Partneri projektu

a ich úlohy

 

V záujme partnerov pri riešení projektu je podporovať a rozširovať francúzske skúsenosti a zručnosti z realizácie projektu Vyhrňme si rukávy na Slovensku. Okrem toho je v záujme partnerov viesť deti už v mladšom školskom veku k samostatnému objavovaniu krásy sveta a jeho fungovania. Postupne bude potrebné rozširovať skúsenosti z Trnavy na ďalšie miesta na Slovensku.

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

Garant experimentálneho overovania metódy.

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, sekcia Európskej integrácie, prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu priebežne podporuje experimentálne overovanie projektu a jeho zavádzanie do ZŠ v Trnave zapojených do experimentálneho overovania metódy projektu „Vyhrňme si rukávy“.

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

Ministerstvo školstva Francúzskej republiky pod záštitou riaditeľstva pre medzinárodné styky a spoluprácu podporuje a podáva svoju pomocnú ruku pri  zavádzaní predmetu tejto dohody do praxe a poskytuje svoju finančnú pomoc.

 

FRANCÚZSKA AKADÉMIA VIED

Francúzska akadémia vied stanoví so zmluvnými stranami jednotlivé etapy dohody a spolupracuje pri ich plnení, usmerní metódy a formy vzdelávania, výmenu dobrých pedagogických  skúseností a ich     zavádzanie do praxe. Navrhuje „pedagogické zdroje“ vytvorené vo Francúzsku.

 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Slovenská Akadémia vied v spolupráci s kompetentnými  slovenskými inštitúciami prináša podporu projektu „Vyhrňme si rukávy“ vo všetkých etapách realizácie aktivít v Trnavskom samosprávnom kraji ako aj v iných krajoch Slovenska, vytvára vhodné podmienky pre svojich členov podieľajúcich sa na rozvoji vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov v rámci tohto projektu, organizuje konferencie a prednášky za účelom sprístupnenia vedy a techniky žiakom slovenských základných škôl.

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY

 

 

Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave sa bude aktívne podieľať na vzdelávaní učiteľov podľa metódy "Vyhrňme si rukávy", poskytne prednáškové miestnosti, laboratóriá, didaktickú a výpočtovú techniku, Terénne pracovisko prírodovedného vzdelávania v Modre - Harmónii.

 

MESTO TRNAVA

Mesto Trnava vytvorí podmienky pre zriadenie „Centra pomôcok a odbornej asistencie“ pre vybraté tri základné školy na uskutočnenie  experimentálneho projektu “Vyhrňme si rukávy“. V prípade úspešnosti projektu, mesto Trnava vytvorí podmienky pre realizáciu projektu i na ďalších základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.

 

 

PSA PEUGEOT CITROËN

Prínosom PSA v zavádzaní projektu „Vyhrňme si rukávy“ v troch trnavských základných školách je finančná pomoc a vytvorenie partnerstiev medzi francúzskymi a slovenskými základnými školami, nachádzajúcimi sa v lokalitách, v ktorých sú výrobné jednotky PSA Peugeot Citroën.