Dátum: 16. 12. 2021, predminulý rok

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

(1) Kritériá sú vypracované v súlade s prislúchajúcimi ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s Kritériami používanými pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (KHKV). Ako interný legislatívny dokument Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity spresňujú podmienky stanovené zákonom, ktoré musí spĺňať uchádzač o získanie vedecko­‑pedagogického titulu docent, resp. profesor.
(2) Východiskom na stanovenie kritérií na získanie titulov docent a profesor sú zákonom stanovené pracovné povinnosti docentov a profesorov.

Článok 2 
Kritériá na získanie vedecko­‑pedagogického titulu docent

§ 1 
Kvalifikačné predpoklady

(1) Akademický titul PhD., resp. vedecká hodnosť CSc. alebo DrSc.
(2) Predloženie habilitačnej práce v súlade s prislúchajúcim ustanovením zákona.

§ 2 
Požiadavky na rozsah pedagogickej praxe

(1) Vykonávanie pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času na vysokej škole v prislúchajúcej vednej oblasti, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania.
(2) Systematické vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác, spolu najmenej desať bakalárskych a diplomových prác.

§ 3 
Publikačná aktivita a vedecký výskum 
(Kvantifikačné ukazovatele vedeckej práce)

Požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú formulované ako najmenej:

(1) Autorstvo jednej publikovanej monografickej práce (autorský rozsah minimálne 3 AH), ktorá prešla štandardným recenzným konaním a bola vydaná vydavateľstvom štandardne vydávajúcim vedeckú literatúru. Za monografickú prácu sa považuje aj štúdia typu vedeckej monografie resp. kapitoly monografickej práce v autorskom rozsahu minimálne 3 AH.
(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej dvoch vysokoškolských učebných textov resp. skrípt, prípadne kapitol v nich s minimálnym súhrnným autorským podielom 3 AH alebo jednej vysokoškolskej učebnice, pričom spoluautorstvo musí tvoriť najmenej 3 AH. V prípade spoluautorstva sa požiadavka na rozsah troch autorských hárkov viaže na jeden text.
(3) Autorstvo najmenej dvadsiatich ôsmich pôvodných vedeckých prác s významným autorským vkladom (min. 25 %) uverejnených vo vedeckých časopisoch, recenzovaných knižných publikáciách a recenzovaných zborníkoch, z toho autorstvo najmenej ôsmich pôvodných vedeckých prác uverejnených v zahraničnom časopise, v zahraničnej recenzovanej knižnej publikácii alebo v zahraničnom recenzovanom zborníku a troch pôvodných vedeckých prác registrovaných v databázach WoS a/alebo Scopus. Z celkového počtu vedeckých prác musia byť najmenej tri vedecké práce uverejnené v období ostatných 5 rokov od termínu podania žiadosti. Zároveň najmenej v piatich vedeckých prácach musí byť žiadateľ v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora.
  V odbore učiteľstvo a pedagogické vedy môžu byť do kategórie pôvodných vedeckých prác zaradené aj osobitné pedagogické výstupy – učebnice alebo ekvivalentné didaktické prostriedky pre materské, základné a stredné školy s medzinárodným ocenením; analytické a výskumné správy zamerané na školstvo a vzdelávanie pre OECD, EÚ a iné nadnárodné organizácie vo svetovom jazyku; učebnice alebo ekvivalentné didaktické prostriedky pre materské, základné a stredné školy (so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ) s výrazným využitím na národnej úrovni; analytické a výskumné správy pre potreby rezortu školstva a vzdelávania zadané ústrednými orgánmi vlády, rezortu alebo rezortnými organizáciami. Takýchto výstupov môže byť na získanie vedecko­‑pedagogického titulu docent použitých najviac šesť.
(4) Vo výhradne národne orientovanom výskume môžu byť ako alternatíva predložené aj iné výstupy, pričom miera a povaha alternácie bude dôsledne posúdená so zreteľom na charakter, podobu a špecifiká takéhoto výskumu.
(5) Aktívna účasť na pätnástich vedeckých konferenciách, z toho aspoň na piatich zahraničných.
(6) Účasť na riešení najmenej dvoch vedeckovýskumných úloh (zahraničné granty, domáce granty typu VEGA a pod.).

§ 4 
Ohlasy na publikované práce

Najmenej dvadsaťpäť citácií a ohlasov, z toho aspoň desať citácií a ohlasov od zahraničných autorov a päť citácií a ohlasov v databázach WoS a/alebo Scopus (okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov prislúchajúcej publikácie).

