Dátum: 13. 10. 2022, predminulý rok

V pondelok 10. októbra 2022 sa o 11. hodine v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška popredného slovenského jazykovedca, člena korešpondenta SAV, vysokoškolského pedagóga, spoluautora či redaktora významných lingvistických a aj niektorých kodifikačných prác slovenského spisovného jazyka a autora mnohých vedeckých monografií venovaných najmä problematike syntaxe, jazykových kategórií, sémantiky, literárneho jazyka, kultúrnych a politických aspektov jazyka a dejín spisovnej slovenčiny, autora stoviek štúdií v domácich aj zahraničných periodikách a aj mnohých popularizačných článkov pána prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc., o osobnosti a diele významného slovenského jazykovedca Henricha Barteka (1907 ‒ 1986).

Ako v úvodnom príhovore k prednáške spomenul vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry doc. Juraj Hladký, podujatie sa pod záštitou našej katedry a pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave symbolicky uskutočnilo na pozadí dvoch jubilejných udalostí – životného jubilea pána profesora J. Kačalu, ktorý v tomto roku oslávil 85. narodeniny, a 90. výročia začiatku vydávania najstaršieho slovenského lingvistického časopisu Slovenská reč, pri ktorého zrode stál aj H. Bartek ako jeden z jeho hlavných redaktorov.

Pán profesor J. Kačala oboznámil návštevníkov prednášky, medzi ktorými bola aj milá návšteva v podobe pedagogičky, jazykovedkyne, regionálnej autorky poézie a manželky jazykovedca PhDr. Jána Štibraného, pani doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc., aj o málo známych skutočnostiach z Bartekovho poemigrantského života a tiež o politickoideologických a tradicionalistických príčinách, ktoré súviseli s odmietnutím matičného návrhu Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1939 a o ktorých sa počas socializmu muselo mlčať.

 

Pánovi profesorovi J. Kačalovi sme za jeho návštevu a zaujímavú prednášku vďační a v mene katedry a pobočky SJS vyjadrujeme presvedčenie, že na pôde našej katedry prostredníctvom neho obohatíme prednáškové cykly aj o ďalšiu zaujímavú tému.

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok