ACTA


FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSISSéria C
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA

Ročník 13

Trnava 2009ISBN 978-80-8082-320-7


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Séria C - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Ročník 13, 2009 Hlavný redaktor:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

 Zostavovateľ:
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.

 Redakčná rada:
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. (predseda)
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 rof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

 Recenzenti:
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
 doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.
 PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
 RNDr. Edita Vranková, PhD.


 Technický redaktor: RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Obálka: doc. akad. mal. Blažej Baláž
 Vydala: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

 ISBN 978-80-8082-320-7Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis


OBSAH - CONTENTS


Matematika a didaktika matematiky
J. Čižmár: Geometrická algebra v praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
J. Havlík, B. Šikulová: O topologických vlastnostech zobrazení mezi třídami. . . . . . . . . . . . . . . . .  10
D. Jedinák: Transformácia z histórie matematiky do didaktiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
M. Pokorný: : Integral Complete r-partite Graphs Km,m,p and Km,m,m,p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
K. Sotáková:Analýza úrovne matematickej gramotnosti študentov predškolskej elementárnej pedagogiky - oblasť priestorová predstavivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fyzika a didaktika fyziky
M. Beňo, Ž. Gerhátová:Prečo je Moodle LCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
J. Krempaský, P. Kluvánek:Univerasality of Lorenz System of Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
M. Žovinová, M. Ožvoldová:Inovácie vo výučbe - trendový učiteľ fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Informatika a didaktika informatiky
R. Horváth:Inovácia vyučovania predmetov programovania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 Bližšie informácie týkajúce sa objednávok alebo výmeny zborníka zasielajte na adresu:
 Pedagogická fakulta TU
 Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky
 Priemyselná 4, P.O.Box 9
 SK - 918 43 TRNAVA
 Tel.: 033 / 55 16 047, 55 14 618, e-mail: mdrdulov@truni.sk

 Pokyny pre prispievateľov
ABSTRAKTY - ABSTRACTS


GEOMETRICKÁ ALGEBRA V PRAXI

GEOMETRIC ALGEBRA IN PRACTICE

Ján Čižmár

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: jan.cizmar@truni.sk


    Abstract: This paper demonstrates the applications of the geometric algebra in the solving several ancient and medieval algebraic problems and in elementary approximating constructions by means of ICT.
    Key words: geometric algebra, equation of 3rd degree, regular polygon

 Späť - Back Článok - Paper O TOPOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH ZOBRAZENÍ MEZI TŘÍDAMI

ON TOPOLOGICAL PROPERTIES OF THE MAPPINGS BETWEEN CLASSES

Jiří Havlík, Běla Šikulová

Katedra matematiky a fyziky, Univerzita obrany
Kounincova 65, 612 00 Brno, ČR
e-mail: havlik.ji@centrum.cz, bela.sikulova@unob.cz


    Abstract: Our article is a conclusion part of our previous article from 2008. For details see: J.Havlík, B.Šikulová - O topologii na objektu typu třída in Acta Facultatis Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2008, no.12, pp.7-15. We are going to maket following: the definition of the continnous mapping between two classes, the definition of topological subspaces, and the definition of the limit of a mapping. We will work with objects that are classes and not only sets and we are trying to prove basic theorems which will be applied on the ordinal number class and its subclasses.
    Key words: class, ordinal, continnous mapping, limit of a mapping

 Späť - Back Článok - Paper TRANSFORMÁCIA Z HISTÓRIE MATEMATIKY DO DIDAKTIKY

TRANSFORMATION FROM HISTORY OF MATHEMATICS TO DIDACTICS

Dušan Jedinák

Tríbečská 2136, 955 01 Topoľčany
e-mail: dusan.jedinak@satronet.sk

    Abstract: Transformation from history of mathematics to didactics. Several impulses from the history of mathematics are given as a motivation in education at elementary and high schools.
    Key words: history of mathematics, popularization and motivation in the education of mathematics

 Späť - Back Článok - Paper INTEGRAL COMPLETE r-PARTITE GRAPHS Km,m,p AND Km,m,m,p

