Časový harmonogram roka Trnavskej univerzity v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Zoznam používaných skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
PV povinne voliteľný (predmet)
 
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZP záverečná práca
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ rozširujúce štúdium
12. 6. 2023 – 14. 9. 2023   zápis do 1. ročníka na AR 2023/2024 zápis do 1. ročníka Mgr. študentov po opravných ŠS na AR 2023/2024 zápis PhD. študentov na AR 2023/2024    
4. 9. – 5. 9. 2023 potvrdenia o návšteve školy          
8. 1. – 9. 2. 2024     asistentská prax pre 2. rok Mgr. študentov      
september 2023   promócie absolventov AR 2022/2023 promócie absolventov AR 2022/2023      
6. 9. – 8. 9. 2023 študijné odd. zatvorené (rozhod.)          
11. – 14. 9. 2023 adaptačný týždeň 1. ročník, imatrikulácie adaptačný týždeň 1. ročník, imatrikulácie        
18. 9. 2023         zápis študentov na AR 2023/2024 – ZS zápis študentov na AR 2023/2024 – ZS
18. 9. 2023 Veni Sancte          
18. 9. 2023 začiatok ZS          
1. 12. 2023     koniec ZS pre 2. rok Mgr. Štúdia (UAP)      
18. 9. – 23. 9. 2023   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
18. 9. – 8. 12. 2023 výučba (s výnimkou 2. Mgr UAP)          
31. 10. 2023     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2024/2025      
30. 11. 2023     študent končiaci v AR 2024/2025 sa prihlási na tému DP v MAIS      
27. 11. – 1. 12. 2023     zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS pre 2. Mgr. UAP      
4. 12. – 8. 12. 2023   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS      
1. 12. 2023 – 10. 2. 2024 skúškové obdobie pre 2. Mgr. UAP   skúškové obdobie pre 2. Mgr. UAP      
9. 12. 2023 – 10. 2. 204 skúškové obdobie          
24. 1. 2024 deň otvorených dverí          
dátum termín   ŠS EFŠ UPV, PP, SPV      
15. 12. 2023 1. termín ŠS   nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS      
12. 1. 2024     skúškové obdobie – do 12. 1. 2024      
15. 1. 2024 1. termín ŠS   posudky v EZP      
22. 01. – 31. 1. 2024 1. termín ŠS   ŠS      
12. 1. 2024 2. termín ŠS   nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS      
26. 1. 2024     skúškové obdobie – do 19. 1. 2024      
29. 1. 2024 2. termín ŠS   posudky v EZP      
5. 2. – 9. 2. 2024 2. termín ŠS   ŠS      
LS 3. termín ŠS   nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS      
LS 3. termín ŠS   posudky v EZP      
LS 3. termín ŠS   ŠS      
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
12. 2. 2024         zápis študentov na AR 2023/2024 – LS zápis študentov na AR 2023/2024 – LS
12. 2. 2024 začiatok LS          
12. 2. 2024 zápis po prerušení zápis po prerušení zápis po prerušení zápis po prerušení    
12. 2. – 16. 2. 2024   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
12. 2. – 10. 5. 2024 výučba          
február 2024     promócie absolventov AR 2023/2024      
29. 2. 2024   vypísanie tém BP v MAIS        
28. 3. 2024       vypísanie tém DzP    
28. 3. 2024   študent končiaci v AR 2024/2025 sa prihlási sa na tému BP v MAIS        
27. 3. – 2. 4. 2024 veľkonočné prázdniny          
12. 2. – 26. 4. 2024   výučba 3. ročníka Bc. štúdia        
12. 2. – 19. 4. 2024     výučba 2. ročníka Mgr. štúdia      
22. 4. – 26. 4. 2024   vypísanie termínov na skúšky Bc. 3. rok štúdia (min. počet 5)        
27. 4. 2024 – 18. 5. 2024   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS        
20. 4. 2024 – 10. 5. 2024     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS      
26. 4. 2024       odovzdanie prihlášky na DzS + DzPj, odovzdanie prihlášky na obhajobu DzP + DzP    
