Dátum: 17. 3. 2021, pred tromi rokmi, aktualizované: 13. 7. 2020, pred štyrmi rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 5. marca 2021, evidenčné číslo: VR­‑959­‑2021
Habilitačné konanie v odbore: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Názov habilitačnej práce: Beyond „Listen and Repeat“ Investigating English Pronunciation 
at the Upper Secondary School Level in Slovakia
Názov habilitačnej prednášky: Potreby a perspektívy moderných nenatívnych učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1. 10. 2012 – 1. 2. 2016: Ph.D. – filológia – anglický jazyk; Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Ostrava, Česká republika

1. 6. 2012 – 27. 2. 2013: PaedDr. – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied

1. 9. 2010 – 25. 5. 2012: Mgr. – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

1. 9. 2007 – 7. 6. 2010: Bc. – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a občianskej výchovy; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied

Priebeh zamestnaní

2013 – trvá (100 % pracovný úväzok):

VŠ učiteľ na pozícii odborného asistenta na Katedre anglického jazyka a literatúry, Fakulty humanitných vied, Žilinskej univerzity v Žiline

2010 – 2013:

Lektor anglického jazyka, prekladateľ (SZČO)

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Katedra anglického jazyka a literatúry

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita Žiline

Bc.:

anglický jazyk

didaktika anglického jazyka

fonetika a fonológia súčasného anglického jazyka lexikológia súčasného anglického jazyka komunikatívne zručnosti

integrované vyučovanie obsahu a jazyka

moderné trendy vo vyučovaní anglického jazyka seminár k záverečnej práci Bc.

rozvoj komunikatívnej kompetencie

Mgr.:

didaktika anglického jazyka

pedagogická prax

písomný prejav v akademickom prostredí

rozvoj komunikatívnej kompetencie

seminár k záverečnej práci Mgr.

Odborné alebo umelecké zameranie

Vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka

Rozvoj a testovanie jazykových zručností a systémov

Využívanie IKT v procese výučby anglického jazyka

Výslovnosť v anglickom jazyku

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie:

AAA Metruk, R. (2020). Beyond “Listen and Repeat” : Investigating English Pronunciation Instruction at the Upper Secondary School Level in Slovakia. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 119 s. [print]. ISBN 978­‑80­‑244­‑5652­‑2.

AAA Metruk, R. (2018). Researching Speaking : Teaching and Assessment. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 99 s. [print]. ISBN 978­‑80­‑244­‑5388­‑0.

2. VŠ Učebnice:

ACA Metruk, R. (2019). A Concise Introduction to General American Pronunciation : Suprasegmental Features. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 105 s. [print]. ISBN 978­‑80­‑244­‑5478­‑8.

ACB Metruk, R. (2017). A Concise Introduction to General American Pronunciation : Segmental Features/. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. 75 s. [print]. ISBN 978­‑80­‑554­‑1367­‑9.

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (bez autocitácií):

[1] – citácie v zahr. publikáciách. (WoS/Scopus): 45

[2] – citácie v dom. publikáciách. (WoS/Scopus): 3

[3] – citácie v zahr. publikáciách: 55

[4] – citácie v dom. publikáciách: 15

[5] – recenzie v zahr. publikáciách: 7

[6] – recenzie v dom. publikáciách: 2

Citácie a ohlasy spolu: 127

Členovia habilitačnej komisie:

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. (TU v Trnave) – predsedníčka

prof. Zuzana Straková, PhD. (PU v Prešove) – členka

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (UK v Bratislave) – členka

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (UKF v Nitre) – náhradníčka

Oponenti:

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (PU v Prešove)

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (UMB v Banskej Bystrici)

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (TU v Trnave)

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. (TU v Trnave) – náhradníčka

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 564,14 kB (550,92 KiB), 4. 5. 2021 – doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2b 150,17 kB (146,65 KiB), 11. 5. 2021 – prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2c 230,41 kB (225,01 KiB), 31. 5. 2021 – prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Návrh habilitačnej komisie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. 6. 2021
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedníčka vedeckej rady: doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
Podpredseda vedeckej rady: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Interní členovia:

doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.  

Externí členovia:

prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.  –  Pedagogická fakulta UK Praha
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.  –  Filozofická fakulta PU Prešov
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.  –  Pedagogická fakulta, UK Bratislava
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.  –  Filozofická fakulta OU Ostrava
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.  –  Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.  –  Filozofická fakulta UK Praha
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 17. júna 2021
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 29. 6. 2021 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko­‑pedagogického titulu docent 99,71 kB (97,38 KiB), 13. 7. 2021