Dátum: 4. 11. 2022, predminulý rok

obrázok

Autori: Mgr. Tomáš ANDRÁŠIK; PhDr. Slavomíra BELLOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Mário DULOVICS, PhD.; prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD.; Mgr. Ing. Andrea HÁJKOVÁ; prof. PaedDr. Dana HANESOVÁ, PhD.; Mgr. Alena KNOTKOVÁ; PhDr. Jana KOLÁČKOVÁ, PhD.; Mgr. Hana KUBÍČKOVÁ, PhD.; prof. PhDr. Miriam NIKLOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Julius SEKERA, CSc.; PhDr. Gabriela SIVÁKOVÁ, PhD.; Mgr. Pavol ŠČASNÝ; Mgr. Annamária ŠIMŠÍKOVÁ; PaedDr. Katarína TIŠŤANOVÁ, PhD.; Mgr. Vladimíra ZEMANČÍKOVÁ, PhD.
Editori: doc. Naďa Bizová, PhD.; Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.; Mgr. Alexandra Lengyelová, PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.; PaedDr. Janette Gubricová, PhD.; Mgr. Romana Martincová, PhD.
Recenzenti: doc. Jitka Lorezová, Ph.D.; PhDr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Abstrakt: Zborník príspevkov je výstupom z vedeckej konferencie s názvom Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, ktorá sa konala 16. júna 2022 na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia sa konala z príležitosti 30. výročia založenia novodobej TU v Trnave a 20. výročia existencie študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Katedre pedagogických štúdií PdF TU v Trnave. Zborník obsahuje 11 originálnych príspevkov a dve tzv. „živé knihy“ – moderované príbehy z edukačnej praxe. Autormi príspevkov sú odborníci z akademických pracovísk v Čechách a na Slovensku, ktorí zabezpečujú pregraduálnu prípravu budúcich sociálnych pedagógov a pedagogických pracovníkov a realizujú v sociálno­‑pedagogickej oblasti vedeckovýskumnú činnosť. Kolektív autorov dopĺňajú experti z praxe a z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Autori reflektujú vo svojich príspevkoch aktuálne otázky sociálno­‑pedagogického diskurzu, približujú výskumné zistenia v danej oblasti, poukazujú na sociálnoprávny charakter a terapeutický potenciál sociálno­‑pedagogických intervencií a prezentujú možnosti sociálno­‑pedagogickej činnosti v školách a školských zariadeniach.
Kľúčové slová: sociálna pedagogika, vysokoškolské vzdelávanie, profesia sociálny pedagóg, multidisciplinárny tím, sociálnoprávny, terapia.
Vydavateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií
Rok vydania: 2022
Počet strán: 133
ISBN: 978­‑80­‑568­‑0522­‑0
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0522­‑0/​2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  ikonaPrevziať 2,74 MB (2,62 MiB), 4. 11. 2022
Authors: Mgr. Tomáš ANDRÁŠIK; PhDr. Slavomíra BELLOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Mário DULOVICS, PhD.; prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD.; Mgr. Ing. Andrea HÁJKOVÁ; prof. PaedDr. Dana HANESOVÁ, PhD.; Mgr. Alena KNOTKOVÁ; PhDr. Jana KOLÁČKOVÁ, PhD.; Mgr. Hana KUBÍČKOVÁ, PhD.; prof. PhDr. Miriam NIKLOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Julius SEKERA, CSc.; PhDr. Gabriela SIVÁKOVÁ, PhD.; Mgr. Pavol ŠČASNÝ; Mgr. Annamária ŠIMŠÍKOVÁ; PaedDr. Katarína TIŠŤANOVÁ, PhD.; Mgr. Vladimíra ZEMANČÍKOVÁ, PhD.
Editors: doc. Naďa Bizová, PhD.; Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.; Mgr. Alexandra Lengyelová, PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.; PaedDr. Janette Gubricová, PhD.; Mgr. Romana Martincová, PhD.
Reviewers: doc. Jitka Lorezová, Ph.D.; PhDr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Abstract: Conference proceedings are output from scientific conference Retrospectives, contemporaneity and perspectives of social pedagogy, organized by the Faculty of Education of Trnava University in Trnava on 16th June 2022. The conference was dedicated to the 30th anniversary of the foundation renewed Trnava University and the 20th anniversary of the study program social pedagogy and education provided by the Department of Educational Studies at the Faculty of Education TU. Conference proceedings contain 11 original contributions and two “living books” – moderated stories from the practice. The authors of contributions are academicians from universities in the Czech Republic and Slovakia involved in undergraduate preparation of future social educators and other education staff, who also carry out research in the field of social pedagogy. The team of authors also includes experts from the practice and Research Institute for Child psychology and Patopsychology. The authors reflect on current socio­‑educational discourse issues, present their research results, enforce sociolegal character and therapeutic potential of socio­‑educational interventions and present possibilities of socio­‑educational work at schools and education facilities.
Keywords: social pedagogy, higher education, social pedagogue profession, multidisciplinary team, social law, therapy.
Publisher: Trnava university in Trnava, Faculty of Education, Department of Educational Studies
Year of publication: 2022
Number of pages: 133
ISBN: 978­‑80­‑568­‑0522­‑0
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0522­‑0/​2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  ikonaDownload 2,74 MB (2,62 MiB), 4. 11. 2022