Dátum: 12. 10. 2022, predminulý rok

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v prílohe) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

 • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
 • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia , nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia;
 • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu;
 • môžu byť aj študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

 • Mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe.

Trvanie: 2 – 60 dní, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.

 • Mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená! Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.

V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne štyri hodiny za týždeň, alebo za kratšiu dobu.

Realizácia mobilít:

Pred mobilitou:

Uchádzači o mobilitu predkladajú:

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu.
 • Program mobility (výučba/školenie), schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou)
 • Tlačivo o bežnom účte, na ktorý bude účastníkovi prevedený grant v €.
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade mobility na výučbu aj počet odučených hodín.
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on­‑line po zaslaní linku na svoju mailovú adresu.

Zoznam partnerských univerzít:

Vyplnené prihlášky do výberového konania, spolu s prílohami, záujemcovia odovzdajú do 1. novembra 2022 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).