Dátum: 3. 9. 2018, pred niekoľkými rokmi

V malebnom prostredí Malých Karpát, na Margitinom dvore v katastri obce Častá sa dňa 21. 5. 2018 konalo výjazdové zasadnutie katedier chémie a biológie s účasťou dekana PdF TU prof. PaedDr. René Bílika, CSc. Členovia katedier zhodnotili najdôležitejšie míľniky doterajšej spolupráce, dosiahnuté úspechy a zároveň si vytýčili nové spoločné ciele a to najmä v oblasti integrovaného výskumu, ktorý je dôležitý pre rozvoj a fungovanie pracovísk. Obrovská vďaka patrí vedúcemu katedry chémie, prof. PhDr. Ľubomírovi Heldovi, CSc., ako aj jeho celej rodine za organizačné zabezpečenie zasadnutia a príjemnú atmosféru dotvorenú neopakovateľným sprievodným programom.

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

(foto J. Reguli)