§ 5 
Iná odborná činnosť

(1) Členstvo v komisiách pre štátne záverečné skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.
(2) Členstvo v odborných radách, grémiách, komisiách alebo výboroch.

§ 6 
Forma predkladania výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti

(1) Za rozhodujúce a určujúce sa pokladajú výstupy z vedeckej práce uchádzača v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné konanie. Hodnotí sa aktuálny stav k dátumu začatia habilitačného konania.
(2) Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
  a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (prístupné na www.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v časti Univerzitná knižnica),
  b) zoznamom vedeckých, odborných a vzdelávacích grantov a projektov, v ktorých bol uchádzač hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom,
  c) zoznamom ohlasov kategorizovaných v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky.

Článok 3 
Kritéria na získanie vedecko­‑pedagogického titulu profesor

§ 7 
Kvalifikačné predpoklady

(1) Akademický titul PhD., resp. vedecká hodnosť CSc. alebo DrSc.
(2) Vedecko­‑pedagogický titul docent.

§ 8 
Požiadavky na rozsah pedagogickej praxe

Vykonávanie pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z prislúchajúcej vednej oblasti, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko­‑pedagogický titul profesor. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len čas, počas ktorého bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to na pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov.

§ 9 
Publikačná aktivita a vedecký výskum 
(Kvantifikačné ukazovatele vedeckej práce)

Požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú formulované ako najmenej:

(1) Autorstvo najmenej dvoch publikovaných vedeckých monografických prác (pri každej autorský rozsah minimálne 3 AH), ktoré prešli štandardným recenzným konaním a boli vydané vydavateľstvom štandardne vydávajúcim vedeckú literatúru. Za monografickú prácu sa považuje aj štúdia typu vedeckej monografie resp. kapitoly monografickej práce v autorskom rozsahu minimálne 3 AH. V umeleckých študijných odboroch sa požiadavka monografie môže nahradiť umeleckým dielom alebo umeleckým výkonom, ktoré sú väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a prezentované samostatne, ak ide o umelecké diela a výkony, ktoré sú uvádzané na renomovaných festivaloch, umeleckých scénach, galériách a pod., a sú pred uvedením posudzované (recenzované, lektorované…) a vyberané komisiami.
(2) Publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice a dvoch skrípt, učebných textov alebo kapitol v nich (súhrnný autorský podiel 3 AH pre každú z nich). Vysokoškolská učebnica alebo skriptum sa v umeleckých odboroch môže nahradiť umelecko­‑pedagogickým vedením medzinárodnej tvorivej dielne alebo umeleckého sympózia.
(3) Autorstvo päťdesiatich piatich pôvodných vedeckých prác s významným autorským vkladom (min. 25 %) uverejnených vo vedeckých recenzovaných časopisoch, knižných publikáciách a recenzovaných zborníkoch, z toho autorstvo aspoň pätnástich pôvodných vedeckých prác uverejnených v zahraničných vedeckých časopisoch, knižných publikáciách a recenzovaných zborníkoch a autorstvo šiestich pôvodných vedeckých prác registrovaných v databázach WoS a/alebo Scopus. Z celkového počtu vedeckých prác musia byť najmenej tri vedecké práce uverejnené v období ostatných 5 rokov od termínu podania žiadosti. Zároveň najmenej v pätnástich vedeckých prácach musí byť žiadateľ v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora.
  V odbore učiteľstvo a pedagogické vedy môžu byť do kategórie pôvodných vedeckých prác zaradené aj osobitné pedagogické výstupy – učebnice alebo ekvivalentné didaktické prostriedky pre materské, základné a stredné školy s medzinárodným ocenením; analytické a výskumné správy zamerané na školstvo a vzdelávanie pre OECD, EÚ a iné nadnárodné organizácie vo svetovom jazyku; učebnice alebo ekvivalentné didaktické prostriedky pre materské, základné a stredné školy (so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ) s výrazným využitím na národnej úrovni; analytické a výskumné správy pre potreby rezortu školstva a vzdelávania zadané ústrednými orgánmi vlády, rezortu alebo rezortnými organizáciami. Takýchto výstupov môže byť na získanie vedecko­‑pedagogického titulu profesor použitých najviac desať.
(4) Vo výhradne národne orientovanom výskume môžu byť ako alternatíva predložené aj iné výstupy, pričom miera a povaha alternácie bude dôsledne posúdená so zreteľom na charakter, podobu a špecifiká takéhoto výskumu.
(5) Aktívna účasť na najmenej tridsiatich vedeckých konferenciách, z toho aspoň na desiatich zahraničných.
(6) Riešiteľ najmenej piatich vedeckovýskumných úloh (zahraničné, domáce granty) z toho najmenej dvoch ako zodpovedný riešiteľ.

