Dátum: 10. 11. 2022, predminulý rok

 

obrázok

 


Schválená grémiom PdF TU dňa 15. 4. 2021, s účinnosťou od 1. mája 2021.

 

Štatút Komisie pre etiku a integritu výskumu 
  
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Základné informácie o komisii

Komisia pre etiku a integritu výskumu sa zriaďuje na základe potreby vyjadriť sa k etickým aspektom výskumnej činnosti a potvrdenia súladu s etickými normami a zvyklosťami výskumu vo vedných odboroch realizovaných na PdF TU v Trnave. Zriaďuje sa od 1. 5. 2021. Pri posudzovaní návrhov vychádza z Európskeho kódexu etiky a integrity výskumu (2018) a z EU Grants: Horizon 2020 Guidance – How to complete your ethics self­‑assessment: V6.1 (2019). Komisia sa vyjadruje k podaným návrhom na potvrdenie etiky a integrity výskumu, ktoré z rôznorodých dôvodov podávajú zodpovední riešitelia výskumných úloh. Návrh sa predkladá v podobe Návrhového listu pre potvrdenie etiky a integrity výskumu spolu s Evaluačným dotazníkom. Na základe písomných podnetov sa komisia môže vyjadriť aj k ďalším vecne príslušným aspektom vedeckej a výskumnej činnosti (projekty, granty, publikácie). Komisia pre etiku a integritu výskumu sa riadi Štatútom komisie a Rokovacím poriadkom komisie.

Zloženie Komisie pre etiku a integritu výskumu

Komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie. Predsedu, tajomníka a členov komisie menuje dekan PdF TU v Trnave. Predsedom komisie je prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť. Okrem predsedu komisie sú jej súčasťou členovia komisie reprezentujúci skupiny vedných odborov, v rámci ktorých sa vykonáva na PdF TU v Trnave výskum (prírodné vedy, humanitné vedy, vedy o výchove) a jeden študent doktorandského štúdia na PdF TU v Trnave. Minimálny počet členov komisie je 5. Zloženie komisie je nasledujúce:

Predseda komisie

Tajomník komisie

Člen komisie

Člen komisie

Člen komisie

Člen komisie

 

Činnosť komisie pre etiku a integritu výskumu

Komisia pre etiku a integritu výskumu sa vyjadruje k návrhom na potvrdenie etiky a integrity výskumu a k iným podnetom týkajúcich sa etických aspektov vedeckej, projektovej a publikačnej činnosti na PdF TU v Trnave. Podmienkou pre posúdenie etiky a integrity výskumu je podanie žiadosti Komisii pre etiku a integritu výskumu vo forme Návrhového listu pre potvrdenie etiky a integrity výskumu spolu s Evaluačným dotazníkom (príloha Štatútu). Komisia na svojom zasadnutí návrh posúdi a vydá k nemu stanovisko.

Čl. I. 
Poslanie a náplň činnosti Komisie pre etiku a integritu výskumu

 1. Komisia pre etiku a integritu výskumu (ďalej len „komisia“) je nezávislá komisia PdF TU v Trnave na posudzovanie dodržiavania základných etických zásad a zvyklostí pri realizácii vedeckovýskumnej činnosti.
 2. Činnosť komisie vychádza z medzinárodných štandardov a etických kódexov týkajúcich sa vedeckovýskumnej činnosti a je rámovaná predovšetkým Európskym kódexom etiky a integrity výskumu.
 3. Predmetom posúdenia komisiou je akákoľvek vedeckovýskumná (prípadne na ňu nadväzujúca publikačná a projektová) činnosť, realizovaná na PdF TU v Trnave a vyžadujúca si vydanie inštitucionálneho stanoviska.
 4. Komisiu zriaďuje dekan PdF TU v Trnave.
 5. Činnosť komisie upravuje Štatút a Rokovací poriadok komisie, ktorý vydáva dekan PdF TU v Trnave.
 6. Komisia dôsledne rešpektuje medzinárodné štandardy týkajúce sa etiky a integrity výskumu a zohľadňuje príslušné národné a medzinárodné dokumenty týkajúce sa ľudských práv a bioetiky. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích dokumentoch.
 7. Komisia pri rokovaní, rozhodovaní a prijímaní stanovísk k predloženým žiadostiam, návrhom a podnetom pracuje nezávisle. Dekan PdF TU v Trnave pri menovaní členov komisie dbá na zamedzenie akýchkoľvek vplyvov, ktorých cieľom by bolo nežiaduce ovplyvňovanie rokovania alebo rozhodovania komisie.
 8. Komisia na základe tohto štatútu plní predovšetkým tieto úlohy:
 1. vyjadruje sa k podaným žiadostiam o posúdenie etiky a integrity výskumu v podobe Návrhového listu pre potvrdenie etiky a integrity výskumu spolu s Evaluačným dotazníkom v rámci PdF TU v Trnave;
 2. vyjadruje sa k ďalším písomným podnetom týkajúcich sa etiky a integrity vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti v rámci PdF TU v Trnave;
 3. predkladá vedeniu PdF TU v Trnave návrhy a podnety na optimalizáciu vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti z hľadiska jej etiky a integrity; d) na požiadanie vykonáva odbornú konzultačnú činnosť zameranú na etiku a integritu výskumu so záujemcami a partnermi mimo PdF TU v Trnave;
 4. spolupracuje s ostatnými komisiami, ktorých predmetom činnosti je etika a integrita výskumu.

