Dátum: 15. 4. 2019, pred piatimi rokmi, aktualizované: 27. 5. 2021, pred tromi rokmi, Príloha 1

Čl. 1 
Kritériá na pridelenie ubytovanie študentom

(1) Kritériá na pridelenie ubytovania študentom (ďalej len „kritériá“), ktoré sa zohľadňujú sú:
  a) vážený študijný priemer za predchádzajúce uzavreté obdobie štúdia (nedotýka sa študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu),
  b) vzdialenosť a časová dostupnosť,
  c) sociálne aspekty, zdravotný stav,
  d) mimoškolské aktivity študentov.
(2) Pre súčasných študentov univerzity v dennej forme štúdia a študentov, ktorí budú v roku, na ktorý sa prideľuje ubytovanie, prijatí do 1. ročníka magisterského a doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia budú zohľadňované kritériá podľa odseku 1 písm. a) až d) tohto článku.
(3) Pre študentov, ktorí budú v roku, na ktorý sa prideľuje ubytovanie, prijatí do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu v dennej forme budú zohľadňované len kritériá podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku.

Čl. 2 
Vážený študijný priemer

(1) Vážený študijný priemer sa berie automaticky zo systému MAIS v nasledujúcich hladinách:
  a) 1,00 – 1,29 50 bodov
  b) 1,30 – 1,59 40 bodov
  c) 1,60 – 1,89 30 bodov
  d) 1,90 – 2,09 20 bodov
  e) 2,10 – 2,59 10 bodov
  f) viac ako 2,59 0 bodov
(2) Pre študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu sa toto kritérium neuplatňuje.
(3) Pre študentov prijatých do 1. ročníka magisterského a doktorandského študijného programu prestupujúcich z iných vysokých škôl sa uplatní vážený študijný priemer z absolvovanej vysokej školy.

Čl. 3 
Vzdialenosť a časová dostupnosť

(1) Vzdialenosť univerzity z miesta trvalého bydliska žiadateľa do sídla univerzity
  a) menej ako 60 km, ak čas prepravy prekročí 1,5 hodiny 10 bodov
  b) 60 km – 100 km 20 bodov
  c) 101 km – 140 km 30 bodov
  d) 141 km – 180 km 40 bodov
  e) 181 km – 220 km 50 bodov
  f) 221 km – 260 km 60 bodov
  g) 261 km – 300 km 70 bodov
  h) 301 km – 340 km 80 bodov
  i) 341 km – 380 km 90 bodov
  j) 381 km a viac 100 bodov
(2) Časová náročnosť
  a) nad 2 hodiny straty času cestovaním 5 bodov
  b) nad 4 hodiny straty času cestovaním 10 bodov
  c) nad 6 hodín straty času cestovaním 15 bodov
(3) Potvrdenie o vzdialenosti a časovej náročnosti z miesta trvalého bydliska študenta do sídla univerzity vydané dopravcom je povinnou prílohou ku každej žiadosti. Potvrdenie si študent zaobstará na vlastné náklady. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať požadované potvrdenie, nebude referentkou študijného oddelenia fakulty spracovaná.

Čl. 4 
Sociálne aspekty

(1) Sociálne znevýhodnený študent získa body, ak
  a) je jednostranne osirelý 60 bodov
  b) sú obaja rodičia na invalidnom, starobnom alebo predčasnom dôchodku alebo nezamestnaní 50 bodov
  c) je jeden rodič na invalidnom, starobnom alebo predčasnom dôchodku alebo nezamestnaný 30 bodov
  d) je v aktuálnom akademickom roku poberateľom sociálneho štipendia (okrem študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu)1 20 bodov
(2) Ak študent v žiadosti uvedie niektorý z aspektov, je povinný to zdokladovať príslušným úradným potvrdením. Žiadosť, ktorá nebude obsahovať požadované potvrdenie, nebude referentkou študijného oddelenia fakulty spracovaná.

1 § 5 vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Čl. 5 
Mimoškolské aktivity študentov

(1) Študent môže získať body za vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti a za činnosť v študentských spolkoch a združeniach v prospech univerzity alebo fakulty.
(2) Študent získa body podľa odseku 1 tohto článku, ak je:
  a) účastníkom fakultného kola ŠVOČ (umiestnenie 1. až 3. miesto) 50 bodov
  b) účastníkom športového, vedeckého, výskumného či iného podujatia na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni a umiestni sa do 3. miesta 50 bodov
  c) účastníkom fakultného kola ŠVOČ (bez umiestnenia) 40 bodov
  d) členom akademického senátu univerzity/fakulty 30 bodov
  e) členom KPUŠ TU 30 bodov
  f) členom Študentskej rady vysokých škôl alebo Študentskej rady Trnavskej univerzity v Trnave, alebo iných študentských organizácií podporovaných TU 30 bodov
  g) členom redakčnej rady univerzitného/fakultného časopisu 30 bodov
  h) členom športových družstiev a kultúrno­‑spoločenských združení univerzity/fakulty po schválení prorektorom pre vzdelávanie 30 bodov
  i) člen projektového tímu vedeckovýskumného projektu na fakulte/katedre/univerzitnom pracovisku 30 bodov
  j) darcom krvi – minimálne trikrát za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o ubytovanie 30 bodov
(3) Body na základe odseku 2 tohto článku je možné prideliť iba za výsledky a činnosť študenta počas zimného semestra aktuálneho akademického roka a letného semestra predchádzajúceho akademického roka.
(4) Zo všetkých možností uvedených v odseku 2 tohto článku budú akceptované len dve mimoškolské aktivity s najvyšším počtom bodov.
(5) Študent musí členstvo v jednotlivých organizáciách, účasť na podujatiach a darcovstvo krvi zdokladovať príslušným potvrdením. Ak študent potvrdenie k žiadosti nepriloží, nebude mu mimoškolská aktivita v bodovom ohodnotení zohľadnená, tzn. body mu v zmysle článku 1 odseku 1 písm. d) nebudú pridelené.

