Dátum: 16. 9. 2021, pred tromi rokmi

Milí kolegovia, milí študenti,

v zmysle príslušných opatrení definovaných v platných vyhláškach ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu a v zmysle príkazu rektora č. 5/2021 vydávam s účinnosťou od 20. 9. 2021 toto opatrenie k realizácii výučby na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Výučba v budovách Pedagogickej fakulty bude realizovaná podľa stanoveného a zverejneného rozvrhu v režime OTP (očkovaná, testovaná osoba alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID­‑19).

Vstup do budov fakulty je povolený len pre tieto osoby.

Paragraf 1, ods. 2 vyhlášky 241 ÚVZ SR definuje osobu OTP takto:

 1. osoba plne očkovaná,
 2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT­‑PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 3. osoba prekonala ochorenie COVID­‑19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Počas celého pobytu v budove je povinné nosenie rúška. Odporúča sa častá dezinfekcia rúk, dodržiavanie rozostupov a vetranie miestností.

Na sekretariátoch katedier sú pre vyučujúcich k dispozícii na zapožičanie počas výučby biogermicídne žiariče, miestnosti sú technicky pripravené na hybridnú formu vyučovania (s online vysielaním). Upratovačky fakulty zabezpečia vetranie miestností a dezinfekciu dotykových plôch kľučiek a pod.

Vyučujúci sú povinní viesť evidenciu dochádzky na každej vyučovacej hodine, resp. výučbovej aktivite. Tú sú povinní v prípade potreby predložiť dekanke fakulty.

Všetkým pracovníkom a študentom fakulty ukladám povinnosť obratom informovať kontaktnú osobu fakulty: adresa elektronickej pošty o pozitívnom výsledku zamestnanca, resp. študenta na ochorenie COVID­‑19, ale aj o karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID­‑19.

Paragraf 1, ods. 2h) vyhlášky 239 ÚVZ SR definuje úzky kontakt tak, že ide o osoby, ktoré boli:

 1. v priamom fyzickom kontakte,
 2. od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 3. v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 4. cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 5. nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Povinnosť karantény sa v zmysle vyhlášky 239 ÚVZ SR nevzťahuje na osobu, ktorá:

 1. je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID­‑19 s dvojdávkovou schémou,
 2. je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID­‑19 s jednodávkovou schémou, alebo
 3. je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID­‑19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID­‑19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID­‑19 alebo
 4. prekonala ochorenie COVID­‑19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Karanténa sa začína:

 1. od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
 2. pri osobe, na ktorú sa v bežnom režime karanténa nevzťahuje, (výnimky vymedzené v predchádzajúcom odseku) od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.

Študenti, u ktorých bol zistený pozitívny výsledok testu, resp. osoby ktorým bola nariadená karanténa sú ospravedlnení z prezenčnej účasti na vyučovaní.

Pracovníci fakulty môžu v tomto prípade čerpať tzv. pandemickú OČR, dovolenku, v prípade karantény môžu, po súhlase nadriadeného, pracovať aj z domu. O uvedenej skutočnosti sú povinní obratom informovať personalistku fakulty (adresa elektronickej pošty) a príslušného vedúceho pracoviska.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. 9. 2021.

 

V Trnave, 16. 9. 2021

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty