Dátum: 3. 2. 2022, predminulý rok

Inauguračné konanie uchádzačky: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 20. 1. 2022, VR­‑356­‑2022
Inauguračné konanie v odbore: odborová didaktika
Téma inauguračnej prednášky: Komunikatívne testovanie v optike maturitnej skúšky z anglického jazyka

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Rok narodenia 1959
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
1978 – 1982 Filozofická fakulta UK Bratislava – odbor tlmočníctvo – prekladateľstvo: anglický jazyk – arabský jazyk – udelený titul PhDr.
1983 – 1985 Filozofická fakulta UK Bratislava – odbor učiteľstvo všeobecno­‑vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk – anglický jazyk
1996 – 1999 doktorandské štúdium FZ a SP TU v Trnave – udelený titul PhD.
1997 – 2002 doktorandské štúdium FiF UK v Bratislave – udelený titul PhD.
2005 – habilitačné konanie na FZ a SP TU v Trnave – udelený titul docent
Ďalšie vzdelávanie
1992 University of St. Mark and St. John Plymouth, Veľká Británia
1993 Nr. Nissum College of Education Dánsko
1993 Roehampton Institute, Londýn, Veľká Británia
1996 In­‑service training programme for teachers, Uppsala University, Švédsko
1997 American Studies Summer Institute Chicago University, USA
2000 Learner Autonomy, The Role of the Teacher, Santiago de Compostella, Španielsko
2007 Effective English Language teaching in Europe: Language, Education and Culture for Teachers of EFL, Llangollen, Wales, Veľká Británia (4. – 11. októbra)
2008 Developing Online Teaching Skills, European Centre for Modern Languages, Graz, Rakúsko
2008 CEFR – level estimation grid for teachers (CEF­‑ESTIM), ECML, Graz, Rakúsko
2010 Encouring the culture of evaluation among professionals: the case of language teachers (ECEP), ECML, Graz, Rakúsko
2012 FREPA/CARAP, ECML, Graz, Rakúsko (21. – 23. november)
2016 A quality assurance matrix for CEFR use, ECML, Graz, Rakúsko (15. – 16. november)
2016 Insuring quality in language testing and assessment: the contribution to the CEFR, ECML, Graz, Rakúsko
2018 Towards a Common European Framework for Language Teachers (CECRLT), ECML, Graz, Rakúsko
2018 Building inclusive societies through Enriching Plurilingual and Pluricultural Education, Educational Policy Division of the Council of Europe, Strasbourg (16. – 17. mája)
2020 The CEFR Companion Volume: A Key Resource for Inclusive Plurilingual Education, Council of Europe (online)
2021 Developing an Action­‑oriented Pathway in the Classroom, Council of Europe (online)
2021 Developing plurilingualism in the classroom: From reflection to action, Council of Europe (online)
Priebeh zamestnaní
2011 – doteraz Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, TU v Trnave – vysokoškolský pedagóg
1996 – 2011 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava – vysokoškolský pedagóg
1998 – 2004 Filozofická fakulta UCM, Katedra anglistiky a amerikanistiky, vysokoškolský pedagóg pre predmety Didaktika anglického jazyka, Morfológia a syntax AJ. Testovanie v anglickom jazyku
1995 – 2007 Metodicko­‑pedagogické centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava ako metodička pre AJ
1990 – 1996 Gymnázium, Hviezdoslavova, Trnava – stredoškolská učiteľka
1988 – 1990 Gymnázium, Hollého, Trnava – stredoškolská učiteľka
1982 – 1988 SPŠ stavebná, Trnava – stredoškolská učiteľka
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
2011 – doteraz Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, TU v Trnave, teória a prax anglického jazyka,
1996 – 2011 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava, angličtina pre špecifické účely
1998 – 2004 Filozofická fakulta UCM, Katedra anglistiky a amerikanistiky, didaktika anglického jazyka, morfológia a syntax AJ; testovanie v anglickom jazyku
1995 – 2007 Metodicko­‑pedagogické centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava, metodička pre AJ
1990 – 1996 Gymnázium, Hviezdoslavova, Trnava, anglický jazyk – slovenský jazyk
1988 – 1990 Gymnázium, Hollého, Trnava, anglický jazyk – slovenský jazyk
1982 – 1988 SPŠ stavebná, Trnava, anglický jazyk – slovenský jazyk – ruský jazyk
Odborné alebo umelecké zameranie didaktika anglického jazyka, nové koncepty výučby obsiahnuté v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky, komunikatívne testovanie, interkultúrna komunikatívna kompetencia, súčasný anglický jazyk a jeho výučba

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

Monografie: 9

Zahraničné: 2

AAA BÉREŠOVÁ, J. 2017. The Impact of the CEFR on Testing In Local Contexts. Frankfurt am Main : Peter Lang Academic Research, 2017. 180 s. [9,40]. ISBN 978­‑3­‑631­‑71829­‑2.
AAA BÉREŠOVÁ, J. 2019. Developing Intercultural Communicative Competence in Local ELT. Berlín : Peter Lang Academic Research, 2019. 152 p. [8,67]. ISBN 978­‑3­‑631­‑77034­‑4.