§ 10 
Vedecká škola

(1) Vedenie najmenej dvoch študentov doktorandského štúdia, z tohoúspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky.
(2) Oponovanie dizertačných a habilitačných prác alebo projektov výskumných úloh.
(3) Aktivita pri vypracovaní programov magisterského a doktorandského štúdia.
(4) Garantovanie študijných programov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia alebo gestorovanie povinných predmetov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

§ 11 
Ohlasy na publikované práce

Najmenej šesťdesiat ohlasov (citácií, recenzií) na publikované práce autora, z toho aspoň dvadsať ohlasov od zahraničných autorov na publikované práce a  desať citácií a ohlasov v databázach WoS a/alebo Scopus (okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov prislúchajúcej publikácie).

§ 12 
Iná odborná činnosť

(1) Členstvo v medzinárodných odborných organizáciách, vedeckých radách, výboroch.
(2) Členstvo v domácich odborných organizáciách, vedeckých radách, výboroch a komisiách.
(3) Členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík.
(4) Členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí (kongresov, konferencií, kolokvií).
(5) Vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí.
(6) Zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie.
(7) Ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite a pod.
(8) Písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.

§ 13 
Forma predkladania výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti

(1) Za rozhodujúce a určujúce sa pokladajú výstupy z vedeckej práce uchádzača v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie. Hodnotí sa aktuálny stav k dátumu začatia vymenúvacieho konania.
(2) Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
  a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (prístupné na www.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v časti Univerzitná knižnica),
  b) zoznamom vedeckých, odborných a vzdelávacích grantov a projektov, kde bol uchádzač hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom,
  c) zoznamom ohlasov kategorizovaných v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky.

Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Tieto kritériá boli schválené Vedeckou radou Pedagogickej fakulty TU dňa 4. novembra 2021 uznesením č. 10 a Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. 11. 2021 uznesením č. 3‑VR TU 3/2021. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.
(2) Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú účinnosť Kritériá na získanie vedecko­‑pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko­‑pedagogického titulu profesor Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 19. marca 2014.
(3) Kritériá formulované ako minimálne nemožno nahrádzať plnením iných kritérií.
doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.
dekanka Pedagogickej fakulty TU rektor Trnavskej univerzity

 
  


 

Tabelárne vyjadrenie vybraných extenzívnych ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti na získanie vedecko­‑pedagogického titulu docent a na získanie vedecko­‑pedagogického titulu profesor

  docent profesor
Pedagogická prax na VŠ 3 3 po získaní doc.
Vedecké monografie 1 2
Skriptá a vysokoškolské učebnice
Skriptá alebo učebné texty1 2 2
alebo vysokoškolské učebnice 1  
Vysokoškolské učebnice   1
Pôvodné vedecké práce
Pôvodné vedecké práce v časopisoch, knižných publikáciách a zborníkoch 28 55
z toho pôvodné vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch 8 15
pôvodné vedecké práce registrované v databázach WoS a/alebo Scopus 3 6
v pozícii hlavného alebo korešpondujúceho autora 5 15
uverejnené v období ostatných 5 rokov od termínu podania žiadosti 3 3
Citácie a ohlasy
Citácie a ohlasy celkom 25 60
z toho citácie a ohlasy zahraničné 10 20
citácie a ohlasy v databázach WoS a/alebo Scopus 5 10
Konferencie
Konferencie celkom 15 30
z toho konferencie zahraničné 5 10
Vedeckovýskumné úlohy
Domáce granty, zahraničné granty (riešiteľ) 2  
Domáce granty, zahraničné granty (riešiteľ a zodp. riešiteľ)   5 z toho 2 zodp. riešiteľ
Vedecká škola
Vedenie doktorandov alebo absolventov postgraduálneho štúdia (PhD., CSc.) 0 2

1 Pri spoluautorstve rozsah najmenej 3 AH.