Dátum: 21. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 28. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzačky: Ing. Viera Peterková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 13. 10. 2016, č. VR_10427­‑2016
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.10 odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Východiská a koncepcie environmentálne výchovy v školskom prostredí
Názov habilitačnej prednášky: Environmentálna výchova: od cieľov k prostriedkom

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Meno a priezvisko, 
rodné priezvisko, titul
Viera Peterková, rod. Grečová, Ing. PhD.
Rok narodenia 1970
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1989 – 1994 
Ing. – Slovenská poľnohospodárska univerzita, Agronomická fakulta, špecializácia: Ochrana a tvorba životného prostredia, odbor zootechnik

1994 – 2001 
PhD. – Slovenská poľnohospodárska univerzita, Agronomická fakulta, špecializácia: Ekológia živočíchov, odbor Všeobecná zootechnika

Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní

1995 – 2000 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Agronomická fakulta, Katedra zoológie a environmentalistiky

2000 – doteraz 
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie

Priebeh pedagogickej čin­nosti (pracovisko/predmety)

1995 – 2000, SPU Nitra 
Ochrana a tvorba životného prostredia – vedenie cvičení Zoológia – vedenie cvičení Základy biológie – vedenie cvičení

2000 – doteraz, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Environmentálna výchova – prednášky a cvičenia Ekológia a environmentalistika – prednášky a cvičenia Zoológia bezchordátov – prednášky a cvičenia Všeobecná zoológia – prednášky a cvičenia

Odborné alebo umelecké zameranie Environmentálna výchova v predškolskom, školskom a mimoškolskom vzdelávaní. 
Vplyv abiotických podmienok prostredia na rozšírenie vybraných zoocenóz.
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie

AAB

a) Peterková, V. 2013. Faktory vplývajúce na environmentálne postoje žiakov základných škôl. 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. – [88 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑771­‑7.
b) Peterková, V. 2014. Ekologické faktory ovplyvňujúce spoločenstvá chrobákov. 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. – [88 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑829­‑5.
c) Bérešová, J., Peterková, V., Peterka, I. 2013. Zavedenie systému riadenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave. 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2013. – [210 s.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑763­‑2, podiel 0,35.

ABB

a) Peterková, V., Paveleková, I., Vámošová, T. 2009. Hodnotenie postojov študentov stredných škôl k alternatívnym výživovým smerom. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis [online dokument] : séria B – prírodné vedy : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] / hlavný redaktor: Pavel Híc. – Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑282­‑8, s. 3–113, podiel 0,40.
b) Paveleková, I., Peterková, V., Fančovičová, J., Trnka, A., 2006. Základy zdravej výživy. In Ľubomír Held a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80­‑224­‑0920­‑0, s. 11–170, podiel 0,20.

2. Učebnice

ACB

a) Peterková, V., 2015: Bezchordáty. Zoológia a ekológia. [1. vyd.]. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. – 130 s., [3,37 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑950­‑6.

ACD

a) Paveleková, I., Peterková, V., Fančovičová, J., Trnka, A., 2006. Základy zdravej výživy, Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006. ISBN 80­‑8082­‑076­‑7, podiel 0,20.

3. Skriptá a učebné texty

BCI

a) Peterková, V., Kirchmayerová, J., 2012. Environmentálna výchova [elektronický zdroj], 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2012. – online elektronický kurz, [6,14 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑568­‑3, podiel 0,80.
b) Peterková, V., 2012. Vybrané kapitoly zo zoológie bezchordátov [elektronický zdroj] ,1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2012. – online, [3,14 AH + obr.]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑570­‑6.
c) Trnka, A., Peterková, V., Prokop, P. 2006. Ekológia pre pedagogické fakulty [elektronický zdroj], 1. vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006. – online, 81 s. ISBN 80­‑8082­‑002­‑3, podiel 0,33.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu
V zahraničných publikáciách registrovaných vo Web of Science: 24
V domácich publikáciách registrovaných vo Web of Science: 1
V zahraničných publikáciách neregistrovaných vo Web of Science: 23
V domácich publikáciách neregistrovaných vo Web of Science: 17
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:  
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. Katedra biológie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  
Členovia:  
doc. RNDr. Katarína Ušáková, CSc. Katedra didaktiky prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky, 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 
doc. Ing. Peter Ondrišík, CSc. Katedra environmentalistiky a zoológie, 
FAPZ SPU, Nitra
 
   
prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, 
FEE TU, Zvolen (náhradník)
 
Oponenti
prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc. Katedra zoológie a antropológie, 
FPV UKF, Nitra
prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc. Katedra krajinnej ekológie, 
FPV UK, Bratislava
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. Ústav biologických a ekologických vied, 
Oddelenie didaktiky biológie, UPJŠ, Košice
   
prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. Katedra chémie, PdF UHK, 
Hradec Králové (náhradník)
doc. PhDr. Jan Činčera, PhD. Katedra environmentálních studií, 
MU, Brno (náhradník)
Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 338,92 kB (330,97 KiB), 15. 3. 2017 – prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
  • ikonaPríloha č. 2b 402,74 kB (393,30 KiB), 15. 3. 2017 – prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2c 875,61 kB (855,09 KiB), 15. 3. 2017 – doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 3. 11. 2016
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predseda Podpredseda
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 25. 5. 2017 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 103,67 kB (101,24 KiB), 25. 5. 2017