Dátum: 7. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

medzinárodná vedecká konferencia

Termín / Date 2. máj 2016 / May 2, 2016
Miesto / Location Aula Trnavskej univerzity Pazmaneum
  Hornopotočná 23, Trnava

Anotácia / Anotation

Cieľom konferencie je diskutovať o súčasnej migračnej kríze v Európe z interdisciplinárnej perspektívy prednostne ako o (medzi)náboženskom a (inter)kultúrnom probléme, reflektovať európsku historickú skúsenosť s migráciou a špecificky európske prístupy k migrácii na báze širokej platformy rôznych akademických disciplín, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Záštitu nad konferenciou prevzali Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Súčasťou konferencie je inštalácia fotografií Antona Friča.

Organizátori / Organizers

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Centrum spirituality Východ – Západ v Košiciach
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v Budapešti

Vedecký výbor / Scientific Board

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Dr. Szuromi Szabolcs, DSc.
doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.
doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
Mgr. Lucia Grešková, PhD.

Kontakt / Contact

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. – adresa elektronickej pošty

Program konferencie / Conference Program

Otvorenie / Opening 9:00 – 9:30
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
JUDr. Ján Juran
riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Sabína Petrášová
spevácky recitál
Lucie Bílá – Píseň samotářky, Morcheeba – Rome Wasn’t Built in a Day, Lucie Bílá – Pískovec
Predpoludňajší blok / Morning Session 9:30 – 12:00
Balázs M. Mezei
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Maďarsko
The Crisis of Migration – Diagnosis, Solutions, Implications
Pedro J. Oiarzabal
Universidad de Deusto, Španielsko
The Challenges of Migration Management in Europe: The Multi­‑local Perspective
Adrian Loretan
Universität Luzern, Švajčiarsko
Must Violations of Women’s Rights by Religions be Tolerated?
Vladimír Krčméry – Silvia Puteková – Oľga Kabátová – Katarína Zollerová
Trnavská univerzita v Trnave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Pravda a mýty o zdraví migrantov do EU
Elena Gallová Kriglerová – Alena Chudžíková
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Náboženská sloboda v kontexte narastajúcej migrácie
Pavol Dancák
Prešovská univerzita v Prešove
Migrácia a nádej – o spoločnom menovateľovi ľudskej (ko)existencie
Obed / Lunch 12:00 – 13:00
Popoludňajší blok / Afternoon Session 13:00 – 15:30
Yolande Ditewig
UNHCR Representation for Central Europe
UNHCR’s Perspective on Migration
Jozef Halcin
Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Obchodovanie s ľuďmi
Anton Frič
Dôvody exodu kresťanov z Iraku a ich situácia v utečeneckých táboroch v Irackom Kurdistane
Daniel Kaba – Tomáš Bauer
ADRA
Pôsobenie slovenskej mimovládnej organizácie na Balkáne – humanitárne princípy v teórii a praxi a humanitárna pomoc pod záštitou MZVaEZ SR
Radovan Gumulák
Slovenská katolícka charita
Integrácia osôb s medzinárodnou ochranou na Slovensku
Michaela Pobudová
Iniciatíva Kto pomôže?
Integrácia osôb z medzinárodnou ochranou: skúsenosti z dobrovoľníckej iniciatívy
Prestávka / Break 15:30 – 15:45
Popoludňajší blok / Late Afternoon Session 15:45 – 17:00
Vladimír Slama
Medzinárodná organizácia pre migráciu
Migračné trendy
Kamil Sládek
Centrum pre európsku politiku
Dejiny migrácií na území dnešného Slovenska
James W. McConkie
Church of Jesus Christ of Latter­‑day Saints, USA
The Latter­‑day Saints Response to the European Migration Crisis
Recepcia / Reception 17:00 – 18:00