Dátum: 16. 4. 2023, minulý rok

Inauguračné konanie uchádzača doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 13. apríla 2023; VR­‑1824­‑2023
Inauguračné konanie v odbore slovenský jazyk a literatúra
Téma inauguračnej prednášky Toponymia ako svedectvo diferenciácie praslovanského jazykového základu

Údaje z profesijného životopisu

Rok narodenia 1975
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1995 – 2000 Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – slovenský jazyk a literatúra; žurnalistika (Mgr.) 
2002 Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – rigorózne konanie v odbore slovenský jazyk (PhDr.) 
2000 – 2003 doktorandské štúdium v odbore slavistika – slovanské jazyky; Filozofická fakulta Univerzity Komenského – Slavistický ústav J. Stanislava SAV (PhD.) 
2011 habilitačné konanie v odbore slovenský jazyk a literatúra; Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (doc.)

Ďalšie vzdelávanie

Krátkodobé študijné pobyty: 
2006 – Institut russkogo jazyka V. V. Vinogradova RAN), Rusko 
2008 – Instytut ukrajinskoji movy, viddil istoriji 
ukrajinskoji movy ta onomastyky Nacionaľnoji 
akademiji nauk Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina 
2009 – Katedra slovanskej jazykovedy Fakulty slovanských filológií Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Bulharsko 
2015 – Filologická fakulta Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode 
2018 – Katedra českého jazyka Ostravskej univerzity v Ostrave, ČR

Priebeh zamestnaní

od r. 2000 – doteraz 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry – vysokoškolský pedagóg (asistent, odborný asistent, docent; vedúci katedry)

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

2000 – doteraz Pedagogická fakulta, Katedra Slovenského jazyka a literatúry, TU v Trnave: 
základy jazykovedy, slovenská ortografia, jazyková kultúra vo vzdelávaní, vývin slovenského jazyka a dialektológia, základy slavistiky a staroslovienčiny, onomastický seminár, súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia), súčasný slovenský spisovný jazyk 
(štylistika), ruský jazyk, literárny zemepis a etnografia\Krátkodobá pedagogická činnosť (vybrané predmety): 
2001 – 2006 Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre (regionálna žurnalistika), 
2006 – 2008 Katedra histórie FF TU v Trnave (onomastický seminár)\Externá pedagogická spolupráca: 
2000 – doteraz výučba SJaL v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody v rámci stredného odborného vzdelávania (alokované pracovisko SOŠT Hlohovec v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov)

Odborné zameranie onomastika, sociálne nárečia, jazyková kultúra, slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

Monografie: 5 (4,15) 
AAB 01 HLADKÝ, J. 2004. Hydronymia povodia Nitry. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2004. 294 s. [22,8 AH]. ISBN 80­‑8082­‑008­‑2. 
AAB 02 HLADKÝ, J. 2011. Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 197 s. [11,15 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑504­‑1. 
AAB 03 HLADKÝ, J. – PAVLOVIČ, J. – PAVLOVIČOVÁ, K. – ZÁVODNÝ, A. 2013. Cyrilo­‑metodské replikácie byzantsko­‑slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava : Pedagogická fakulty Trnavskej univerzity, 2013. 124 s. [6,17 AH; autorský podiel: 0,92 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑752­‑6. 
AAB 04 HLADKÝ, J. – ZÁVODNÝ, A. 2015. Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. 318 s. [19,6 AH; autorský podiel: 9,8 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑840­‑0. 
AAB 05 BELÁKOVÁ, M. – HLADKÝ, J. – ZÁVODNÝ, J. 2018. Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. 533 s. [26,7 AH; autorský podiel: 8,81 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0167­‑3. 
Učebnice: 1 
ACB 01 HLADKÝ, J. 2013. Pravopisné a ortoepické cvičenia. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2013. 78 s. [3,91 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑616­‑1. 
Skriptá: 7 (4,5) 
HLADKÝ, J. 2023. Problematické javy v slovenskej ortografii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2023. 87 s. [3,89 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0560­‑2. 
BELÁKOVÁ, M. – HLADKÝ, J. 2023. Mediálna kultúra vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka (Media Culture in Slovak Language Teaching as a Foreign Language). Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2023. 121 s. [4,81 AH; autorský podiel: 2,41 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0561­‑9. 
BCI HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E. 2006. Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. 2. vyd., upravené. Žilina : Mozaika, 2006. 178 s. [autorský podiel 3,47 AH]. ISBN 80­‑969475­‑6­‑7. 
BCI HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E. 2007. Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. 3. vyd. Žilina : Mozaika, 2007. 176 s [autorský podiel 2,89 AH]. ISBN 978­‑80­‑969638­‑9­‑8. 
BCI HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E. 2008. Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. 4. vyd., doplnené a rozšírené. Žilina : Dugaprint v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF TU, 2008. 176 s. [autorský podiel 2,89 AH] ISBN 978­‑80­‑970001­‑9­‑6. 
BCI HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E. 2010. Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. 5. vyd. Žilina – Trnava : Dugaprint, s. r. o., v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, 2010. 176 s. [autorský podiel 4,6 AH]. ISBN 978­‑80­‑970486­‑0­‑0. 
BCI HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E. 2012. Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. 6. uprav. vyd. Žilina – Trnava : Dugaprint, 2012. 176 s. [autorský podiel 4,6 AH] ISBN 978­‑80­‑970486­‑1­‑7.

