Dátum: 24. 5. 2022, predminulý rok

V priestoroch Katedry biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity pod vedením predsedníčky doc. PaedDr. Jany Fančovičovej, PhD. sa dňa 17. mája 2022 uskutočnilo krajské kolo 56. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti,“ Biologickej olympiády kategórie E.

K úspešnému priebehu krajského kola prispeli PaedDr. Ivan Iľko, RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD., PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. a Bc. Lenka Vavrincová.

V troch odbornostiach: botanika, zoológia a geológia sa na olympiáde zúčastnilo 14 žiakov z 11 základných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji. Najväčší záujem bol, už tradične, o zoológiu. Obsahovým zameraním súťaže v odbornostiach botanika a zoológia boli rastliny a živočíchy ľudských sídlisk, domáce aj nepôvodné druhy. Obsahovým zameraním v odbornosti geológia boli kras a jaskyne. Účastníci súťaže preukázali svoje poznatky v písomnom teste, identifikácii 15 prírodnín, pričom si museli naštudovať poznatky o 50 druhoch rastlín, živočíchov a prírodnín, minerálov a hornín. Hodnotila sa aj zbierka prírodnín z 10 predpísaných druhov, pri geológii aj geologický odkryv.

V odbornosti zoológia sa na prvom mieste umiestnil Filip Harsányi zo ZŠ Leopoldov, v odbornosti botanika získala prvé miesto Kamila Mlíchová zo ZŠ s MŠ Šúrovce. V odbornosti geológia bola na prvom mieste Miriam Ižoldová zo ZŠ Jána Hollého s materskou školou Madunice.

 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa študijných aj osobných úspechov!

 

obrázokobrázok