Informácie pre študentov » Štipendiá

Dátum: 13. 8. 2019, pred piatimi rokmi, aktualizované: 13. 4. 2021, pred tromi rokmi

Žiadosti o sociálne štipendium v zmysle vyhlášky 102/2006 Z. z. si môžete podávať od 1. 9. v prislúchajúcom akademickom roku.

Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o sociálne štipendium.

Štipendium sa vypláca formou bankového prevodu na účet.

K žiadosti je potrebné doložiť príjmy v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.


 1. Zamestnaní rodičia (prípadne manžel, manželka, žiadateľ).
  Za rodiča (prípadne manžela, manželku, žiadateľa) ako zamestnanca pracujúceho u zamestnávateľa počas celého roka predložte:
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok (vyhotoví mzdová učtáreň),
 • potvrdenie o vyplatenej náhrade príjmu pri dočasnej PN za prvých desať dní za predchádzajúci kalendárny rok (vyhotoví mzdová učtáreň, predložiť aj v nulovom vyjadrení); potvrdenie o vyplatenom vreckovom pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok (predložiť aj v nulovom vyjadrení).
  Za rodiča (prípadne manžela, manželku, žiadateľa) živnostníka, samostatne podnikajúcu osobu (SZČO) počas celého roka predložte:
 • potvrdenie z daňového úradu za predchádzajúci kalendárny rok (výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia – tlačivo vydá daňový úrad),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok (predložiť aj v nulovom vyjadrení).

 

  V prípade, že rodič (prípadne manžel, manželka, žiadateľ) pracoval alebo podnikal iba časť predchádzajúceho roka, predloží okrem dosiahnutých príjmov za odpracované obdobie aj všetky ostatné príjmy získané od 1. 1. do 31. 12., napr. nemocenské dávky, dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, príjmy získané na základe dohôd o vykonaní práce atď. Ak prerušil živnosť, tak treba doložiť doklad o prerušení živnosti od – do.

 1. Nezamestnaní rodičia – príp. žiadateľ.
  Za rodiča, príp. žiadateľa poberajúceho dávku v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti predložte:
 • rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanej dávke v hmotnej núdzi (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • aktuálne potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kto dávku v hmotnej núdzi poberá s uvedením spoločne posudzovaných osôb,
 • potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplatenej poslednej dávke v hmotnej núdzi (napr. žiadosť predložená v septembri – k nej doložené potvrdenie o poslednej vyplatenej dávke v hmotnej núdzi v mesiaci september patriacej za mesiac august).
  Za rodiča, príp. žiadateľa poberajúceho dávku v nezamestnanosti predložte:
 • potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o období evidencie uchádzača o zamestnanie s uvedením odkedy – dokedy, prípadne trvá doposiaľ,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanej dávke v nezamestnanosti (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatenej poslednej dávke v nezamestnanosti.
  Za nezamestnaného rodiča príp. žiadateľa bez nároku na dávku v nezamestnanosti a na dávku v hmotnej núdzi predložte:
 • potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odkedy je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu na dávky nevznikol nárok.

 

  V prípade, že rodič okrem dávky v nezamestnanosti poberá zároveň aj vdovský (vdovecký) dôchodok, vdovský (vdovecký) výsluhový dôchodok, predloží zo Sociálnej poisťovne aj potvrdenie o aktuálnej výške dôchodku poskytnutého za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o sociálne štipendium.
  V čase podania žiadosti musí byť splnená podmienka, že rodič má priznanú dávku v nezamestnanosti mesiac pred podaním žiadosti. Ak podmienka nie je splnená, tak sa predkladá príjem osoby za predchádzajúci kalendárny rok.

 

  Za rodiča evidovaného na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny po skončení podporného obdobia predložte:
 • potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odkedy je v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatenej dávke v nezamestnanosti,
 • v prípade, že v predchádzajúcom roku poberal niektorý z dôchodkov alebo bol práceneschopný, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a od zamestnávateľa.
  Za dobrovoľne nezamestnaného rodiča:
 • čestné vyhlásenie overené matrikou alebo notárom (vzory nájdete v prílohe),
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, že si sám platil povinné zdravotné poistenie, za aké obdobie, s uvedením poistného vzťahu.

