Dátum: 15. 12. 2023, minulý rok

Authors: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.; prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.; PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.; Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.; Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.; doc. ThDr. Radovan Šoltés, PhD.; Jonathon T. Tichy, J.D. Esq.
Editor: doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Reviewers: prof. ThDr. Marek Petro, PhD.; dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Cover design: MgA. Štefan Blažo, PhD.
Publisher: Trnava University in Trnava, Faculty of Education
Year of publication: 2023
Number of pages: 114
ISBN: 978­‑80­‑568­‑0615­‑9
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0615­‑9/​2023 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  ikonaDownload 1,71 MB (1,63 MiB), 20. 12. 2023

Plagát

Abstrakt

Kyberpriestor je historicky a kultúrne novou existenciálnou dimenziou súčasného človeka, v ktorej sa odohráva významná časť jeho pracovných, vzdelávacích, kultúrnych, zábavných i náboženských aktivít. Náboženstvá tradičného aj netradičného typu presunuli svoje pôsobenie do virtuality online priestoru počas pandémie v rokoch 2019 – 2021, mnohé tak ale urobili ešte predtým. Kyberpriestor ponúkol tiež nové možnosti pre šírenie nenáboženskej spirituality, prípadne rôznych foriem pseudoreligiozity a pseudospirituality.

Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Náboženstvo v kyberpriestore bolo preskúmať pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity spoločne s rôznymi podobami spirituality v online priestore. Zborník Náboženstvo v kyberpriestore sumarizuje zistenia zúčastnených odborníkov z tejto oblasti a ponúka ich odbornej i širokej verejnosti v literárne ukotvenej forme.

Kľúčové slová

Virtuálna realita, náboženstvo vo videohrách, kontemplácia, umelá inteligencia, náboženská sloboda.

Abstract

Cyberspace is a historically and culturally new existential dimension for contemporary humans, in which a significant part of their work, educational, cultural, entertainment, and religious activities occur. Religions of both traditional and non­‑traditional types have shifted their activities to the virtuality of the online space during the pandemic in 2019 – 2021. However, many had done so even before that. Cyberspace also offered new possibilities for the spread of non­‑religious spirituality or various forms of pseudo­‑religiosity and pseudo­‑spirituality.

The main goal of the international scientific conference Religion in Cyberspace was to explore the impact, limits, and perspectives of traditional and non­‑traditional religiosity, along with various forms of spirituality in the online space. The Religion in Cyberspace conference proceedings summarizes the findings of experts involved in this field and offers them to the professional and general public in a literarily anchored form.

Keywords

Virtual reality, religion in videogames, contemplation, artificial intelligence, religious freedom.