Dátum: 21. 10. 2022, predminulý rok

Na akademický rok 2022/2023 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA171 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave (študijný program pedagogika). V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľské mobility do krajín:

 • Keňa – 1 učiteľ/1 mesiac
 • Indonézia – 1 učiteľ/1 mesiac
 • USA – 1 učiteľ/2 týždne

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA171.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

 • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
 • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku doc. Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú alebo odošlú mailom do 11. novembra 2022 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF TU v Trnave p. Zuzane Jakubovskej.

 

Kritériá mobility zamestnancov Trnavskej univerzite v Trnave

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na danej VŠ (plný alebo čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT);
 • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA);
 • môžu byť aj študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Prioritou pre nasledujúce roky sa stáva získanie digitálnych zručností a mobilitia zamestnanca VŠ s cieľom získania pedagogických zručností alebo zručností k tvorbe kurikula. Aktivita v rámci mobility musí súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.

Typy zamestnaneckých mobilít

 • mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe.
 • mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom školenia pracovníkov VŠ je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Trvanie: Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.

 • kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT) – ide o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni okrem dní na cestu. V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne 4 hodiny za týždeň alebo za kratší čas.

Grantová podpora mobility zamestnancov

Pobytové náklady: sú v zmysle podmienok grantu preplácané iba dni aktivity. Maximálna dĺžka dní aktivity je stanovená pre 2022 na maximálne 5 dní aktivity a jeden deň cesty, pričom pre mobilitu v Českej republike sa deň na cestu nezapočítava do pobytových nákladov.

Skupiny prijímajúcich krajín Krajiny Grant na deň
Skupina 1 Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko a Partnerské krajiny z regiónu 14 135
Skupina 2 Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Partnerské krajiny z regiónu 15 120
Skupina 3 Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko, Srbsko 105

Ak zamestnanec potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac ako je povolených dní v rámci programu Erasmus+, v tom prípade je povinný k vystaveniu cestovného príkazu predložiť písomné vyjadrenie súhlasu svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu. Finančná zmluva v rámci programu Erasmus+ sa bude uzatvárať na povolených max. 5 dní. Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Ak cestuje zamestnanec spoločne s iným účastníkom v motorovom vozidle, nemá nárok na paušál na cestu na základe vzdialenostného pásma. Pred začiatkom mobility je pracovník povinný uzavrieť komerčné cestovné poistenie na obdobie trvania mobility.

Cestovné náklady: Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka zverejnená na stránkach Európskej komisie: https://erasmus­‑plus.​ec.​europa.​eu/​cs/​node/​2626 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Vzdialenostné pásma Čiastka Zelené cestovné suma
medzi 10 a 99 km 23 EUR na účastníka ×
medzi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka 210 na účastníka
medzi 500 a 1999 km: 275 EUR na účastníka 320 na účastníka
medzi 2000 a 2999 km: 360 EUR na účastníka 410 na účastníka
medzi 3000 a 3999 km: 530 EUR na účastníka 610 na účastníka
medzi 4000 a 7999 km: 820 EUR na účastníka ×
8000 km alebo viac: 1500 EUR na účastníka ×

Realizácia mobility

Výberové konanie sa uskutočňuje na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity, pričom zamestnanci odôvodnia svoju mobilitu a výber miesta realizácie mobility vo svojej prihláške. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Výsledky výberových konaní na mobility spolu so zápisnicou z výberového konania je fakulta povinná doručiť na OVV najneskôr do 25. januára roku, v ktorom sa uskutoční mobilita.

Pred mobilitou:

Každý zamestnanec, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, pošle na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu v dostatočnom časovom predstihu pred mobilitou (najmenej 4 týždne) nasledujúce materiály:

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu.
 • Program mobility (výučba/školenie) schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou).
 • Tlačivo o bežnom účte, na ktorý bude účastníkovi prevedený grant v EUR.
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade mobility na výučbu aj počet odučených hodín;
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on­‑line po zaslaní linku na svoju mailovú adresu;
 • v prípade školenia predloží pracovník písomnú správu o zdieľaní a šírení poznatkov, získaných na mobilite.