Dátum: 15. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzačky: PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 7. 4. 2016, č. VR_2751­‑2016
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10 odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Vnímanie rastlín žiakmi sekundárneho vzdelávania
Názov habilitačnej prednášky: Vplyv praktických aktivít so živými organizmami 
na kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú stránku žiakov.

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Meno a priezvisko, tituly Jana Fančovičová, PaedDr., PhD.
Rok narodenia 1977
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné a stredné školy (pre ročníky 5. – 12.), študijný odbor matematika – biológia.

Rigorózna skúška v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia.

Doktorandské štúdium v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania biológie (75­‑02­‑9).

Ďalšie vzdelávanie
2007 – 2008 Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave – absolvované priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov: Vývinové poruchy učenia a ukončené záverečným pohovorom.
2005 – 2007 Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave – absolvovaná príprava vedúcich pedagogických pracovníkov: Školský manažment, vykonaný záverečný pohovor a obhájená záverečná práca.
  Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou: kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa so zameraním na integrovanie IKT do vyučovania.
  Absolvované priebežné vzdelávanie: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch.

Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách:

 • aktívne využívanie kancelárskych aplikácií v pedagogickej praxi,
 • efektívne využitie multimediálnych nástrojov IKT vo vyučovacích predmetoch,
 • internet a komunikácia vo vyučovacom procese – aplikácia IKT v projektoch,
 • možnosti e learningu v celoživotnom vzdelávaní.
Priebeh zamestnaní

Od 1. 9. 2000 do 30. 6. 2004

 • Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10, SK – 919 33 Trakovice, Slovenská republika:
 • učiteľka II. stupňa,
 • výchovno­‑vzdelávacia činnosť v predmetoch matematika a biológia,
 • koordinátor medzinárodného projektu v rámci programu Sokrates/Comenius 1.3.

Od októbra 2008 doteraz

 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, SK – 918 43 Trnava, Slovenská republika:
 • odborný asistent v odbore biológia.
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Odborný asistent v odbore biológia

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, SK – 918 43 Trnava, Slovenská republika

Vyučované predmety a pedagogická činnosť:

 • teória a prax vyučovania biológie (Mgr.),
 • biológia a vývoj človeka (Mgr.),
 • zabezpečovanie priebežnej a súvislej praxe (Mgr.),
 • vedenie diplomových a bakalárskych prác.
Odborné alebo umelecké zameranie teória biologického vzdelávania

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
Zvyšovanie záujmu žiakov o rastliny: od teórie k praxi / Jana Fančovičová; [1. vyd.]. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. – 77 s., [3,00 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑807­‑3.

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
Základy zdravej výživy / Ivona Paveleková, Viera Peterková, Jana Fančovičová, Alfréd Trnka. In Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách / Ľubomír Held a kolektív autorov. – Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80­‑224­‑0920­‑0 (VEDA, Bratislava). S. 11–170. [Viera Peterková – Jana Fančovičová – Alfréd Trnka]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ABD 1: Stratégie výchovy k zdravej výžive vo vyspelých krajinách / Zuzana Fialová, Jana Fančovičová. In Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách / Ľubomír Held a kolektív autorov. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80­‑224­‑0920­‑0 (VEDA, Bratislava). S. 391–443.

ABD 2: Námety na včlenenie výchovy k zdravej výžive do obsahu prírodovedného vzdelávania / Zuzana Fialová, Jana Fančovičová. In Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách / Ľubomír Held a kolektív autorov. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80­‑224­‑0920­‑0 (VEDA, Bratislava). S. 659–761.

2. BCB Učebnice pre základné a stredné školy (8)

BCB 1: Didaktická príručka z biológie pre 1. stupeň základných škôl / Jana Fančovičová, Adriana Jančichová; 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. – 70 s. – na titulnom liste názov Didaktická príručka z prírodovedy pre 1. stupeň základných škôl. ISBN 978­‑80­‑8082­‑375­‑7.

BCB 2: Pracovný zošit o vode pre základné školy – primárne vzdelávanie / Viera Peterková, Jarmila Kirchmayerová, Jana Fančovičová. – 1. vyd. – Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o. z., 2011. – 95 s. ISBN 978­‑80­‑970496­‑0­‑7.

BCB 3: Metodická príručka o vode pre základné školy – primárne vzdelávanie / Viera Peterková, Jarmila Kirchmayerová, Jana Fančovičová. – 1. vyd. – Bratislava : Mladí vedci Slovenska, o. z., 2011. – 119 s. ISBN 978­‑80­‑969956­‑9­‑1.

