Školy

zapojené do projektu

 

 

Vo fáze experimentálneho overovania sú do projektu zapojené tri základné školy z Trnavy. Rozšírenie projektu na ďalšie školy bude možné po experimentálnom overení a schválení garantom projektu - Štátnym pedagogickým ústavom.

Zatiaľ sú stránky určené predovšetkým participantom na projekte a ako úvodná informácia pre verejnosť, ktorá sa o inovácie v primárnom prírodovednom vzdelávaní zaujíma.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA VANČUROVEJ ULICI V TRNAVE

Na škole sa experimentálne overuje metóda Vyhrňme si rukávy od roku 2004. Školiteľkou metódy je pani učiteľka PaedDr. Drahomíra Kubišová. Okrem samotného experimentálneho overovania metódy Vyhrňme si rukávy sa na základnej škole zriadilo Centrum učebných pomôcok a odbornej asistencie, ktorého úlohou je materiálna pomoc prostredníctvom poskytovania pomôcok a priestorov a odborná pomoc prostredníctvom realizácie odborných a metodických stretnutí so školiteľmi a učiteľmi s praxou v projekte.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA ULICI KORNELA MAHRA V TRNAVE 

Na škole sa experimentálne overuje metóda Vyhrňme si rukávy od roku 2004. Školiteľkami metódy sú pani učiteľky: Mgr. Dagmar Halušová a Mgr. Jarmila Gavorníková.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA ATÓMOVEJ ULICI V TRNAVE

Na škole sa experimentálne overuje metóda Vyhrňme si rukávy od roku 2004. Školiteľkou metódy je pani učiteľka Mgr. Jaroslava Miháliková.

Stránka kontaktov