Dátum: 21. 10. 2022, predminulý rok, aktualizované: 28. 10. 2022, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov doktorandského stupňa štúdia študijného programu pedagogika o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ KA171 štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na univerzite v Keni v dĺžke 3 mesiace.

Kritériá výberu:

  • uchádzač je študentom doktorandského stupňa štúdia študijného programu pedagogika,
  • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer,
  • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku,
  • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

  • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.),
  • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov,
  • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania,
  • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 20 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov. Sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivá: Údaje o študentovi a Bankové údaje.

Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 11. 11. 2022 e‑mailom na adresu: adresa elektronickej pošty.

Termín výberového konania oznámime študentom e‑mailom.

Pre viac informácií kontaktujte doc. Masarykovú na tel. číslo 033/5939 558 a e‑mailom na: adresa elektronickej pošty.

 

Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bodová škála

1. Študijný priemer
   
  1,00 – 1,29 ……………… 5 bodov
  1,30 – 1,59 ……………… 4 body
  1,60 – 1,89 ……………… 3 body
  1,90 – 2,09 ……………… 2 body
  2,10 – 2,59 ……………… 1 bod
   
2. Jazykové znalosti
   
  0 – 5 bodov
   
3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, kvalita motivačného listu.
   
  0 – 5 bodov
   
4.  Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme, alebo ESN).
   
  0 – 5 bodov