Čl. 6 
Dôvody pre výnimku pri prideľovaní ubytovania

(1) Študentovi, ktorý spĺňa podmienky pre udelenie výnimky pri prideľovaní ubytovania podľa odseku 5 tohto článku, KPUŠ TU ubytovanie pridelí. Študent musí pri podávaní žiadosti splnenie podmienok zdokladovať úradnými rozhodnutiami.
(2) Pri evidencii v systéme MAIS bude študentovi pridelených 350 bodov.
(3) Kritériá podľa článku 1 odseku 1 písm. a) až d) nebudú u týchto žiadateľov zohľadňované iba ak splnia podmienky podľa tohto článku, v opačnom prípade bude ich žiadosť posudzovaná ako žiadosť bežného žiadateľa o ubytovanie.
(4) Študenti spĺňajúci podmienky na pridelenie výnimky pri ubytovaní podľa odseku 5 tohto článku, budú prednostne ubytovaní v nimi vybranom ubytovacom zariadení.
(5) Dôvody pre výnimku pri prideľovaní ubytovania:
  a) zdravotný stav študenta – študent s ťažkým zdravotným postihnutím (platí len pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia),
  b) obojstranne osirelý študent,
  c) študent v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v zahraničí,
  d) zahraničný študent študujúci na univerzite s výnimkou samoplatcu,
  e) študent s nariadenou ústavnou výchovou (detský domov).
  f) študent so špecifickými potrebami
  g) sprevádzajúci študent zahraničných mobilít (bude ubytovaný v tom istom ubytovacom zariadení ako zahraniční študenti).

Čl. 7 
Penalizácia študentov

(1) Zníženie počtu bodov pridelených podľa článkov 2 až 6. Dôvodmi na zníženie počtu bodov sú:
  a) písomné pokarhanie disciplinárnou komisiou fakulty alebo rozhodnutie o podmienečnom vylúčení študenta disciplinárnou komisiou fakulty −30 bodov
  b) písomné pokarhanie od ubytovateľa −50 bodov
  c) zrušenie ubytovania študentom bez súhlasu univerzity počas výučbového obdobia −100 bodov
  d) zrušenie ubytovania študentom bez súhlasu univerzity – s náhradníkom −20 bodov
(2) Neposkytnutie ubytovania študentovi v akademickom roku nasledujúcom po akademickom roku, na ktorý sa ubytovanie prideľuje, ani v prípade, že splní podmienky na pridelenie ubytovania, za:
  a) zrušenie ubytovania ubytovateľom,  
  b) nenastúpenie na pridelené miesto v termíne nástupu,  
  c) nezaplatenie poplatku za ubytovanie a kaucie za ubytovanie do stanoveného termínu.  
(3) V iných odôvodnených prípadoch o penalizácii rozhodne KPUŠ TU, ak sa o týchto prípadoch uznesie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
(4) Dôvody na zníženie počtu bodov podľa odseku 1 tohto článku sa posudzujú za akademický rok, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa žiadosť o ubytovanie vzťahuje.

Čl. 8 
Spôsob prideľovania ubytovania podľa bodov

(1) Ubytovanie sa prideľuje podľa výšky dosiahnutých bodov.
(2) Na prvom mieste sa umiestňuje uchádzač s najvyšším počtom bodov. Ostatní uchádzači až po posledného sa usporiadajú zostupne podľa počtu dosiahnutých bodov. Podľa možnosti, po splnení podmienok na ubytovanie sa pri ubytovávaní uprednostňujú novoprijatí študenti TU v Trnave.
(3) V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, rozhodujúcim kritériom pre poskytnutie ubytovania bude vzdialenosť univerzity z miesta trvalého alebo prechodného bydliska žiadateľa.
(4) KPUŠ TU vyčlení päť miest v rámci rezervy rektora univerzity v ubytovacom zariadení Študentský domov Petra Pázmaňa, o obsadení ktorých rozhodne rektor univerzity najneskôr do konca akademického roku, ktorý predchádza roku, na ktorý je prideľované ubytovanie. Po tomto termíne KPUŠ TU pridelí voľné miesta ostatným záujemcom.
(5) Ostatné miesta pridelí KPUŠ TU podľa počtu dosiahnutých bodov a kapacitných možností ubytovacích zariadení.

Čl. 9

(1) Kritériá tvoria neoddeliteľnú súčasť vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave.
(2) Kritériá boli prerokované a schválené v Akademickom senáte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15. apríla 2019 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave na úradnej výveske univerzity.
………………………………………………… ………………………………………
Mgr. Katarína Karabová, PhD. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predsedníčka rektor
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave Trnavskej univerzity v Trnave