Čl. II. 
Zloženie a podmienky členstva v komisii

 1. Komisia sa skladá minimálne z 5 členov, pričom predseda komisie sa považuje za člena komisie. Z toho štyria členovia sú skúsení výskumníci v jednej z vedných oblastí, v ktorej sa realizuje výskum na PdF TU v Trnave. Títo členovia sú medzinárodne akceptovanými výskumníkmi pôsobiaci v medzinárodných výskumných tímoch. Jeden člen komisie je študentom dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe realizovanom na PdF TU v Trnave.
 2. Členov komisie a tajomníka komisie vymenúva a odvoláva dekan PdF TU v Trnave. Funkčné obdobie člena komisie je 4 roky. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.
 3. Členovia komisie sú povinní oznámiť predsedovi komisie skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov pri posudzovaní predložených žiadostí, či podnetov.
 4. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie.
 5. Komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania v písomnej forme. Zriaďovateľ komisie je povinný zabezpečiť uchovávanie dokumentácie počas 5 rokov.
 6. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov (t. j. minimálne traja).
 7. Komisia vydáva svoje stanoviská v písomnej forme, na prijatie stanoviska komisie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Čl. III. 
Zánik členstva, odvolanie člena a menovanie mimoriadneho člena

 1. Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa členstva, odvolaním člena dekanom PdF TU v Trnave a úmrtím člena.
 2. Dekan PdF TU v Trnave môže vymenovať aj mimoriadneho člena komisie, ktorým je spravidla odborník s profilom potrebným pre posúdenie konkrétnej žiadosti, resp. podnetu. Mimoriadny člen má počas zasadnutia komisie poradnú právomoc a neúčastní sa hlasovania.

Čl. IV 
Orgány komisie

 1. Predseda komisie 
    
  Predsedu komisie menuje dekan PdF TU v Trnave. Predsedom komisie je prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť. Plní tieto úlohy:
 1. zastupuje komisiu navonok;
 2. zvoláva a vedie zasadnutie komisie;
 3. pripravuje návrh programu zasadnutí komisie;
 4. funkčné obdobie predsedu je viazané na výkon funkcie prodekana pre VVUČ.
 1. Tajomník 
    
  Tajomníka komisie menuje dekan PdF TU v Trnave. Tajomníkom komisie je referent pre vedu, výskum a zahraničnú činnosť. Tajomník komisie nie je členom komisie. Tajomník je taktiež viazaný mlčanlivosťou. Tajomník plní najmä tieto úlohy:
 1. zúčastňuje sa na každom zasadnutí komisie;
 2. vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia komisie;
 3. vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie;
 4. na základe pokynov predsedu komisie vykonáva základné administratívne a technické práce nevyhnutné pre činnosť komisie.

Čl. V. 
Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť od 1. mája 2021.

 

 

 

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
  dekanka PdF TU v Trnave

 

 

 

Prílohy:

 

1 Rokovací poriadok

2 Návrhový list

 


Príloha č. 1

 

Rokovací poriadok 
Komisie pre etiku a integritu výskumu PdF TU v Trnave

Čl. I 
Zasadnutie komisie

 1. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie na základe počtu doručených písomných žiadostí a podnetov.
 2. Tajomník komisie na základe poverenia predsedom komisie oznamuje členom komisie (písomne alebo cez email) termín najbližšieho zasadnutia komisie najneskôr dva týždne pred termínom zasadnutia ako aj Program zasadnutia komisie.
 3. Zasadnutie komisie je neverejné. Zúčastňujú sa ho iba členovia etickej komisie, tajomník, prípadne mimoriadny člen komisie.
 4. Zápisy a všetky materiály spojené s činnosťou zasadnutia komisie sú dôverné, s výnimkou vyhlásení, stanovísk a iných dokumentov, priamo určených na zverejnenie.