Domáce: 7

AAB BÉREŠOVÁ, J. 2004. Komunikatívne testovanie z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 2004. 97s. [5,67]. ISBN 80­‑89704­‑96­‑0.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2005. Test vo výučbe anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum, 2005. 112 s. [6,85]. ISBN 80­‑8052­‑220­‑0.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2005. Angličtina pre špecifické účely v zdravotníckom manažmente. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. 81 s. [4,66]. ISBN 80­‑8082­‑033­‑3.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2009. Didaktika anglického jazyka. Bratislava : Metodicko­‑pedagogické centrum v Bratislave, 2005. 120 s. [8,71]. ISBN 978­‑80­‑8052­‑330­‑5.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2012. Výučba anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Trnava :Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 96 s. [5,48 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑576­‑8.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2012. Spoločný európsky referenčný rámec a jeho odraz vo výučbe mladších žiakov – anglický jazyk. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 101 s. [5.59]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑577­‑5.
AAB BÉREŠOVÁ, J. 2014. Autentické materiály a ich opodstatnenosť v cudzojazyčnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. 102 s. [7,13 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑827.

Učebnice: 8

ACB BÉREŠOVÁ, J. 2013. English Language Teaching in Pre­‑service and In­‑service Teacher Training. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 235 s. [13,50]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑769­‑4.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2014. English for Academic Purposes. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. [5,20 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑649­‑9.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2015. Morphology – Fundamental Issues. Trnava : Trnavská univerzita, 2015. 108 s. [4,84].ISBN 978­‑80­‑8082­‑945­‑2.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2016. Teaching English to Young Learners. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, 128 s. [7,23 AH] ISBN 978­80­‑568­‑0007­‑2.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2017. A Course in English Lexicology. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. 97 s. ISBN 978­‑80­568­‑0019.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2020. Current Trends in English Based on Its Origin and Development. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 173 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0314­‑1.
ACB BÉREŠOVÁ, J. 2020. Teacher Training in ELT. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. 150 s. [9,07 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0220­‑5.
ACB BARNAU, A. – BÉREŠOVÁ, J. – DŽUGANOVÁ, B. 2021. Academic Skills in Medical English. (A Guide for Postgraduate Students). Martin : P + M Turany, 2021. 144 s. ISBN 978­‑80­‑89410­‑28­‑6.

Skriptá: 2

BCI BÉREŠOVÁ, J. 2003. What a good teacher should know. (Morphology and syntax). Trnava 2003. 114 s. ISBN 80­‑8052­‑192­‑1.
BCI BÉREŠOVÁ, J. 2004. English for Health and Social Care Students. Bratislava : SAP, 2004. 123 s. ISBN 80­‑89104­‑33­‑9.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu Celkový počet ohlasov: 133 
Citácie v zahr. registrované vo WoS a Scopus: 28 
Citácie v dom. registrované vo WoS a Scopus: 4 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v databázach WoS a Scopus: 84 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v databázach WoS a Scopus: 17
Počet doktorandov: školených
  ukončených
Celkovo: 5 
Školených: 3 
Mgr. Roman Ševčík 
Mgr. Janka Miľanová 
Mgr. Michaela Zajacová 
Ukončených: 2 
Mgr. Zuzana Sucháňová: Vplyv Spoločného európskeho referenčného rámca na výučby anglického jazyka v oblasti lexikálnej kompetencie v slovenskom kontexte 
Mgr. Michaela Vlčková – Vasconcelos: Vplyv Spoločného európskeho referenčného rámca na výučbu anglického jazyka v oblasti gramatickej kompetencie v slovenskom kontexte
Údaje o publikačnej činnosti
Kontaktná adresa Pracovisko: 
Jana Bérešová 
Katedra anglického jazyka a literatúry 
Pedagogická fakulta TU v Trnave 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava
Členovia inauguračnej 
komi­sie

predsedníčka komisie:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

členovia:

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzita Komenského Bratislava 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. Zuzana Straková, PhD. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

Professor auxiliar Maria Helena Mendes Carneiro Peralta – The Institute of Education, University of Lisbon, Portugal 
zahraničná odborníčka 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

náhradníčka:

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. – Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity 
zahraničná odborníčka 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

Oponenti

oponenti:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, Česká republika 
zahraničná odborníčka 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. Waldek Martyniuk, Dr habil. – Jagelovská univerzita, Krakow, Poľsko 
zahraničný odborník 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia

náhradníčka:

doc. PhDr. Renáta Panocová, PhD. – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 112,23 kB (109,60 KiB), 27. 4. 2022 – prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2b 87,19 kB (85,15 KiB), 27. 4. 2022 – prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • ikonaPríloha č. 2c 165,87 kB (161,98 KiB), 27. 4. 2022 – dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ
Návrh inauguračnej komisie
Výpis zo zápis­nice z kom­binova­ného zasadnutia ve­dec­kej rady Pedago­gickej fakulty TU v Trnave
Prezenčná listina z kombino­vaného zasad­nutia vedeckej rady Pedago­gickej fakulty TU v Trnave
Zloženie vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnavskej uni­verzi­ty v Trnave
Predsedníčka: Podpredseda:
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Interní členovia:
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. doc. akad. mal. Blažej Baláž
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Externí členovia:

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta PU Prešov, filológia
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta OU Ostrava, dejiny novšej českej literatúry
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 6 262,40 kB (256,25 KiB), 16. 6. 2022
Zoznam členov vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 7 459,77 kB (448,99 KiB), 16. 6. 2022
Výpis zo zápisnice č. 3/2022 zo zasadania vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 8 460,55 kB (449,76 KiB), 16. 6. 2022
Rozhodnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 9 928,30 kB (906,54 KiB), 16. 6. 2022
Dátum získania dekrétu 13. 9. 2023