Zoznam používaných skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
PV povinne voliteľný (predmet)
 
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZP záverečná práca
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
2. 9. – 15. 9. 2021   zápis do 1. ročníka na AR 2021/​2022 zápis do 1. ročníka Mgr. štu­den­tov po opravných ŠS na AR 2021/​2022 zápis PhD. štu­den­tov na AR 2021/​2022    
2. 9. – 7. 9. 2021 potvrdenia o návšteve školy          
8. 9. – 15. 9. 2021 študijné oddelenie zatvorené
13. 9. – 17. 9. 2021   ŠS 1. termín TZVaV        
18. 9. 2021         zápis štu­den­tov na AR 2021/​2022 – ZS zápis štu­den­tov na AR 2021/​2022 – ZS
20. 9. 2021 Veni Sancte
20. 9. 2021 začiatok ZS          
21. 9. – 25. 9. 2021   možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
20. 9. – 10. 12. 2021 výučba
26. 10. – 30. 10. 2021   promócie ab­solven­tov AR 2020/​2021 promócie ab­solven­tov AR 2020/​2021      
31. 10. 2021     vypísanie tém na DP pre štu­den­tov končiacich v AR 2022/​2023      
30. 11. 2021     štu­dent končiaci v AR 2022/​2023 sa prihlási na tému DP v MAISe      
7. 12. – 11. 12. 2021   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS      
1. 12. 2021   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2021/​2022 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2021/​2022      
11. 12. 2021 – 12. 2. 2022 skúškové obdobie          
január 2022 deň otvorených dverí          
dátum termín ŠS TZVV
13. 9. – 17. 9. 2021 1. termín ŠS ŠS 1. termín – TZVaV        
10. 12. 2021 1. termín ŠS pri­hlá­ška na 2. termín TZVV        
10. 1. – 14. 1. 2022 2. termín ŠS ŠS 2. termín – TZVaV        
dátum termín ŠS EFŠ UPV, PP, SPV
15. 11. 2021 1. termín ŠS   nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS      
29. 11. 2021 1. termín ŠS   posudky v EZP      
6. 12. – 10. 12. 2021 1. termín ŠS   ŠS      
29. 11. 2021 2. termín ŠS   nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS      
3. 1. 2022 2. termín ŠS   posudky v EZP      
10. 1. – 14. 1. 2022 2. termín ŠS   ŠS      
10. 1. 2022 3. termín ŠS   nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS      
24. 1. 2022 3. termín ŠS   posudky v EZP      
1. 2. – 7. 2. 2022 3. termín ŠS   ŠS      
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ Rozširujúce štúdium
12. 2. 2022         zápis štu­den­tov na AR 2021/​2022 – LS zápis štu­den­tov na AR 2021/​2022 – LS
14. 2. 2022 začiatok LS          
14. 2. 2022 zápis po prerušení          
14. 2. – 19. 2. 2022   možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/​vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS      
14. 2. – 13. 5. 2022 výučba
marec 2022     promócie ab­solven­tov AR 2021/​2022      
15. 3. 2022       vypísanie tém DzP    
21. 3. – 25. 3. 2022 príprava OŠP, P, PV, V predmetov na AR 2022/​2023          
31. 3. 2022   štu­dent končiaci v AR 2022/​2023 sa prihlási sa na tému BP v MAISe        
14. 2. – 12. 4. 2022     výučba 2. ročníka Mgr. štúdia      
4. 4. – 8. 4. 2022     vypísanie termínov na skúšky Mgr. 2. rok štúdia (min. počet 5)      
12. 4. 2022     odovzdanie sem. projektu PVU/​súvislá prax      
14. 2. – 22. 4. 2022   výučba 3. ročníka Bc. štúdia        
6. 4. – 13. 4. 2022   vypísanie termínov na skúšky Bc. 3. rok štúdia (min. počet 5)        
13. 4. – 19. 4. 2022 veľ­kono­čné prázdniny
20. 4. – 6. 5. 2022     skúškové obdobie pre štu­den­tov 2. ročníka Mgr. štúdia      
20. 4. – 6. 5. 2022     zápis hodnotení v systéme MAIS      
23. 4. – 14. 5. 2022   skúškové obdobie pre štu­den­tov 3. ročníka Bc. štúdia        
