Scientia et Eruditio

Časopis Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Scientia et Eruditio) bol recenzovaný domáci časopis vedeckých a odborných príspevkov, ktorý periodicky vydávala a rozširovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Priamo nadväzoval na periodický zborník fakulty, ktorý vychádzal pod názvom Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis v rokoch 1997 – 2016. Do roku 2002 vychádzal v tlačenej podobe a od roku 2003 v elektronickej.

Časopis bol určený na publikovanie výstupov vedeckých pracovníkov, s osobitným zacielením na mladých akademikov a doktorandov. Vychádzal tri razy ročne v rozmedzí rokov 2017 – 2020 a obsahoval pôvodné práce z oblasti prírodných vied, humanitných vied a spoločenských vied v slovenčine, angličtine, nemčine (výnimočne aj v inom svetovom jazyku) a češtine. Zameranie príspevkov najmä humanitných a spoločenských vied malo odzrkadľovať fakt, že vydavateľom je pedagogická fakulta, teda inštitúcia so špecifickým poslaním – vzdelávanie a kultivácia nových generácií učiteľov, pedagógov a pracovníkov v sociálnych a pomáhajúcich profesiách.

 

Stránka časopisu: Scientia et Eruditio otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)