PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: zástupkyňa vedúcej katedry
  katedrová správky­ňa systému EZP
  študijná po­rad­ky­ňa a gestorka pre baka­lárske štu­dij­né pro­gra­my sociálna pedagogika a vychová­vateľstvo
  katedrová správky­ňa knižnice
  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2011, Mgr., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2014, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor pedagogika
2017, PhDr., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Oblasti pedagogickej činnosti

 • sociálna pedagogika 1 (Bc. stupeň),
 • sociálna patológia a prevencia 1 (Bc. stupeň),
 • sociálny manažment 1 (Bc. stupeň),
 • výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (Bc. stupeň),
 • sociálna politika (Mgr. stupeň),
 • sociálna pedagogika 2 (Mgr. stupeň),
 • inkluzívna pedagogika 1 (Mgr. stupeň).

Výber z publikačnej činnosti

 • Šuhajdová, Ivana: Reflection of inclusion in education of children from socially disadvantaged environment. In Lechta, Viktor – Kudláčová, Blanka: Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields. Frankfurt am Main : Peter Lang, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. ISBN 978­‑3­‑631­‑64835­‑3. S. 158–162, [0,40 AH].
 • Bullock, S. – Brestovanský, Martin – Lenčo, Peter (eds.): Inclusion Diversity and Equality in Youth Work: the Principles and Approaches. 1. vyd. Cheltenham : University of Glooucestershire, 2016. On­‑line, 119 s., [6,30 AH]. ISBN 978­‑1­‑86174­‑222­‑3. (3 % autorský podiel).
 • Šuhajdová, Ivana: Sociálně znevýhodňující prostředí. In Lechta, Viktor (eds.) Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál, 2016. ISBN 978­‑80­‑262­‑1123­‑5. S. 438–453, [1,10 AH].
 • Šuhajdová, Ivana: Sociálno­‑výchovné otázky detí a mládeže. In Kudláčová, Blanka (eds.) Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978­‑80­‑8082­‑955­‑1. S. 368–389, [1,52 AH].
 • Šuhajdová, Ivana: Termín špeciálne výchovno­‑vzdelávacie potreby verzus dodatočné podporné opatrenia (zdôvodnenie a konceptualizácia). In Efeta – otvor sa. ISSN 1335­‑1397. Roč. 24, č. 2 (2014), s. 4–8.
 • Šuhajdová, Ivana: Ľudský faktor – najťažšia podmienka úspešnej inklúzie? In Efeta – otvor sa. ISSN 1335­‑1397. Roč. 25, č. 2, 3, 4(2015), s. 17–20.
 • Šuhajdová, Ivana: Edukácia žiakov so špeciálnym výchovno­‑vzdelávacími potrebami vo vybraných krajinách. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978­‑80­‑8082­‑557­‑7. S. 46–52.
 • Šuhajdová, Ivana: Celodenný výchovný systém ako (možný) podporný nástroj inkluzívnej edukácie. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978­‑80­‑568­‑0006­‑5. S. 42–53, [0,83 AH].
 • Šuhajdová, Ivana: Komparácia inkluzívneho vzdelávania v Spolkovej republike Nemecko a v Slovenskej republike. In Lechta, Viktor a kol.: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978­‑80­‑89256­‑89­‑1. S. 316–327.
 • Šuhajdová, Ivana: Vzťah rómskych žiakov mladšieho školského veku ku škole a k tráveniu voľného času. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑512­‑6. S. 69–83.
 • Šuhajdová, Ivana: Kvalita života žiakov v škole v čase mimo vyučovacej hodiny. In Topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Bratislava : Iris, 2016. ISBN 978­‑80­‑89726­‑82­‑0. S. 217–229, [0,71 AH].
 • Šuhajdová, Ivana: Sociálny pedagóg a žiaci zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno : Institut mezioborových studií, 2015. ISBN 978­‑80­‑88010­‑04­‑3. S. 570–574.
 • Šuhajdová, Ivana: Činnosť Červeného kríža na území Slovenska v rokoch 1919 – 1938. In Sapere Aude 2016. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978­‑80­‑87952­‑14­‑6. S. 160–166.
 • Šuhajdová, Ivana: Starostlivosť o deti s postihnutím na Slovensku v rokoch 1939 – 1942. In MMK 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978­‑80­‑87952­‑12­‑2. S. 1080–1085.
 • Šuhajdová, Ivana: Možnosti podpory rómskych žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v procese edukácie. In Rodina v II. decenniu 21. století. Praha : EDUCA SERVICE, 2013. ISBN 978­‑80­‑87306­‑13­‑0. S. 358–364.
 • Šuhajdová, Ivana: Potencial risks of introduction and implementation of inclusive education. In MMK 2013. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978­‑80­‑87952­‑00­‑9. S. 1821–1826.
 • Šuhajdová, Ivana – Špánik, Stanislav: Kooperatives Lernen als ein unterstützendes Mittel in der inklusiven Bildung. In Die UN­‑Behindertenrechts­‑konvention und ihre Umsetzung. Bad Helbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2015. ISBN 978­‑3­‑7815­‑1943­‑5. S. 427–434.
 • Šuhajdová, Ivana: Sociálno­‑pedagogická starostlivosť o vybrané skupiny deti a žiakov v období prvej Československej republiky. In MMK 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978­‑80­‑87952­‑07­‑8. S. 2014–2045.

Výber z účasti na riešení projektov

 • KEGA č. 009TTU­‑4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2011 – 2013 (spoluriešiteľ).
 • VEGA č. 1/0263/14: Pedagogické myslenie na Slovensku od r. 1918 po súčasnosť. Vedúci projektu: doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., 2014 – 2016 (spoluriešiteľ).
 • Resources for Inclusion, Diversity and Equality (2015 – 2017).
 • VEGA č. 1/0038/17: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989, (spoluriešiteľka), 2017 – 2019.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.