Dátum: 13. 11. 2013, pred viacerými rokmi

Habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora sa riadi ikonavyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov a umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor a nadväzne ikonazásadami Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov alebo umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Uchádzač o habilitačné konanie a o konanie na vymenovanie za profesora pošle všetky dokumenty vyžadované ikonazásadami Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov alebo umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na Oddelenie pre vedu a výskum PdF TU, všetky v jednom exemplári.

Po prijatí požadovaných materiálov sú tieto postúpené garantovi odboru, v ktorom sa má habilitačné alebo inauguračné konanie začať, pričom garant spolu so spolugarantmi posúdia komplexnosť a úplnosť žiadosti a plnenie predpísaných kritérií na začatie habilitačného konania, resp. konania na vymenovanie za profesora.

Na základe tohto posúdenia bude uchádzačovi oznámené, či spĺňa kritériá habilitačného konania, resp. konania na vymenovanie za profesora. V prípade plnenia nevyhnutných kritérií bude uchádzač vyzvaný, aby predsedovi vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave predložil oficiálnu žiadosť o začatie habilitačného konania, resp. konania na vymenovanie za profesora, spolu s dodaním kompletných materiálov.

Habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora sa oficiálne začína podaním žiadosti o dané konanie predsedovi vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.