Dátum: 30. 8. 2021, pred tromi rokmi

 

Autor: Martin Dojčár
Názov: Spirituálny dialóg
Vydavateľ: Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave
Rok vydania: 2021
Počet strán: 118
Rozsah: 4,30 AH
ISBN (print) 978­‑80­‑568­‑0413­‑1
ISBN (online) 978­‑80­‑568­‑0414­‑8
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0414­‑8/​2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Anotácia:

Monografia docenta Martina Dojčára ponúka syntézu de­sia­tok rokov angažovaného bádania jej autora v oblasti spi­ri­tu­ál­ne­ho dialógu ako novej a aktuálnej formy me­dzi­ná­bo­žens­ké­ho dialógu. Autor pred čitateľom postupne odkrýva túto fascinujúcu podobu dialógu nielen na základe dô­klad­né­ho prehľadu odbornej literatúry, ale tiež a najmä na základe vlastnej skúsenosti s ňou na interpersonálnej a in­tra­spi­ri­tuál­nej rovine.

Na pozadí aktuálnych výziev doby (kap. 1 Planetárna ci­vi­li­zá­cia) tu čitateľ nájde náčrt kontúr spirituálneho dialógu (kap. 4 Spirituálny dialóg) zakomponovaný do celkového obra­zu dialógu (kap. 2 Dialogický étos), ktorého podobu do­kres­ľu­jú perspektívy dialógu v náboženskej oblasti (kap. 3 Perspektívy medzináboženského dialógu) a portréty, či skôr skice niektorých jeho významných osobností. Jed­not­li­vé motívy autorovho obrazu spirituálneho dialógu sa na­po­kon zbiehajú v centrálnom motíve, ktorým je pre autora mys­ti­ka ako styčný bod dialógu duchovnej skúsenosti (kap. 5 Mystika – styčný bod spirituálneho dialógu).

Odkaz knižnej novinky Martina Dojčára sa dá zhrnúť do nie­koľ­kých slov: je to stretnutiespoločné putovanie. A tým chce aj kniha predovšetkým byť: pozvaním na stret­nu­tie a spoločné putovanie ľudí rôznej náboženskej a du­chov­nej orientácie.

 

Prevziať publikáciu

obrázok

Prevziať publikáciu


Úplný odkaz na prevzatie: https://pdf.​truni.​sk/​download?​monografie/​dojcar­‑spiritualny­‑dialog­‑2021.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Vedecké monografie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Na túto stránku smeruje aj alternatívna adresa: https://pdf.​truni.​sk/​monografie/​dojcar­‑spiritualny­‑dialog­‑2021/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)