Čl. II 
Posudzovanie žiadostí

 1. Komisia posudzuje doručené žiadosti v podobe Návrhových listov pre potvrdenie etiky a integrity výskumu spolu s Evaluačným dotazníkom. Vyjadruje sa taktiež k doručeným podnetom, týkajúcich sa etických aspektov vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti.
 2. K posúdeniu doručených žiadostí a podnetov je potrebná nasledujúca dokumentácia:
 • vyplnený Návrhový list pre potvrdenie etiky a integrity výskumu spolu s Evaluačným dotazníkom, v prípade potreby získania potvrdenia o etike a integrite výskumu;
 • písomný podnet doručený komisii, v prípade vyžiadaného stanoviska k etickým aspektom vedeckovýskumnej, publikačnej alebo projektovej činnosti.
 1. Komisia preverí úplnosť informácií poskytnutých žiadateľom v Návrhovom liste. Komisia preverí skutkový stav podnetov súvisiacich s etickými aspektmi vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti.
 2. Komisia eviduje všetky doručené žiadosti a podnety podľa dátumu doručenia a včasne informuje žiadateľa v prípade ich neúplnosti. V prípade potreby si komisia môže vyžiadať aj ďalšie materiály potrebné k posúdeniu žiadosti alebo podnetu.

Čl. III 
Rozhodovanie komisie

 1. Komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním.
 2. Hlasovania sa zúčastňujú výlučne menovaní členovia komisie. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie vrátane predsedu komisie.
 3. Rozhodnutie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Člen komisie, ktorý hlasuje proti prijatiu návrhu, má právo, aby jeho stanovisko bolo uvedené v zápisnici z rokovania.
 4. Členovia komisie, u ktorých by pri posudzovaní návrhu konkrétnej žiadosti alebo podnetu mohlo ísť o stret záujmov, sa prerokovávania ani hlasovania nezúčastnia.
 5. Pokiaľ komisia vyžaduje k svojmu rozhodnutiu ďalšie informácie, na túto skutočnosť upozorní žiadateľa, ktorý dané informácie poskytne do jedného mesiaca od doručenia upozornenia. V opačnom prípade je žiadosť odložená.
 6. Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje: dátum a miesto konania, zoznam prítomných členov (prezenčná listina), hlavné body diskusie, záznam o rozhodnutí vrátane výsledkov hlasovania, podpis predsedu komisie.
 7. Členovia komisie sú povinní rešpektovať všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany a dôvernosti informácií, údajov a dokumentácie spojenej s činnosťou komisie v súlade s právnymi predpismi a rokovacím poriadkom komisie.

Článok IV. 
Oznámenie žiadateľovi o rozhodnutí komisie

 1. Komisia žiadateľovi písomne oznámi svoje stanovisko do 30 dní od prijatia žiadosti.
 2. Písomné rozhodnutie musí obsahovať:
 • číslo návrhu
 • názov a adresu komisie
 • meno žiadateľa
 • záver/rozhodnutie komisie
 • v prípade nesúhlasu komisie uviesť jasný dôvod zamietnutia žiadosti
 • dátum a podpis.

Článok V. 
Archivácia

 1. Komisia uchováva nasledujúcu dokumentáciu:
 • zoznam členov komisie, štatút a rokovací poriadok
 • všetky podklady, ktoré poslali žiadatelia na adresu komisie
 • všetku korešpondenciu komisie so žiadateľmi a zúčastnenými stranami
 • zápisnice zo všetkých zasadnutí komisie
 1. Za riadnu archiváciu je zodpovedný predseda komisie.
 2. Dokumentácia sa uchováva počas minimálne 5 rokov od vydania rozhodnutia komisie.
 3. Na požiadanie sa dokumentácia môže poskytnúť k nahliadnutiu oprávneným slovenským alebo zahraničným kontrolným orgánom.

Článok VI. 
Účinnosť

 

Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2021.

 


Príloha č. 2

 

Návrhový list pre potvrdenie etiky a integrity výskumu 
  
č. návrhu (proposal no):

(to be completed by the commission)

 

 

Žiadateľ / Zodpovedný(í) výskumník(ci) (applicant / researcher responsible):

 

 

Téma výskumu/Research Topic (Enter the title of the research or research project):

 

 

Miesto a časový rámec realizácie výskumu/Place and time schedule of research:

 

 

 

Sponzor alebo grantová agentúra/Sponsor or grant agency:

 

 

Vyjadrenie k etickým aspektom výskumu vo vzťahu k sponzorom/Statement on ethical aspects of research in relation to sponsors:

 

 

 

Charakteristika a ciele výskumu/Characteristics and research objectives:

 

 

 

V Trnave, dňa

(place, date)

 

  podpis žiadateľa/zodpovedného výskumníka
  (signature of the applicant/researcher responsible)