Dátum: 16. 9. 2019, pred piatimi rokmi

V nadväznosti na už prezentované výskumné výsledky z konca uplynulého roka bol začiatkom leta v prestížnom dvojtýždenníku Americkej chemickej spoločnosti (ACS) Organic Letters uverejnený ďalší článok slovenského tímu, tentoraz vedeného Dr. Pavlom Jakubcom z FCHPT STU:

Marčeková, Michaela – Gerža, Peter – Šoral, Michal – Moncol, Ján – Berkeš, Dušan – Kolarovič, Andrej – Jakubec, Pavol (2019): Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza‑Henry Reaction. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) In Organic Letters, vol. 21, no. 12, pp. 4580–4584. (IF 6,555).

Časopis Organic Letters je z hľadiska impakt faktoru (IF) celosvetovou jednotkou v publikovaní pôvodných vedeckých výsledkov špecializovaných na oblasť organickej chémie. Uvedený publikačný výstup je potvrdením veľmi úspešnej spolupráce medzi Oddelením chémie FCHPT STU a Katedrou chémie na našej fakulte. Na publikácii sa významne spolupodieľal doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD., ktorý je autorom uverejneného rukopisu. K dosiahnutým výsledkom sa vyjadril takto:

„V našej práci sme sa zamerali na inovatívnu metódu syntézy štruktúrne zložitých α‑aminokyselín. Štandardné postupy stereoselektívnej syntézy sa usilujú o prípravu čistej látky hneď na úvod reakcie, s využitím tzv. kinetickej kontroly, čo si často vyžaduje napr. použitie zložitých katalyzátorov, prácu pri veľmi nízkych teplotách, prípadne v úplne bezvodých podmienkach. Potom prichádza na rad izolácia želaného produktu z reakčnej zmesi, čo môže byť technologicky náročné a je bežné, že proces pohltí viac ako polovicu celkových nákladov na prípravu zlúčeniny. Na druhej strane, nami študovaná reakcia väčšinou vedie ku zmesi dvoch až štyroch, prípadne aj viac látok, čo by z hľadiska cielenej prípravy jednej z nich bola zúfalá situácia. Vypracovali sme však reakčné podmienky, v ktorých medzi uvedenými zlúčeninami prebieha ustaľovanie rovnováhy a zároveň jedna z nich selektívne kryštalizuje. Ostatné zlúčeniny sa tak postupne spotrebujú v prospech kryštalizujúceho derivátu a ten nakoniec izolujeme jednoduchou filtráciou ako bielu práškovitú látku vo vysokej čistote. Uvedený postup sme s úspechom demonštrovali na 22 rôznych α‑aminokyselinách. Myslím si, že je to veľmi elegantné. Našu prácu si krátko po zverejnení všimli japonskí výskumníci a upozorňujú na ňu v prehľadovom časopise Synfacts. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Grafický abstrakt publikácie

obrázok