Rozvrhy hodín sú na Pedagogickej fakulte zostavované pevne pre každý študijný program, to znamená, že aj pre každú kombináciu odborov UAP. V rozvrhoch hodín sú používané nasledujúce skratky:

AJ jednoodborové štúdium anglického jazyka   PVU pedagogika výtvarného umenia
AJK anglický jazyk a anglofónne kultúry SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
AVU animácia výtvarného umenia      
PEP predškolská a elementárna pedagogika SJN slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
PP predškolská pedagogika  
 
kombinácie:
A anglický jazyk   L latinský jazyk
B biológia M matematika
C chémia N náboženská výchova
D nemecký jazyk O výchova k občianstvu
E etická výchova S slovenský jazyk
H história V výtvarné umenie
I informatika  
Príklady: 1MI znamená prvý ročník bakalárskeho štúdia v programe matematika – informatika,
4SA znamená prvý ročník magisterského štúdia v programe slovenský jazyk – anglický jazyk.

V rozvrhoch hodín sú uvedené len skratky predmetov. Ak si nie ste istí názvami predmetov, môžete si ich skúsiť nájsť pomocou vyhľadávania vo verejnej časti portálu MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (na zabezpečenie informovanosti býva pre študentov prvého ročníka prvého stupňa štúdia (Bc.) každoročne organizované školenie k používaniu informačných systémov – rozpis bude včas uverejnený v informáciách pre študentov). Vo formulári je potrebné zvoliť všetky údaje zodpovedajúce vášmu študijnému programu a odoslať webový formulár tlačidlom ➞  Odošli.

Miestnosti sú v rozvrhoch hodín tiež označované skratkami. Ide o ich oficiálne používané skratky. Miestnosti A14, A15, A23, A26, A27, A29, AKap, A31, A32, A35, A122, A124, A127 nie sú v budove Pedagogickej fakulty na Priemyselnej ulici, ale v budove Adalbertina na Ulici Jána Hollého 8 (v budove ZUŠ vedľa budov rektorátu univerzity a fakulty zdravotníctva). Všetky ďalšie miestnosti, ktoré sú priamo v budove PdF TU majú relatívne logické značenie:

  • poschodie + typ + poradové číslo.
Príklady: 2P1 – druhé poschodie, prednášková miestnosť, prvá;
4T2 – štvrté poschodie, technické laboratórium, druhé…
(Označenia nájdete, samozrejme, aj priamo na dverách učební.)
  • Aula je na prízemí budovy PdF TU.