apríl 2024 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2024/2025          
apríl, máj 2024   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2024/2025 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2024/2025 v systéme MAIS      
10. 5. 2024         odovzdanie ZP +1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky odovzdanie ZP +1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky
6. 5 – 10. 5. 202   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS      
7. 5. 2024 Te Deum          
11. 5. – 29. 6. 2024 skúškové obdobie          
7. 6. 2024       prihlášky na štúdium PhD. na AR 2024/2025    
15. 6. a 22. 6. 2024         záverečné skúšky záverečné skúšky
jún 2024   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2022/2023 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2022/2023 v systéme MAIS      
19. 6. 2024       prijímacie konanie    
24. 6. – 28. 6. 2024     promócie absolventov AR 2023/2024 DzS, obhajoba DzP    
1. 7. – 31. 8. 2024 prázdniny          
júl 2024   promócie absolventov AR 2023/2024        
3. 7. 2024 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2024/2025          
4. 7. 2024 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2024/2025          
3. 7. 2024 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2024/2025          
31. 7. 2024         prihlášky na štúdium DPŠ na AR 203/20244 prihlášky na štúdium RŠ – AJL na AR 2023/2024
11. 8. 2024         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti  
Dátum Termín ŠS ŠS
22. 4. 2024 riadny ŠS   nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS      
9. 5. 2024 riadny ŠS komb./jedn. Mgr.   posudky v EZP      
15. 5. – 27. 5. 2024 riadny ŠS jedn. Mgr.   ŠS      
15. 5. – 23. 5. 2023 riadny/1. kolo komb. Mgr.   ŠS      
5. 6. – 9. 6. 2024 riadny/2. kolo komb. Mgr.   ŠS      
22. 4. 2024 riadny ŠS celé Bc. nahratie BP do EZP, prihláška na ŠS        
15. 5. 2024 riadny ŠS celé Bc. posudky v EZP        
22. 5. – 7. 6. 2024 riadny ŠS celé Bc. ŠS        
31. 5. 2024 ŠS – 1. opravný termín prihláška na opravné ŠS prihláška na opravné ŠS      
19. 6. – 28. 6. 2024 ŠS – 1. opravný termín celé Bc. ŠS – opravná obhajoba BP nahratej do EZP k 22. 4. 2024        
19. 6. – 28. 6. 2024 ŠS – 1. opravný termín pre celé Mgr. ŠS aj opravná obhajoba DP   ŠS a opravná obhajoba DP nahratej do EZP k 22. 4. 2024      
30. 6. 2024 ŠS – 2. opravný termín 
pozri poznámka 1
nahratie BP do EZP, prihláška na ŠS nahratie DP do EZP, prihláška na ŠS   odovzdanie záverečnej práce +1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky odovzdanie záverečnej práce +1 ks USB, prihláška na záverečné skúšky
9. 8. 2024 ŠS – 2. opravný termín pre celé Bc. a Mgr. posudky v EZP posudky v EZP      
16. 8. – 23. 8. 2024 ŠS – 2. opravný termín pre celé Bc. – opravná obhajoba BP a obhajoba BP nahratá k 30. 6. 2023 do EZP ŠS   dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce záverečné skúšky záverečné skúšky
16. 8. – 23. 8. 2024 ŠS – 2. opravný termín pre celé Mgr. ŠS – opravná obhajoba prepracovanej DP a obhajoba DP nahratá k 30. 6. 2023 do EZP (oneskorene odovzdané)   ŠS      
Poznámka:
  1. V prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali záverečnú prácu (ZP) stupňom FX, práca nie je postúpená na obhajobu, študent ju musí prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom harmonogramom fakulty. ZP musí študent prepracovať aj vtedy, ak hodnotenie školiteľa alebo oponenta bolo FX a aj výsledok obhajoby bol FX a obhajuje ju v opravnom termíne. V opravnom termíne obhajuje prípadne aj študent, ktorý po neúspešnej obhajobe mal právo prepracovať prácu.