Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa a gestorka pre magisterské štu­dij­né pro­gra­my sociálna pedagogika a vychovávateľ­stvo
  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Konzultačné hodiny platné mimo výučbového obdobia semestra (skúškové obdobie a prázdniny) je možné dohodnúť prostredníctvom adresa elektronickej pošty alebo chatu v MS Teams.
  Svoj vedecký záujem orientuje predovšetkým na konštituovanie sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny z procesuálneho aspektu (tvorba stratégií, programov, projektov, uplatňovanie metód, foriem, prostriedkov v sociálno­‑pedagogickej činnosti). Svoju pozornosť vo výskume orientuje na peer fenomén v práci sociálneho pedagóga, jeho uplatnenie sa v praxi. Participovala na výskumnom projekte (KEGA) riešiacom konštituovanie integrovaného študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktorého cieľom je príprava absolventov aj pre integračnú prácu s deťmi a mládežou. Pracovné skúsenosti nadobudla v dobrovoľníckej práci v OZ SLONAD, v Linke detskej istoty pre UNICEF, Centre pre európsku politiku, OZ NEZA a ako vychovávateľka v Centre voľného času Myjava a odborný zamestnanec sociálny pedagóg v Centre pedagogicko­‑psychologického poradenstva a prevencie na Myjave. Vyučuje náboženskú výchovu evanjelikov na ZŠ MRŠ v Bratislave. Ako dobrovoľníčka pôsobila v OZ Inklúzia, RC Prešporkovo, CZ Legionárska, CZ ECAV Staré Mesto, v ktorých realizuje tvorivé dielničky a letné tábory. V súčasnosti je študijnou poradkyňou pre študentov SPV v magisterskom stupni štúdia, vyučuje prevažne kurzy aplikačného charakteru a zabezpečuje praktickú prípravu študentov v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Spolupracuje pri príprave štandardov pre sociálnych pedagógov (VÚDPAP) a využitie procesných komponentov v sociálno­‑pedagogickej praxi (Raabe).
  Promptné informácie ako študijná gestorska magisterského stupňa zverejňuje na FB stránke: https://www.​facebook.​com/​spvcka/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  Obsahové zameranie a organizáciu jednotlivých kurzov môžu študenti nájsť na webových stránkach (prístupové heslá študenti získavajú počas prvej prednášky) alebo pod skratkou kurzu v tíme v Teamse:
  • drogové závislosti a ich prevencia: www.​dzaip.​weblahko.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím DZAIP
  • sociálna patológia a prevencia: www.​sp.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím SPP2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • metódy sociálnej pedagogiky: www.​msp1.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím MSP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • procesné komponenty v sociálnej pedagogike: www.​msp2.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím PKSP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • priebežná prax a súvislá prax: www.​prax.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tímy PP3 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)tím SP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • manažment edukačných projektov: https://pspc.​pageride.​eu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím MEP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • service learnig v edukácii https://servicelearning.​pageride.​eu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím SLE otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov https://ppsp.​weblahko.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), tím SPPPSP
  • Metodika sociálno­‑pedagogickej činnosti, tím MSPČ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Enviromentálna výchova, tím ENVIRO otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Informácie k praktickej príprave študentov SPV zverejňuje na: www.​spv.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Koordinuje komunitu dobrovoľníkov v tíme Pomoc Ukrajine otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1998 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre (odbor: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Akademický titul: 2003, Mgr., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava vedecký odbor Pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika
2007, PhD., Katedra pedagogiky FIF UK Bratislava

Priebeh pracovných pomerov

 • 2003 – 2004 vychovávateľka v CVČ Myjava
 • 2004 – 2007 (sociálna) pedagogička v Pedagogicko­‑psychologická poradňa Myjava (CPPPAP) – metodička prevencie, vzdelávateľka koordinátorov prevencie
 • 2004 – súčasnosť vysokoškolská učiteľka Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
 • Odborná asistentka

Oblasti pedagogickej činnosti

 • Metódy sociálnej pedagogiky (Bc.)
 • Metodika sociálno­‑pedagogickej činnosti (Bc.)
 • Drogové závislosti a ich prevencia (Bc.)
 • Manažment edukačných projektov (Bc.)
 • Environmentálna výchova (Bc.)
 • Service learning v edukácii (Mgr.)
 • Sociálna patológia a prevencia (Mgr.)
 • Procesné komponenty v sociálnej pedagogike (Mgr.)
 • Predškolská pedagogika pre sociálnych pedagógov (Mgr.)
 • Priebežná prax 3 (Mgr.)
 • Súvislá prax (Mgr.)

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Členka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV – od 2007
  Členka expertnej pracovnej skupiny ŠPÚ pre prípravu nárokovateľných podporných opatrení vo vzdelávaní – od 2021
  Členka pracovnej skupiny v spolupráci s VÚDPAP v Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“) a Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie („NP UpP“) od 2020, hodnotiteľka inovácií (2021) externá spolupracovníčka (2022)
  Presbyterka v CZ Staré Mesto Bratislava – od 2019

Výber z publikačnej činnosti

Výber z účasti na riešení projektov

 • VEGA č. 1/0106/20: Sloboda vs nesloboda vo vzdelávaní a výchove na Slovensku v období rokov 1948 – 1989. 2020 – 2023. Pozícia: riešiteľka.
 • KEGA 017TTU­‑4/2020: Implementácia sociálnoprávnych a socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. 2020 – 2022. Pozícia: vedúca projektu.
 • VEGA č. 1/0038/17: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. 2017 – 2019. Pozícia: riešiteľka.
 • Erasmus+: Resources for Inclusion, Diversity and Equality. Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Action: Strategic Partnerships, 2015 – 2017. Pozícia: riešiteľka.
 • VEGA č. 1/0266/14: Indikátory kvality života v kontexte edukácie, vedúca projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2014 – 2016. Pozícia: spoluriešiteľka.
 • VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, vedúca projektu Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2008 – 2011. Pozícia: členka riešiteľského tímu.
 • KEGA č. 3/3046/05: Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov, vedúca projektu: prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc., 2005 – 2007. Pozícia: členka riešiteľského tímu.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Promptné informácie ako študijná gestorska magisterského stupňa zverejňuje na FB stránke: https://www.​facebook.​com/​spvcka/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Obsahové zameranie a organizáciu jednotlivých kurzov môžu študenti nájsť na webových stránkach (prístupové heslá študenti získavajú počas prvej prednášky):


Vysokoškolské skriptá pre kurz MSP1:

Vysokoškolská učebnica ku kurzu MSP2:

Informácie k praktickej príprave študentov SPV zverejňuje na: www.​spv.​wbl.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).