Dátum: 8. 9. 2017, pred niekoľkými rokmi, tento článok vyžaduje aktualizáciu.

Poznámka: Tento článok vyžaduje aktualizáciu.

Študent/ka v nadštandardnej forme štúdia a študent/ka v externej forme štúdia je povinný/á podľa § 92 ods. 6 zákona o vysokých školách, v zmysle ustanovení čl. 40 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a čl. 2 ods. 2 a ods. 11 písm. a) vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018 (ďalej len „vyhláška o školnom a poplatkoch“) uhradiť školné za štúdium v akademickom roku 2017/2018 do 30. septembra 2017 výhradne bezhotovostným prevodom na účet Trnavskej univerzity v Trnave:

  • číslo účtu IBAN: SK 33 8180 0000 0070 0006 5500,
  • variabilný symbol: je jedinečný pre každé štúdium a je (bude) uvedený v systéme MAIS v časti Štúdium → Financovanie → Váš variabilný symbol na AR 2017/2018; v systéme MAIS bude dostupný po 16. 9. 2017,
  • špecifický symbol: nájdete na rozhodnutí o platbe školného.

Rozhodnutie o platbe školného Vám bude doručené poštou – ako doporučená zásielka.

Študentom vyšších ročníkov externého bakalárskeho a magisterského štúdia bude doručené upozornenie o platbe školného za štúdium poštou (tiež ako doporučená zásielka).

Ročné školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a externé štúdium v bakalárskom stupni štúdia je od AR 2018/2019 650 €.

Ročné školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a externé štúdium v magisterskom stupni štúdia je od AR 2018/2019 800 €.