Dátum: 15. 1. 2013, pred viacerými rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 24. 9. 2013, č. VR­‑14282­‑13
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Názov habilitačnej práce: Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku
Názov habilitačnej prednášky: Využití vplyvu vrstevníka při rozvíjení čtenářství

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Markéta Šauerová, Zmatlíková, PhDr., Ph.D.
Rok narodenia 1971
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Vzdělání:

FF UK – pedagogika – psychologie, 1993

FF UK – psychologie, 1998 
(doplňující studium pro studenty dvouoborového studia v rámci CŽV, plně doplňující jednooborové studium psychologie)

FF UK – doktorandské studium, pedagogika, 2001

Ďalšie vzdelávanie

PF UK – právo, nedokončené studium z vážných rodinných důvodů, ukončeno v r. 2006

Kurz Arteterapie (200 h výcviku), Diakonie Praha, 1994

Letní stipendijní pobyt Verhandeln in Gruppen und Organisationen, Freie Universität Berlin, 1994

Kurz komunikativních technik – ESET Praha, 1995

Kurz čeština při výuce SPU – Pedagogické vzdělávací centrum, 2002

Kurz počítačové gramotnosti 1. a 2. stupeň – MŠMT 2004, 2005

Seminář Dyskalkulie na prvním a druhém stupni – PPP Modřany, Praha, 2006

Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání, Národní centrum distančního vzdělávání, Praha, 2007

Seminář KUPUB, Dys­‑Centrum Praha, 2008

Intenzivní a navazující individuální kurz znakového jazyka, Pevnost, Praha, 2008 – 2010

Seminář a workshop – Projekt dys 2.0, Praha (účast ve workshopu – hodnocení projektu), březen 2010

Rekvalifikační kurz Sportovní a rekondiční masáž, VŠTVS Palestra, 2010

Seminář Komunikace s dětmi ze znevýhodněného prostředí, Centrum pro rodinu, DROP IN o. p. s., 2010

Seminář Ergoterapie a muzikoterapie v práci se seniory. PhDr. Marina Stejskalová, 2011

Workshop Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích v rámci mezinárodní konference ELDEL – 5. 6. 2011

Odborný seminář s diskusí na téma: Školné a stipendia – za co stojí vzdělání. Jednací jazyk – německý a český. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. 22. 3. 2012

Mezinárodní vzdělávací akce Asociace klinických psychologů ČR. Zdravé stárnutí versus demence, 30. 3. 2012

Akreditovaný kurz pro profesionální kouče – Holistické koučování (Coachingworld), 2012 – 2013

Priebeh zamestnaní
2006 – dosud VŠTVS Palestra odb. asistent na VŠ  
2011 – 2012 FF UK, katedra psychologie odb. asistent na VŠ  
    podíl na výuce (hl. garant prof. Vališová)  
2010 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave, pobočka Praha
odb. asistent na VŠ  
2006 – 2011 ATVS Palestra vyučující, vedení absol. prací  
2008 – 2010 Institut vzdělávání učitelů ve Středočeském kraji lektor  
2003 – 2006 ZŠ Angel, Praha 4 pedagog ve spec. třídě  
2001 – 2003 mateřská dovolená  
1999 – dosud soukromá praxe pedagogická a ped.­‑psych. diagnostika a poradenství  
1999 – 2000 Ped.­‑psych. poradna Barunčina P4 poradenský psycholog, lektor  
1997 – 2011 SVV Praha lektor  
1997 – 2001 mateřská dovolená  
1995 – 1998 VŠ umělecko­‑průmyslová odb. asistent na VŠ  
1995 – 1997 Gymnázium ORBIS PICTUS školní psycholog, středoškolský učitel  
1995 – 1996 Gymnázium MINERVA středoškolský učitel  
1989 – 1991 CKM průvodce CKM  

Stáže a praxe

1996 – 1996 Denní sanatorium psychoterapeut
  Horní Palata (sk. psychoterapie)
1994 – 1995 D­‑centrum Praha pomocný terapeut (arteterapie)
1993 – 1993 Ministerstvo vnitra psychoterapeut (pomoc uprchlíkům z Bosny)
1992 – 1992 Psychiatrická léčebna 
Havlíčkův Brod/Želiv
pomocný psycholog (odd. sex. deviací, protialk. odd.)
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

VŠTVS Palestra – katedra pedagogiky a psychologie

Výuka předmětů VŠTVS Palestra v bakalářském oboru (v prezenční i kombinované formě):

Diplomový seminář, Komunikace a rétorika, Sociální pedagogika, Pedagogická psychologie, Speciální pedagogika, Pedagogika volného času, Vývojová psychologie a psychologie osobnosti, Praxe.

 

Výuka předmětů VŠTVS Palestra v magisterském oboru (v prezenční i kombinované formě) – od akademického roku 2013/2014: sociální psychologie.

V rámci výuky v celoživotním vzdělávání, v rekvalifikačních kurzech: pedagogika sportu, teorie výchovy, komunikace a rétorika.

V rámci výuky v programu DVPP: Kompletní výuka v programu Vychovatelství – předměty pedagogické a pedagogicko­‑psychologické povahy (s výjimkou předmětů multimediální seminář, metodika výtvarné činnosti, výtvarná výchova).

Další pracovní náplň na VŠTVS Palestra

Vedení bakalářských prací (v rozsahu 10 – 15) 
(vedení 2 diplomových prací na UJAK) 
(oponování jedné disertační práce TRUNI)

Vedení tvůrčích projektů studentů – příprava projektových dnů (sportovně zábavné odpoledne pro vybrané instituce – např. Klokánek, azylový dům v Mladé Boleslavi, spolupráce se serverem Az. rodina, spolupráce se sdružením Happy Time, Senior.cz, městská část Praha 14, Praha sportovní apod.).

