Inaugurácia dekana Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

Dňa 9. 11. 2016 sa v Divadle J. Palárika v Trnave konala slávnostná inaugurácia dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc. Týmto aktom sa v prítomnosti rektora univerzity, zástupcov akademického senátu a ďalších funkcionárov a zamestnancov univerzity otvorilo v poradí druhé funkčné obdobie prof. Reného Bílika.

V oficiálnej časti inauguračnej slávnosti odznela správa predsedu Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prof. PhDr. Ľubomíra Helda, CSc. o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty. Bezprostredne potom rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. odovzdal dekanovi Pedagogickej fakulty TU v Trnave dekanskú reťaz. Novozvolený dekan prof. René Bílik predstavil vo svojom prejave víziu do budúcnosti, dištancoval sa aj od zúženého pohľadu na hodnotenie práce pedagóga len cez prizmu „rebríčkových“ bodových hodnotení, v ktorom chýba pohľad na jeho tvorivosť či vynaliezavosť.

Po oficiálnej časti nasledovalo divadelné predstavenie Divný Janko a po ňom boli všetci zúčastnení pozvaní na recepciu do Zrkadlovej sály DJP. V neoficiálnej atmosfére prof. Bílik ešte raz poďakoval prítomným za dôveru i spoluprácu, predstavil čestných hostí a prijal mnoho gratulácií od členov pedagogického tímu, priateľov i rodiny.

Novozvolenému p. dekanovi prof. PaedDr. Renému Bílikovi, CSc., želáme, aby sa mu naplnili jeho vízie vytvoriť tvorivé spoločenstvo ľudí, ktoré bude schopné na princípoch kolegiality a odbornej zanietenosti dobre pripraviť študentov na prácu v podmienkach súčasnej školy.


Galéria: Inaugurácia dekana prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc. dňa 9. novembra 2016