Dátum: 10. 9. 2021, pred tromi rokmi

k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID­‑19

v rámci akademického roku 2021/2022

prikazujem

s účinnosťou od 13. septembra 2021 na Trnavskej univerzite v Trnave postupovať v zmysle aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) alebo iných príslušných štátnych orgánov a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 z 10. 8. 2021) schváleného vládou SR.

Čl. I. Začiatok akademického roka 2021/2022:

 1. Zvážiť organizovanie hromadných podujatí súvisiacich so začiatkom akademického roka na úrovni fakúlt (napr. imatrikulácie študentov prvého ročníka). 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)

Čl. II. Vzdelávacie aktivity na Trnavskej univerzite v Trnave:

 1. Trnavská univerzita v Trnave vykonáva vzdelávacie činnosti v súlade s COVID automatom (https://automat.​gov.​sk/​trnava otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), https://automat.​gov.​sk/​bratislava otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 2. Prezenčná výučba sa uskutoční v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vývoju epidemickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu. 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 3. Spôsob štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa rozhodnutia dekana fakulty. 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 4. Iné vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú najmä dištančne, resp. hybridnou formou, v špecifických prípadoch sa postupuje individuálne (napr. nevyhnutné laboratórne cvičenia, atestácie zdravotníkov na FZaSP TU a pod.). 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 5. Pri štátnych skúškach, resp. záverečných skúškach uskutočňovaných v zimnom semestri (kvalifikačné, atestačné, rigorózne a pod.) uprednostniť dištančnú, resp. hybridnú formu. Pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, ikonahttps://​www.​uvzsr.​sk/​docs/​info/​ut/​vyhlaska_​241.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 6. Pri rokovaniach kolektívnych orgánov univerzity a fakúlt uprednostniť dištančné, resp. hybridné formy rokovaní. V prípade fyzickej účasti členov kolektívneho orgánu uskutočniť rokovanie v súlade s aktuálne platnými vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 241/2021 ikonahttps://​www.​uvzsr.​sk/​docs/​info/​ut/​vyhlaska_​241.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
  (zodpovednosť: rektor univerzity, predsedníčka akademického senátu, dekani fakúlt)

Čl. III. Protiepidemické opatrenia:

 1. Realizácia a rozsah pedagogického procesu musia byť zvolené tak, aby boli dodržané aktuálne platné hygienické a protiepidemické opatrenia. 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 2. Počas výučbových aktivít:
 1. z hľadiska vysokého epidemiologického rizika odporúčam, aby boli študijné skupiny stabilné; aby sa neuskutočňoval presun študentov medzi študijnými skupinami, prípadne minimálne, v odôvodnených prípadoch, a to počas celého semestra,
 2. v špecifických prípadoch sa postupuje individuálne so súhlasom dekana fakulty. 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 1. Fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. 
  (zodpovednosť: dekani fakúlt)
 2. V prípade epidemiologického vyšetrovania univerzita a fakulty úzko spolupracujú pri sledovaní kontaktov a objektivizácii procesu šírenia nákazy a jeho prerušenia s pracovníkom referátu obrany, bezpečnosti a ochrany TU a jeho prostredníctvom s miestne príslušným RÚVZ, ktorému poskytnú všetky potrebné relevantné údaje a informácie. Postup určujú opatrenia RÚVZ (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID­‑19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID­‑19, ikonahttps://​www.​uvzsr.​sk/​docs/​info/​ut/​vyhlaska_​239.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). 
  (zodpovednosť: rektor univerzity, dekani fakúlt)
 3. Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu. V prevencii šírenia COVID­‑19 sa bude zabezpečovať:
 1. kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk s dôrazom na dodržiavanie preventívnych opatrení zo strany študentov, zamestnancov a návštevníkov (napr. dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest a pod.) 
  (zodpovednosť: kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD, dekani fakúlt),
 2. v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov 
  (zodpovednosť: všetci zamestnanci a študenti),
 3. pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod. 
  (zodpovednosť: kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD, dekani fakúlt),
 4. dezinfekcia rúk pre študentov a zamestnancov fakulty vrátane dostatočného počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov, zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších priestoroch, kde je to potrebné (laboratória, Študentská jedáleň, výdajne jedál a pod.) 
  (zodpovednosť: kvestorka univerzity, technický úsek rektorátu, riaditeľ ŠD, pracoviská laboratórií, vedúca ŠJ a pod., dekani fakúlt),
 1. Dôrazne odporúčam očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti (https://www.​truni.​sk/​news/​nasim­‑spolocnym­‑zaujmom­‑jemaximum­‑kontaktneho­‑vyucovania otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Upozorňujem na význam očkovania v študijných programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti a pedagógovia významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Z hľadiska závažnosti je to najmä kontakt:
 1. s osobami s vysokým rizikom ohrozenia COVID­‑19, ako sú chorí a starší ako 60 v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, resp. starší ako 60 na pracoviskách,
 2. s deťmi, ktoré v súčasnosti predstavujú veľmi vysoké riziko pre šírenie nákazy v rodinách s následným reťazovým šírením na pracoviská rodičov.

Čl. IV. Študentský domov:

Vzhľadom na vysoké riziko šírenia nákazy COVID­‑19 v študentskom domove je potrebné zabezpečiť 
(zodpovednosť: riaditeľ ŠD):

 1. Ubytovanie študentov sa odporúča realizovať podľa COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR.
 1. V stupni monitoringu je možné ubytovať študentov bez obmedzení,
 2. v ďalších stupňoch COVID automatu poskytovať ubytovanie len pre študentov s prezenčnou výučbou, vyučovaním v hybridnej forme, s odporúčaným režimom OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).
 1. Zákaz návštev osobám, ktoré nie sú ubytované v Študentskom domove.
 2. Obmedzenie návštev medzi jednotlivými poschodiami a izbami na minimum, a to len v nutných prípadoch. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.
 3. Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja po 22:00 hod. do rána do 6:00.
 4. Zníženie kapacity študovní na polovicu miest.
 5. Obmedziť zhromažďovanie sa v interiéri i exteriéri študentského domova.
 6. Pri zhoršení epidemiologickej situácie postupovať v zmysle COVID automatu. (https://automat.​gov.​sk/​trnava otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).
 7. Protiepidemické opatrenia:
 1. V prípade epidemiologického vyšetrovania riaditeľ ŠD a prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu úzko spolupracujú pri sledovaní kontaktov a objektivizácii procesu šírenia nákazy a jeho prerušenia s pracovníkom referátu obrany, bezpečnosti a ochrany TU a jeho prostredníctvom s RÚVZ Trnava, ktorému poskytnú všetky potrebné relevantné údaje a informácie. Postupujú v zmysle nariadených opatrení RÚVZ.
 2. Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov v súlade s COVID automatom (aktuálne: vyhláška ÚVZ SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID­‑19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID­‑19, ikonahttps://​www.​uvzsr.​sk/​docs/​info/​ut/​vyhlaska_​239.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).
 3. V prevencii šírenia COVID­‑19 je potrebné zabezpečiť:
 • pri vstupe do študentského domova možnosť dezinfekcie rúk a zabezpečiť kontrolovanie prekrytia horných dýchacích ciest,
 • v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.,
 • dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov vrátane dostatočného počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov, zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších priestoroch, kde je to potrebné (výdajňa jedál a pod.).

Čl. V. Záverečné ustanovenia

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 13. 9. 2021.

 

V Trnave, 10. 9. 2021

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor TU v Trnave