prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 222
  Klapka: 513
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo matematiky – chémia, 1976
PhDr., teória vyučovania chémie, 1979
Vedecká hodnosť: CSc., teória vyučovania chémie, 1982
Vedecko‑pedagogický titul: doc., teória vyučovania chémie, 1995
prof., teória vyučovania chémie, 2000

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta UK Trnava vo funkcii odborný asistent (1980 – 1983)
 • Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov Bratislava vo funkcii vedecko­‑pedagogický pracovník (1983 – 1987)
 • Výskumný ústav pedagogický Bratislava vo funkcii samostatný vedecký pracovník (1987 – 1990)
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava vo funkcii samostatný vedecký pracovník (1990 – 1995)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii docenta (1995 – 2000)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii profesora (2000 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • didaktika chémie,
 • technika a didaktika školských pokusov.

Výber z publikačnej činnosti

 • Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. I. : K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 173 s. [12,50 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑993­‑3.
 • Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. II. : Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 238 s. [18,30 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑994­‑0.
 • Held, Ľ. Avogadro’s Hypothesis as a Critical Moment in Inductive Approach How to Build a Concept of Particle Composition of Gases. In DidSci 2016. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Pedagogical University of Cracow – Institute of Biology – Department of Education of Natural Sciences, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑037­‑9. Online, s. 47–49.
 • Held, Ľ. K didaktickej rekonštrukcii budovania predstáv žiakov o časticovej stavbe látok. In Edukacja przyrodnicza. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9. Online, s. 90–103. [1,19 AH].
 • Held, Ľ. K terminologickým otázkam tvorby prírodovedného kurikula PK 2020. In Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978­‑80­‑8082­‑954­‑4. S. 32.
 • Held, Ľ. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : IBSE v slovenskom kontexte. Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑486­‑0.
 • Held, Ľ. Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe In Scientia in educatione. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISSN 1804­‑7106. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 69–79.
 • Held, Ľ. Induktívno­‑deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. 67 s. [4,05 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑787­‑8.
 • Held, Ľ. K didaktickej rekonštrukcii budovania predstáv žiakov o časticovej stavbe látok. In Edukacja przyrodnicza. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9. Online, s. 90–103. [1,19 AH].
 • Held, Ľ. Wykorzystanie zapomnianych informacji naukowych w obecnych i przyszłych programach nauczania przedmiotów przyrodniczych. In Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia? otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2015. ISBN 978­‑83­‑7271­‑967­‑6. S. 15–26. [0,69 AH].
 • Held, Ľ. – Lipthay, T. – Prokša, M. Vyučovanie chémie a tvorivosť. Bratislava : SPN 1992, 151 s. ISBN 80­‑08­‑00769­‑9.
 • Held, Ľ., Pupala, B. Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava : PdF UK, 1995. 107 s. ISBN 80­‑967362­‑7­‑2.
 • Held, Ľ. Psychogenetické aspekty výuky chemie. (Kapitola v monografii : Bílek, M. et al.: Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, 136 s. ISBN 80­‑7041­‑292­‑5. S. 5–31.
 • Held, Ľ. Príroda – deti – vedecké vzdelávanie. (Kapitola v monografii: Kolláriková, Z. – Pupala, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál 2001. 456 s. ISBN 80­‑7178­‑585­‑7) s. 347–362.
 • Held, Ľ., Tothová, R.: Vorstellungen der Kinder vom Bau der Stoffe am Ende der Grundschule. In Chemie in der Schule, 44, 1997, č. 3, s. 113–115.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Prírodovedné kurikulum pre základnú školu. Projekt APVV 14­‑70, obdobie riešenia 2014 – 2019, zodpovedný riešiteľ.
 • VEGA 1/0413/1010 Princípy a stratégie komunikácie vedcov s verejnosťou (2010 – 2011), zodpovedný riešiteľ http://evega.​minedu.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Fibonacci 7FP EK (2011 – 2014) Zodpovedný riešiteľ spolu s doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., http://fibonacci.​truni.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), http://www.​fibonacci­‑project.​eu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Sustain (2014 – 2016) 540149­‑LLP­‑1­‑2013­‑FR­‑COMENIUS­‑CNW, LLP Comenius, riešiteľ.
 • Projekt integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu (vrátane prípravy učiteľov), projekt KEGA č. 3/0003/02, obdobie riešenia 2002 – 2004, vedúci projektu.
 • Didaktické problémy elektronického vzdelávania, projekt VEGA č. 1/7240/03, obdobie riešenia január 2003 – december 2005, vedúci projektu.
 • Pedagogické, sociálne a estetické problémy nasadenia počítačov do vzdelávania. Projekt VEGA č. 1/7223/20, obdobie riešenia: január 2000 – december 2002, vedúci projektu.
 • Podmienky implementácie konštruktivistických prístupov k prírodovednej výchove v pedagogickej kultúre Slovenska. Projekt VEGA č. 1/3240/96, obdobie riešenia január 1996 – december 1997, vedúci projektu.
 • Continuing Education System for Academic Staff in Trnava contract No: S_JEP­‑12290­‑97 (Joint European Project – Tempus Programme), spoluriešiteľ, obdobie riešenia: 1997 – 2000, koordinátor na TU.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.