Dátum: 9. 3. 2024, minulý mesiac

Autorka: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Recenzenti: prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. 
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok: 2023 
 
  • ISBN 978­‑80­‑568­‑0578­‑7
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0578­‑7/​2023 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Abstrakt:

Didaktický akčný výskum je osobitným typom aplikovaného výskumu, ktorý sa zameriava na riešenie konkrétnych problémov v tesnom prepojení na učiteľskú prax. Na mnohých kvalitných univerzitách a inštitúciách venujúcich sa vzdelávaniu učiteľov na celom svete sa realizácia vlastného akčného výskumu stala súčasťou záverečnej kvalifikačnej skúšky učiteľa. Univerzity a inštitúcie preto ponúkajú svojim frekventantom kurzy akčného výskumu, aby ich na túto časť skúšok pripravili. Metóde pedagogického akčného výskumu sa na Slovensku dosiaľ venovala len epizodická pozornosť, väčšinou v podobe niekoľkých viet alebo odstavcov v učebniciach pedagogickej metodológie. Táto príručka má slúžiť ako úvod do problematiky akčného výskumu pre budúcich a praxujúcich učiteľov anglického jazyka, z potrieb ktorých vychádza. Tomu je prispôsobený výber obsahu, ilustračných materiálov, odporúčaných postupov a modelových výskumných aktivít, ale aj jazyk publikácie. V prvej kapitole predstavujeme pôvodne sociologickú metódu akčného výskumu, jej miesto a funkcie v trojakom kontexte: v pedagogickom výskume, vo vzdelávaní učiteľov a v didaktike anglického jazyka. V druhej kapitole sa zameriavame na vymedzenie akčného výskumu ako výskumnej metódy so špecifickými charakteristikami a jej porovnaniu s tradičnými metódami pedagogického výskumu. Tretia kapitola približuje morfológiu akčného výskumu a osobitosti jeho špirálovej organizácie. Vo štvrtej kapitole čitateľ nájde podrobný návod a odporúčania pre realizáciu vlastného akčného výskumu. V poslednej, piatej kapitole sa venujeme mimoriadne dôležitým etickým aspektom akčného výskumu, pretože pri ňom dochádza k priamemu kontaktu s respondentmi a k ich ovplyvňovaniu. Predkladaná publikácia bude nápomocná všetkým budúcim učiteľom alebo učiteľom z praxe, ktorí sa rozhodnú pre neľahkú cestu učiteľa – výskumníka.