Dátum: 17. 2. 2020, pred štyrmi rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF 
spoluorganizátorom 
Svetového kongresu ICOS 2020 v Krakove otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave spolu s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej BystriciJazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV za Slovenskú republiku, s Ústavom pre jazyk český AVČR, Oddelením onomastiky, Inštitútu poľského jazyka Poľskej akadémie vied a s Fakultou poľských štúdií Jagelonskej univerzity v Krakove je spoluorganizátorom 27. medzinárodného kongresu onomastických vied ICOS 2020. Svetový kongres, ktorého členom vedeckého výboru je aj doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., sa uskutoční od 23. − 28. augusta 2020 v Krakove.

 

Viac informácií o kongrese nájdete na tomto odkaze. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)