipendium.


Vážené študentky,

V zmysle Zákona č. 426 /2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý doplnil do zákona o vysokých školách § 96b o tehotenskom štipendiu ustanovil pre študentky oznamovaciu povinnosť v ods.10 takto:

10) Študentka oznámi vysokej škole skutočnosť podľa odseku 9 písm. a), b) alebo písm. c) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

Túto povinnosť si splníte predložením:

Prílohami oznámenia sú:

 • Potvrdenie úradu práce, soc. vecí a rodiny o priznaní rodičovského príspevku na dieťa, na ktoré študentka poberala tehotenské štipendium.
 • Potvrdenie sociálnej poisťovne o vzniku nároku na výplatu tehotenského ako nemocenskej dávky.