Dátum: 19. 8. 2022, predminulý rok, aktualizované: 23. 8. 2022, predminulý rok

Pedagogická prax nadväzuje na priebežnú prax teórie a praxe vyučovania. Jej úlohou je získať základné profesijne kompetencie pre interakciu so žiakom, prácu so skupinovou dynamikou triedy, plánovania, prípravy, riadenia a vyhodnocovania edukačného procesu a poznania vlastnej profesijnej roly. Účasť na praktických aktivitách v škole alebo v školskom zariadení v určenom rozsahu, spätná väzba (hodnotenie) od cvičného učiteľa za realizované vyučovanie predmetov spolu s písomným elektronickým výstupom (reflexiou) študenta je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia. Najdôležitejšou časťou predmetu je vlastná aktívna snaha študenta spoznávať a získavať nové skúsenosti a zručnosti spojené s budúcim povolaním v školskom prostredí a s tým spojená konštruktívna (seba)reflexia.

V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 budú študenti realizovať priebežnú pedagogickú prax takto:

PRED ZAČATÍM PRAXE:

  • Študent si zvolí školu v sieti škôl a školských zariadení v SR najlepšie v mieste bydliska, osloví cvičného učiteľa kvalifikovaného vo svojom odbore s prvou atestáciou. Cvičný učiteľ bude oslovený koordinátorom praxe e‑mailom podľa kontaktu, ktorý zadáte do dotazníka a uzavrie sa s ním dohoda o vykonaní práce.
  • Študent vyplní do 30. 8. 2022 elektronický dotazník o praxi, ktorý dostane e‑mailom, kde uvedie miesto praxe, názov školy, meno cvičného učiteľa, e‑mail, termín praxe a i.
  • Študent sa zúčastní 30. 8. 2022 od 15:00 cca do 17:00 úvodného online Teams stretnutia zameraného na oboznámenie sa s informačným listom, pokynmi na realizovanie praxe a jej výstupov.

REALIZOVANIE PRAXE:

  • 5. – 23. 9. 2022 – súvislá prax zameraná na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie vlastnej vyučovacej činnosti podľa pokynov didaktikov (realizovanie vyučovania v rozsahu min. 10 hodín jeden predmet a 10 hodín druhý predmet), rozbor, reflexia a spätná väzba s cvičným učiteľom k vyučovacím hodinám. Študent môže vyučovať v rôznych triedach.
  • Realizovanie vybraných činností na osvojenie si 5 profesijných kompetencií podľa informačného listu.
  • Štvrtok 22. 9. 2022 o 15:00 (max. do 17:00) sa na Teamse online všetci opäť stretneme, v krátkosti si zreflektujeme a vyhodnotíme spoločne aj v menších skupinkách Vašu prax, ako sa Vám darilo, ako ukončiť výstupy a i.

PO SKONČENÍ PRAXE:

  • vyplnenie záverečného elektronického dotazníka do 31. 10. 2022 s týmito položkami: štruktúrovaná reflexia na vlastnú vyučovaciu činnosť k obom predmetom, spätná väzba na min. 5 činností spojených s novými získanými kompetenciami, časový rozvrh vlastnej praxe, spätná väzba na zrealizovanú prax,
  • vyplnenie ankety k predmetu asistentská prax.

PRE CVIČNÝCH UČITEĽOV:

Dostanú do 31. 8. 2022 e‑mailom pokyny k praxi a možnosť zúčastniť sa online stretnutia cvičných učiteľov s podrobnejšími pokynmi a diskusiou k praxi študentov v pondelok 5. 9. od 15:00. Cvičný učiteľ je kvalifikovaný na daný predmet, ak má 1. atestáciu.

DIDAKTICI:

Zodpovedajú za odbornú časť obsahu realizovanej praxe v rámci vyučovacích hodín predmetu v súlade s informačným listom.

Pedagogickú prax vyhodnotí cvičný učiteľ so študentom osobne a následne aj v elektronickom hodnotiacom protokole s príslušným počtom bodov do 31. 10. 2022. Študent vyplní záverečný dotazník zložený z troch častí (hodnotenie predmetovej praxe, 5 činností zameraných na kompetencie a spätnú väzbu) do 31. 10. 2022.

  Viktor Križo, fakultný koordinátor praxe 
adresa elektronickej pošty