Garant akreditace programů v DVPP, tvorba podkladů a spolupráce na akreditaci bakalářských a magisterských programů a spolupráce při přípravě podkladů pro grantové žádosti.

Odborná spolupráce při kampani Praha sportující (2012), Sporťáček v rámci celostátní kampaně na podporu pohybových aktivit dětí – Celé Česko sportuje (2013).

 

Přednášková činnost (Educocentrum, Institut vzdělávání učitelů středočeského kraje, Filozofická fakulta katedra psychologie (pedagogika pro psychology), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbeta v Bratislave, Sportovní tenisový klub Sparta Praha).

Odborná populárně naučná činnost (populárně naučné články, rozhovory v médiích, osvětová přednášková činnost – školy, mateřská centra).

Tvorba skript a studijních opor, e‑learningových skript.

Vedoucí redaktor vědeckého časopisu ACTA SALUS VITAE (od roku 2013), člen redakční rady časopisu.

Předsedkyně Akademického senátu.

Vedoucí redaktor/editor vysokoškolského odborného časopisu PALESTRA.

Člen kolegia rektora.

Člen redakční rady VŠTVS Palestra.

Hlavní garant a organizátor studentských konferencí, moderátor konference, editor sborníku anotací studentských příspěvků.

Vedoucí organizačního týmu konference Zážitková pedagogika 2013, garant a moderátor sekce, editor sborníku. Hlavní garant připravované konference Zážitková pedagogika 2014.

Člen organizačního týmu konferencí Wellness 2009, 2011, 2013.

Člen sněmu Rady Vysokých škol ČR, člen pracovní komise Etika ve vědě a pedagogice (od roku 2010), člen pracovní komise Předsedové akademických senátů (do roku 2011).

Oponent TAČR od roku 2010 – (řádně splněné každoroční zkoušky), aktivní oponentury v roce 2013.

Recenzent časopisu Life Long Learning v roce 2011, Mendelova Univerzita, Brno.

Zástupce VŠTVS Palestra v projektu IPN Kvalita (projekt MŠMT), Kredo (projekt MŠMT).

Filozofická fakulta UK – katedra psychologie (2011, 2012): spoluúčast na přednáškách pedagogika pro psychology (pod garancí prof. Vališové).

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – pob. Praha (2010): externista – výuka předmětu drogová závislost.

Vysoká škola umělecko­‑průmyslová – katedra pedagogiky (1995 – 8) Výuka předmětu pedagogika pro výtvarné obory.

Odborné alebo umelecké zameranie pedagogika 
pedagogické aspekty rozvíjení vybraných kompetencí (komunikace, sociální kompetence, čtenářské kompetence)
Údaje o publikačnej činnosti:

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. AAB Monografie

ŠAUEROVÁ, M. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. Praha : VŠTVS Palestra : European Science and Art Publishing, 2011. 165 s. ISBN 987­‑80­‑904815­‑5­‑8 (VŠTVS), ISBN 987­‑80­‑87504­‑08­‑6 (ESAP). 
(7 AH)

ŠAUEROVÁ, M (Ed.)., ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi (komplexní péče o děti s SPUCH). Praha : Grada, 2012. 248 s. ISBN 978­‑80­‑247­‑4369­‑1. 
(autorský podíl 7 AH)

3. BCI Vysokoškolská skripta, studijní texty

ŠAUEROVÁ, M. Kapitoly z pedagogiky volného času a sociální psychologie. 71 s. Praha : VŠTVS Palestra, 2008. 
(3 AH)

ŠAUEROVÁ, M. Kapitoly z psychologie a pedagogické psychologie. 63 s. Praha : VŠTVS Palestra, 2008. 
(2 AH)

ŠAUEROVÁ, M., DONEVOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky II. VŠTVS Palestra, 2010. 129 s. (s. 63–129). ISBN 978­‑80­‑904435­‑8­‑7. 
(autorský podíl 3 AH)

ŠAUEROVÁ, M. Sociální a komunikativní dovednosti profesí v oblasti wellness. S. 49–84. In VACKOVÁ, L., ŠAUEROVÁ, M. Úvod do studia wellness. Praha : VŠTVS Palestra, 2010. 95 s. ISBN 978­‑80­‑904815­‑3­‑4. 
(autorský podíl 1 AH)

ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. Speciální pedagogika III. Způsob práce a komunikace s dětmi se specifickou poruchou učení a chování. Praha : VŠTVS Palestra, 2011. 90 s. ISBN 978­‑80­‑904815­‑2­‑7. 
(autorský podíl 4 AH)

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

10 zahraničních/21 tuzemských/1 recenze na vydanou monografii

Oponenti

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
pracovisko: ČVUT Masarykův ústav vyšších studií 
študijný odbor: pedagogika

doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita 
študijný odbor: pedagogická psychológia

doc. Mgr. Václav Martinec 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové 
študijný odbor: pedagogika

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 3a 1,08 MB (1,03 MiB), 6. 2. 2014 – doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  • ikonaPríloha č. 3b 806,63 kB (787,72 KiB), 6. 2. 2014 – prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
  • ikonaPríloha č. 3c 806,54 kB (787,64 KiB), 6. 2. 2014 – doc. Mgr. Václav Martinec
Členovia habilitačnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita 
študijný odbor: pedagogika

členovia:

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha 
študijný odbor: pedagogika

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. 
pracovisko: Dubnický technologický inštitút 
študijný odbor: pedagogika

Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady PdF TU
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PDF TU
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 1. 6. 2014 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 104,06 kB (101,62 KiB), 1. 6. 2014