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Celkový počet ohlasov: 401 
Citácie v zahr. registrované vo WoS a Scopus: 15 
Citácie v dom. registrované vo WoS a Scopus: 23 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v databázach WoS a Scopus: 116 (ohlasov: 131) 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v databázach WoS a Scopus: 251 (ohlasov: 270)

Počet doktorandov: školených
  ukončených
Celkovo: 3 
Aktuálne školený: 1 
Ukončení: 2
Údaje o publikačnej činnosti
Kontaktná adresa Juraj Hladký 
Kukučínova 739/27, 920 41 Leopoldov
Členovia inauguračnej 
komi­sie

predseda:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, predseda HIK v odbore slovenský jazyk a literatúra 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovenský jazyk a literatúra 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora

členovia:

prof. Natalija Stepanivna Kolesnyk, DrSc. – Filologická fakulta, Černovická národná univerzita, Černovice, Ukrajina – zahraničný odborník 
vedúca Katedry dejín a kultúry ukrajinského jazyka FF ČNU 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slavistika, ukrajinistika (vedecká profilácia: onomastika) 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky

prof. Magdalena Kostova­‑Panayotova, DSc. – Faculty of Philology, Neofit Rilski South­‑West University, Blagoevograd,Bulharsko – zahraničný odborník 
dekanka Filologickej fakulty Juhozápadnej univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade, Bulharsko 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slavistika 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky

PhDr. Ľubor Králik, DSc. – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave 
predseda Vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovenský jazyk, slavistika (vedecká profilácia: etymologický výskum slovenskej a slovanskej slovnej zásoby) 
doktor vied; pôsobí vo funkcii samostatného vedeckého pracovníka

náhradníčka:

prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. – Filozofická fakulta UKF v Nitre 
pracovníčka oddelenia slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií UKF, 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovenský jazyk a literatúra 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky

Oponenti

oponenti:

prof. Svitlana Mykolajivna Pachomovová, DrSc. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
pracovníčka Inštitútu ukrajinistiky FF PU v Prešove 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovanské jazyky (vedecká profilácia: onomastika) 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. – Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici 
pracovník Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovenský jazyk, všeobecná jazykoveda 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora

Svjatoslav Oleksijovyč Verbyč, DrSc. – Inštitút ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve – zahraničný odborník 
vedúci vedecký pracovník oddelenia dejín ukrajinského jazyka a onomastiky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slavistika, ukrajinistika (vedecká profilácia: onomastika) 
doktor vied; pôsobí na mieste vedúceho vedeckého pracovníka oddelenia dejín ukrajinského jazyka a onomastiky NAN Ukrajiny

náhradník:

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – Filozofická fakulta UKF v Nitre 
pracovník oddelenia slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií UKF, 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia – slovenský jazyk 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2 2,41 MB (2,30 MiB), 12. 7. 2023 – Oponentský posudok podkladov na vymenúvacie konanie; prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  • ikonaPríloha č. 3 355,29 kB (346,96 KiB), 14. 7. 2023 – Oponentský posudok v rámci inauguračného konania doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD.; prof. Svitlana Pakhomova, DrSc.
  • ikonaPríloha č. 4 78,71 kB (76,87 KiB), 24. 7. 2023 – Рекомендація доцентові Юраю Гладкому для участі в конкурсі на посаду професора зі спеціальності словацька мова та література; С. О. Вербич
  • ikonaPríloha č. 5 1,19 MB (1,14 MiB), 20. 9. 2023 – Úradný preklad z ukrajinského jazyka do slovenského jazyka: Odporúčanie/oponentský posudok v rámci inauguračného konania doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD.; S. O. Verbyč
Návrh inauguračnej komisie
Výpis zo zápis­nice z kom­binova­ného zasadnutia ve­dec­kej rady Pedago­gickej fakulty TU v Trnave
Prezenčná listina z kombino­vaného zasad­nutia vedeckej rady Pedago­gickej fakulty TU v Trnave
Zloženie vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnavskej uni­verzi­ty v Trnave
Predsedníčka: Podpredseda:
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Interní členovia:
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. doc. akad. mal. Blažej Baláž
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Externí členovia:

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta PU Prešov, filológia
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta OU Ostrava, dejiny novšej českej literatúry
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
Prezenčná listina z rokovania vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. 10. 2023 ikonaPríloha č. 9 262,84 kB (256,68 KiB), 8. 11. 2023
Zoznam členov vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, október 2023 ikonaPríloha č. 10 460,94 kB (450,14 KiB), 8. 11. 2023
Výpis zo zápisnice č. 1/2023 zo zasadania vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 11 458,25 kB (447,51 KiB), 9. 11. 2023
Rozhodnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 12 899,41 kB (878,33 KiB), 8. 11. 2023
Dátum získania titulu 26. 3. 2024