Dátum: 12. 10. 2022, predminulý rok, aktualizované: 28. 10. 2022, predminulý rok

Podávanie žiadostí bolo predĺžené do 7. novembra 2022.

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer,
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku,
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia),
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov,
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách v časti o výberovom konaní Erasmus+. Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, motivačný list, akceptačný list, krátky CV – životopis, výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu) a tlačivo Bankové údaje.

 


 

Absolvuj štúdium v zahraničí!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít. Ich zoznam je zverejnený na stránke:

https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer,
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku,
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.),
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov,
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania,
 • podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať minimálne 20 kreditov.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov. Sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivá: Údaje o študentovi a Bankové údaje.

Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 7. 11. 2022 e‑mailom na adresu: adresa elektronickej pošty.

Presný termín výberového konania oznámime študentom e‑mailom.

 

Pre viac informácií kontaktujte doc. Masarykovú na tel. číslo 033/5939 558 a e‑mailom na: adresa elektronickej pošty alebo p. Jakubovskú na tel. číslo 033/5939 529 alebo e‑mailom na: adresa elektronickej pošty.

 


Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bodová škála

1. Študijný priemer
   
  1,00 – 1,29 ……………… 5 bodov
  1,30 – 1,59 ……………… 4 body
  1,60 – 1,89 ……………… 3 body
  1,90 – 2,09 ……………… 2 body
  2,10 – 2,59 ……………… 1 bod
   
2. Jazykové znalosti
   
  0 – 5 bodov
   
3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, kvalita motivačného listu.
   
  0 – 5 bodov
   
4.  Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme, alebo ESN).
   
  0 – 5 bodov