23. 4. – 14. 5. 2022   zápis hodnotení v systéme MAIS        
29. 4. 2022       odovzdanie pri­hlá­šky na DzS + DzPj, odovzdanie žiadosti na obhajobu DzP + DzP    
apríl 2022 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2022/​2023          
apríl, máj 2022   1. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/​2023 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/​2023 v systéme MAIS      
6. 5. 2022         odovzdanie zá­ve­reč­nej prá­ce + 1 ks USB, pri­hlá­ška na zá­ve­re­čné skúšky odovzdanie zá­ve­reč­nej prá­ce + 1 ks USB, pri­hlá­ška na zá­ve­re­čné skúšky
9. 5. – 13. 5. 2022   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS      
11. 5. 2022 Te Deum
14. 5. – 30. 6. 2022 skúškové obdobie          
10. 6. 2022       pri­hlá­šky na štúdium PhD. na AR 2022/​2023    
18. 6. a 25. 6. 2022         zá­ve­re­čné skúšky zá­ve­re­čné skúšky
jún 2022   2. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/​2023 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V na AR 2022/​2023 v systéme MAIS      
22. 6. 2022       prijímacie konanie    
20. 6. – 24. 6. 2022     promócie ab­solven­tov AR 2021/​2022 DzS, obhajoba DzP    
30. 6. 2022   podanie pri­hlá­šky na ŠS z TZVV (štu­denti 2. a 3. ročníka Bc. D/​E, UAP, AVU, AJL) ŠS bude v septembri 2022        
30. 6. 2022   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2022/​2023 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2022/​2023      
4. 7. – 31. 8. 2022 prázdniny
7. 7. 2022 – 9. 7. 2022   promócie ab­solven­tov AR 2021/​2022        
1. 7. 2022 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2022/​2023          
4. 7. 2022 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2022/​2023          
1. 7. 2022 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2022/​2023          
31. 7. 2022         pri­hlá­šky na štúdium DPŠ na AR 2022/​2023 pri­hlá­šky na štúdium RŠ­‑AJL na AR 2022/​2023
10. 8. 2022         vydanie vy­sved­čenia o pe­da­go­gic­kej spô­so­bi­los­ti  
dátum termín ŠS ŠS
12. 4. 2022 1. termín ŠS   nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS      
9. 5. 2022 1. termín ŠS komb./​jedn.   posudky v EZP      
16. 5. – 27. 5. 2022 1. termín ŠS   ŠS      
6. 6. – 10. 6. 2022 1. termín/​2. kolo komb.   ŠS      
22. 4. 2022 1. termín ŠS nahratie BP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS        
16. 5. 2022 1. termín ŠS komb./​jedn. posudky v EZP        
23. 5. – 10. 6. 2022 1. termín ŠS ŠS        
13. 6. – 17. 6. 2022 1. termín/​2. kolo komb. ŠS        
31. 5. 2022 2. termín ŠS nahratie BP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS      
13. 6. 2022 2. termín ŠS komb./​jedn. posudky v EZP posudky v EZP      
20. 6. – 30. 6. 2022 2. termín ŠS ŠS ŠS      
20. 6. – 30. 6. 2022 2. termín/​2. kolo komb. ŠS ŠS      
30. 6. 2022 3. termín ŠS nahratie BP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS nahratie DP do EZP, pri­hlá­ška na ŠS   odovzdanie zá­ve­reč­nej prá­ce + 1 ks USB, pri­hlá­ška na zá­ve­re­čné skúšky odovzdanie zá­ve­reč­nej prá­ce + 1 ks USB, pri­hlá­ška na zá­ve­re­čné skúšky
8. 8. 2022 3. termín ŠS komb./​jedn. posudky v EZP posudky v EZP      
15. 8. – 19. 8. 2022 3. termín ŠS ŠS ŠS DzS, obhajoba DzP – SAV zá­ve­re­čné skúšky zá­ve­re­čné skúšky
15. 8. – 19. 8. 2022 3. termín/​2. kolo komb. ŠS ŠS      
dátum termín ŠS TZVV
30. 6. 2022 3. termín ŠS pri­hlá­ška na 3. termín TZVV        
15. 8. – 19. 8. 2022 3. termín ŠS ŠS 3. termín – TZVaV        

 

 
  

Ďalšie formáty a zobrazenia:

student?harmonogram-studia&2021-2022-tu