INTEGRÁLNE KOMPLETNÉ r-PARTITNÉ GRAFY Km,m,p A Km,m,m,p


Milan Pokorný

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: mpokorny@truni.sk

    Abstract: A graph is called integral if all the eigenvalues of its adjacency matrix are integers. In this paper, we give sufficient conditions for complete 3-partite graphs Km,m,p and complete 4-partite graphs Km,m,m,p to be integral, from which we construct infinitely many new classes of such integral graphs.
    Key Words: Integral Graph, Complete 3-partite Graph, Complete 4-partite Graph, Divisor, Characteristic Polynomial, Graph Spectrum, Diophantine Equation

 Back - Späť Paper - Článok ANALÝZA ÚROVNE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI ŠTUDENTOV PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY - OBLASŤ PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ

ANALYSIS OF MATHEMATICAL LITERACY LEVEL OF STUDENTS OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY PEDAGOGY - SPACE IMAGINATION

Kristína Sotáková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: ksotakov@truni.sk

    Abstract: One of the signs of goodspace imagination is the ability to visualize the 3D object according to its 2D projection. In this paper we have focused on the ability of imagination. We have studied student's solutions through methods of qualitative and quantitative analysis. We have analyzed student's task's solutions realized within the checking of students' entrance mathematical literacy on three faculties of education in Slovakia.
    Key words: space imagination, test of mathematical literacy

 Späť - Back Článok - Paper PREČO JE MOODLE LCMS

WHY IS MOODLE LCMS

Miroslav Beňo (1), Žaneta Gerhátová (2)

(1) Katedra techniky a informačných technológií, Univerzita Konštantína Filozofa,
Dražovská 4, 949 74 Nitra, SR
e-mail: miroslav.beno@gmail.com

(2) Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: zaneta.gerhatova@truni.sk

    Abstract: The developement of the Information Communication Technologies (ICT) brings the emergence of the management systems for teaching. Various systems for management of the teaching process have occured on the market, as Content Management System (CMS), Learning Management System (LMS) and Learning Content Management System (LCMS). LMS and LCMS, with quite different impact on education process. The most spread LMS system is the MOODLE. In the paper is presented the catergorization and descripiton of various management systems to help the teachears,who encounter problems in distingushing various systems, especially LMS an LCMS.
    Key words: elearning, Content Management System, Learning Management System, Learning Content Management System, Re-usable Learning Objects, Moodle

 Späť - Back Článok - Paper UNIVERSALITY OF LORENZ SYSTEM OF EQUATIONS

UNIVERZÁLNOSŤ LORENZOVHO SYSTÉMU ROVNÍC

Július Krempaský (1), Peter Kluvánek (2)

(1) Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR

(2) Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
Ilkovičova3, 812 19 Bratislava, SR

    Abstract: In our paper we demonstrated that famous Lorenz system of evolutionary equations describing the dynamics of climate systems is applicable in various qualitatively different fields, e. g. in hydrodynamics, climatology, optics, astrophysics, transport phenomena, biology and also in economical systems. It seems therefore, that this system of equations represents some type of universality, especially in the relation to the generation of a chaotic dynamics.
    Key words: deterministic chaos, Lorenz equations, structuring of the universe, transport phenomena, economical systems

 Back - Späť Paper - Článok INOVÁCIE VO VÝUČBE - TRENDOVÝ UČITEĽ FYZIKY

INOVATION IN TEACHING - TREND TEACHER OF PHYSICS

Michaela Žovinová (1), Miroslava Ožvoldová (2)

(1) Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: zovinova.michaela@centrum.sk

(2) Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: mozvoldo@truni.sk

    Abstract: The paper presents new possibility how to cope with the trend of informatization in the school class. We present three ICT devices useful for teachers who intend to prepare their own unique didactic tools. We also introduce a set of electronic didactic tools as examples for the teachers of physics which were made for the theme Kinematics.
    Key words: information and communication technologies, informatization, trend teacher, electronic didactic tools

 Späť - Back Článok - Paper INOVÁCIA VYUČOVANIA PREDMETOV PROGRAMOVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE TRNAVSKEJ UNIVERZITY

THE PROGRAMMING SUBJECTS INOVATION AT FACULTY OF EDUCATION OF TRNAVA UNIVERSITY

Roman Horváth

Stredisko pre celoživotné vzdelávanie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: rhorvath@truni.sk

    Abstract: This paper briefly explains the object-oriented programming paradigm to readers who need not be deeply interested in this area. It presents also reasons for implementation of a new teaching method at the Faculty of Education, University of Trnava.
    Key words: BlueJ, object-oriented programming paradigm, visualized inheritance, role of debugging in teaching process

 Späť - Back Článok - Paper