 1. Za posudzované osoby poberajúce dôchodok (invalidný, predčasný starobný, starobný, výsluhový, invalidný výsluhový dôchodok) predložte:
 1. v prípade, že mala posudzovaná osoba priznaný niektorý z uvedených dôchodkov (v minulom roku alebo v tomto roku a najmenej tri mesiace pred tým, ako sa podáva žiadosť o priznanie soc. štipendia nemá táto osoba iný príjem, treba predložiť:
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanom dôchodku (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o aktuálne vyplácanej výške dôchodku,
 • čestné vyhlásenie posudzovanej osoby overené matrikou alebo notárom o tom, že najmenej tri mesiace pred posudzovaním žiadosti nemá iný príjem okrem dôchodku (vzory nájdete v prílohe),
 1. v prípade, že mala posudzovaná osoba priznaný niektorý z uvedených dôchodkov v minulom roku alebo v tomto roku a najmenej tri mesiace pred posudzovaním žiadosti má aj iné príjmy, treba predložiť:
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanom dôchodku (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenom dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok,
 • príjem od zamestnávateľa na tlačive ročné zúčtovanie preddavkov na daň + potvrdenie o vyplatenej náhrade príjmu, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach; ak táto osoba podniká, tak predloží výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia + potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach; v prípade poberania vdovského alebo vdoveckého dôchodku doložiť aj potvrdenie o jeho vyplatenej výške zo Sociálnej poisťovne (všetky doklady treba za predchádzajúci rok),
 1. v prípade, že je posudzovaná osoba dlhodobým poberateľom jedného z uvedených dôchodkov, bez ďalších príjmov, predložte:
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanom dôchodku (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • potvrdenie z Ústredia sociálnej poisťovne Bratislava alebo z pobočky sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu o vyplatenom dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok + overené čestné vyhlásenie, že okrem dôchodku nemá iné príjmy; v prípade, že takáto osoba má aj iné príjmy, doloží aj výpis na účely priznania sociálneho štipendia o podaní daňového priznania, v prípade nepodania daňového priznania stačí potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

 1. Za rodiča poberajúceho materský alebo rodičovský príspevok postupujte podobne ako u osôb poberajúcich niektorý z dôchodkov. Potvrdenia o vyplatenej materskej dávke vydáva Sociálna poisťovňa, o rodičovskom príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Predložiť treba aj rodný list dieťaťa.

 1. Za osobu poberajúcu pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský, vdovský výsluhový, vdovecký výsluhový, sirotský výsluhový) predložte:
  Dlhodobý poberateľ pozostalostného dôchodku:
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznanom pozostalostnom dôchodku (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenom pozostalostnom dôchodku za predchádzajúci rok (za každú posudzovanú osobu).
  Ak úmrtie nastalo v minulom alebo v tomto roku, tak predložte:
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške dôchodku poskytnutého v kalendárnom mesiaci pred podaním žiadosti za každú osobu.
  Ak úmrtie nastalo v minulom alebo v tomto roku u osoby, ktorá nepatrila v čase podanej žiadosti do okruhu posudzovaných osôb (rozvedení rodičia), tak predložte:
 • posledné rozhodnutie súdu o výške výživného + potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatenom sirotskom dôchodku.

 1. V prípade rozvedených rodičov predložte:
 • právoplatný rozsudok súdu o rozvode rodičov,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o výške výživného na každú posudzovanú osobu (žiadateľ + súrodenci; stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu) alebo potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade vyplateného náhradného výživného za predchádzajúci rok,
 • ak je rozhodnutie súdu o výške výživného staršie ako päť rokov, tak predložte aktuálne potvrdenie zo súdu, že k dátumu podania žiadosti nedošlo k zmene výšky výživného (za seba i súrodencov),
 • v prípade, že žiadateľ nepodal po rozvode rodičov po dovŕšení plnoletosti návrh o určenie výživného, musí o tom predložiť potvrdenie zo súdu.
  V prípade, že rodič neplatí výživné, predložte:
 • trestné oznámenie podané na osobu, ktorá má plniť vyživovaciu povinnosť,
 • podaný návrh na začatie exekúcie voči osobe povinnej poskytovať výživné.
  (Bez predloženia týchto dokladov bude rozhodujúcim príjmom na výpočet výšky sociálneho štipendia výživné určené rozhodnutím súdu.)
  Ak rodičia nie sú rozvedení, ale jeden rodič má upravenú vyživovaciu povinnosť voči druhému rodičovi žiadateľa, tak aj v takomto prípade je potrebné predložiť rozhodnutie súdu o výživnom.
  Ak v prípade nezosobášených rodičov žiadateľa alebo jeho nevlastného súrodenca nie je súdom určené výživné a rodičia sa iba dohodli, tak musia túto skutočnosť dokladovať potvrdením zo súdu, že na toto dieťa doposiaľ nebolo súdom určené výživné.