BCB 4: Didaktická příručka z biologie pro 1. stupeň základní školy / Jana Fančovičová, Adriana Jančichová; 1. vyd. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. – 65 s. ISBN 978­‑80­‑7368­‑864­‑6.

BCB 5: Didaktická příručka z biologie pro 2. stupeň základní školy / Jana Fančovičová, Pavol Prokop; 1. vyd. – Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. – 59 s. ISBN 978­‑80­‑7368­‑863­‑9.

BCB 6: Didaktická príručka z biológie pre 2. stupeň základných škôl / Jana Fančovičová, Pavol Prokop; 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. – 56 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑364­‑1.

BCB 7: Praktické aktivity so živými organizmami [elektronický zdroj] : praktickými aktivitami proti strachu a odporu zo živočíchov / Jana Fančovičová; 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2015. – online, 64 s., [3,00 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑867­‑7. Spôsob prístupu: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​metodicke­‑prirucky/​fancovicova­‑prakticke­‑aktivity­‑szo­‑2015.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 303,00 B (303,00 B), 12. 10. 2015.

BCB 8: Zbierka úloh z biológie pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania [elektronický zdroj] / Jana Fančovičová, Alžbeta Hornáčková, Radoslav Kvasničák; [zostavovateľ: Jana Fančovičová]; [1. vyd.]. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2015. – online, [4,71 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑866­‑0. Spôsob prístupu: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​metodicke­‑prirucky/​fancovicova­‑zbierka­‑uloh­‑bznsv­‑2015.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 299,00 B (299,00 B), 11. 11. 2015.

3. BCI Skriptá a učebné texty (5)

BCI 1: Biológia človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou [elektronický zdroj] / Jana Fančovičová, Pavol Prokop; Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. – online, 138 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑398­‑6. Spôsob prístupu: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​e­‑skripta/​biologia_​cloveka_​skripta.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 279,00 B (279,00 B), 12. 10. 2010.

BCI 2: Biológia človeka [elektronický zdroj] / Jana Fančovičová, Pavol Prokop. – [1.vyd.]. – Trnava : Trnavská univerzita – Pedagogická fakulta, 2011. – online, 223 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑443­‑3. Spôsob prístupu: https://pdf.​truni.​sk/​e­‑skripta/​bc/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

BCI 3: Návody na praktické cvičenia z biológie človeka pre učiteľské kombinácie s biológiou [elektronický dokument] / Jana Fančovičová; 1. vyd. – Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – Katedra biológie, 2011. – online, 89 s. – 15. 05. 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑485­‑3. Spôsob prístupu: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​e­‑skripta/​fancovicova­‑navody­‑cvicenia­‑biologia.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 291,00 B (291,00 B).

BCI 4: Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov [elektronický zdroj] / Jana Fančovičová, Viola Gazdíková, Katarína Kotuľáková; [zostavovateľ: Jana Fančovičová]. – 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2014. – online, 116 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑823­‑3. Spôsob prístupu: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​metodicke­‑prirucky/​fancovicova­‑metodika­‑tvorby­‑evm­‑2014.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 300,00 B (300,00 B), 13. 1. 2015.

BCI 5: Teória vyučovania biológie [elektronický zdroj] / Jana Fančovičová, Pavol Prokop. – [1. vyd.]. – Trnava : Trnavská univerzita – Pedagogická fakulta, 2011. – online, 248 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑444­‑0. Spôsob prístupu: https://pdf.​truni.​sk/​e­‑skripta/​tvb/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Spolu 230. 
Z toho 198 registrované v citačných indexoch (WoS, Scopus).

Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. Katedra biológie, PdF TU Trnava
Členovia:
prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc. Katedra zoológie a antropológie, 
FPV UKF Nitra
doc. RNDr. Katarína Ušáková, CSc. Katedra didaktiky prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky, 
PvF UK Bratislava
prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, 
FEE TU Zvolen
Oponenti
prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. Katedra chémie, 
PdF Univerzity Hradec Králové
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. Ústav biologických a ekologických 
vied, Oddelenie didaktiky biológie, 
UPJŠ Košice
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. Katedra školskej pedagogiky, 
PdF TU Trnava
prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD. Katedra zoológie a antropológie, 
FPV UKF Nitra
Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 99,72 kB (97,38 KiB), 8. 9. 2016 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 2b 143,09 kB (139,74 KiB), 8. 9. 2016 – doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
 • ikonaPríloha č. 2c 128,09 kB (125,08 KiB), 8. 9. 2016 – doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 3. 11. 2016
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predseda Podpredseda
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. STU Bratislava
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 15. 12. 2016 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 127,97 kB (124,97 KiB), 20. 12. 2016