Dátum: 21. 7. 2021, pred tromi rokmi

 

Informácie o kariérnom poradenstve pri Centre podpory študentov Trnavskej univerzity nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Činnosť kariérneho poradcu v rámci Centra podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave nie je týmto usmernením dotknutá.

 

Kariérový poradca na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky dotýkajúce sa kariérového poradenstva študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzite v Trnave.

Kariérový poradca fakulty poskytuje poradenstvo osobne, online alebo prostredníctvom e‑mailovej komunikácie.

 

Kariérový poradca 
doc. Dana Masaryková, PhD. – adresa elektronickej pošty