 1. V prípade, že sa v okruhu posudzovaných osôb nachádza osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, tak predložte:
 • originál preukazu alebo jeho kópiu overenú notárom (matrikou).
  V prípade, že sa v okruhu posudzovaných osôb nachádza osoba, ktorá sa stará o ŤZP osobu a poberá peňažný príspevok za opatrovanie, tak predložte:
 • rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie,
 • potvrdenie ÚP o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie za predchádzajúci rok aj aktuálny rok s uvedením mesiaca, v ktorom sa podáva žiadosť, aby bolo dokázané, že v čase podanej žiadosti sa opatrovanie osoby ŤZP naďalej vykonáva.

 1. Ak je rodič ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle najmenej štyri mesiace práceneschopný, tak predložte:
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní nemocenského (stačí kópia, ktorú si overíme oproti originálu),
 • aktuálne potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských dávkach tak, aby preukazovalo, že v čase podanej žiadosti práceneschopnosť naďalej trvá (PN­‑ka nemôže byť ukončená), v inom prípade sa prihliada na všetky príjmy predchádzajúceho roka.

 1. Žiadateľ za seba a súrodencov nad 18 rokov predkladá:
 • potvrdenie z daňového úradu o podaní alebo nepodaní daňového priznania za predchádzajúci rok, v prípade nepodania daňového priznania treba predložiť príjmy z brigádnickej činnosti, z dohôd o vykonaní práce,
 • potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci rok aj v prípade, že neboli vyplatené.

 

Upozornenie:

Nesprávne doklady o príjme:

 • mzdový list,
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa,
 • rôzne iné podklady zo mzdovej učtárne.

 

Príjmom nie sú len príjmy nadobudnuté na území SR, ale aj príjmy zo zahraničia a tie je potrebné preukázať osobitne (ak nie sú uvedené napr. v daňovom priznaní).

Do žiadosti v bode 1) písm. b) sa uvádzajú iba súrodenci sústavne sa pripravujúci denným štúdiom na povolanie.

Žiadateľ, ktorý má priznaný invalidný dôchodok je posudzovaný spolu s rodičmi a súrodencami, ak s nimi žije v spoločnej domácnosti.

Ak je žiadateľov súrodenec poberateľom invalidného dôchodku, tak nemôže byť v okruhu posudzovaných osôb a do žiadosti sa neuvádza.

 

Ostatné doplňujúce potvrdenia:

 • potvrdenie o návšteve školy za žiadateľa i všetkých súrodencov študujúcich na strednej škole a v dennej forme štúdia na vysokej škole (nemôže byť staršie ako 30 dní),
 • potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavkov na nezaopatrené deti (menovite) za aktuálny rok + tabuľky o vyplatených prídavkoch za predchádzajúci rok aj aktuálny rok, vrátane mesiaca, v ktorom je podaná žiadosť; ak má žiadateľ vlastné dieťa, tak predkladá potvrdenie aj za dieťa,
 • sobášny list žiadateľa a v prípade opätovného uzatvorenia manželstva rodiča žiadateľa,
 • kópiu úmrtného listu rodiča žiadateľa (prípadne manžela, manželky),
 • žiadateľ, ktorý nemá jedného z rodičov zapísaného v rodnom liste, doloží k žiadosti kópiu rodného listu,
 • za súrodencov vysokoškolákov je potrebné doložiť k žiadosti potvrdenie o trvalom pobyte alebo čestné vyhlásenie o mieste trvalého pobytu v čase podania žiadosti alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
 • žiadateľ, ktorý už študoval na inej vysokej škole, predloží potvrdenie o tom, či počas štúdia na nej poberal/nepoberal sociálne štipendium.

 

Čestné vyhlásenia (pozri vzory v prílohe) je potrebné dokladať podľa situácie a podľa ponaučení (žiadateľ si vyberie podľa požiadaviek).

 

TU v Trnave môže od žiadateľa požadovať ešte ďalšie dokumenty o spoločne posudzovaných osobách uvedených v žiadosti z dôvodu bližšieho objasnenia skutočností. Ak žiadateľ dokumenty nepredloží v určenom termíne, tak môže univerzita podľa zákona o správnom konaní žiadateľovi konanie vo veci priznania sociálneho štipendia prerušiť alebo zastaviť.